PHP 7.4.22 Released!

win32_create_service

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_create_serviceHizmet yönetim veritabanında yeni bir hizmet girdisi oluşturur

Açıklama

win32_create_service(array $ayrıntılar, string $makine = ?): void

Hizmet yönetim veritabanında yeni bir hizmet girdisi oluşturur. Bunun için yönetici ayrıcalıkları gerekir.

Değiştirgeler

ayrıntılar

Hizmet ayrıntıları dizisi:

service

Hizmetin kısa ismi. net komutuyla hizmeti denetlemekte kullanılacak isimdir. İsim eşsiz olmalı (aynı isimde iki hizmet olmamalı) ve mümkünse boşluk karakterleri içermemelidir.

display

Hizmetin görünen ismi. Hizmetler uygulamasında göreceğiniz isimdir.

description

Hizmetin uzun açıklaması. Bu açıklama Hizmetler uygulamasında görünür.

user

Hizmetin aidiyetinde çalışacağı kullanıcı hesabı. Belirtilmediği takdirde hizmet LocalSystem hesabı altında çalışır. Bir kullanıcı ismi belirtilirse bir parola da belirtmek gerekir.

password

user anahtarında belirtilen kullanıcının parolası.

path

Hizmet başlatıldığında çalıştırılacak çalıştırılabilirin mutlak dosya yolu. Belirtilmediği takdirde geçerli PHP süreci kullanılır.

params

Hizmet başlatılırken komut satırına aktarılacak değiştirgeler. Bir PHP betiğini hizmet olarak çalıştıracaksanız ilk değiştirge çalıştırılacak PHP betiğinin mutlak yolu olmalıdır. Eğer betik ismi veya dosya yolu boşluk karakteri içeriyorsa PHP betiğindeki dosya yolunun tamamını çift tırnak (") karakterlerinin arasına alın.

load_order

load_order denetimi. Bu henüz tamamen desteklenmiyor.

svc_type

Hizmet türü belirtilir. Belirtilmezse öntanımlı değer: WIN32_SERVICE_WIN32_OWN_PROCESS. Ne yaptığınızdan emin değilseniz bunu değiştirmeyin.

start_type

Hizmetin nasıl başlatılması gerektiği belirtilir. Öntanımlı değer WIN32_SERVICE_AUTO_START olup hizmetin makine başlatıldığında çalıştırılacağı anlamına gelir.

error_control

Hizmet yöneticisinin hizmet ile ilgili bir sorun saptadığında ne yapacağı belirtilir. Öntanımlı değer: WIN32_SERVER_ERROR_IGNORE. Desteklenen tek değer budur.

delayed_start

delayed_start için true atanmışsa, hizmet yönetimine bu hizmetin diğer otomatik başlatma hizmetlerinden biraz daha geç başlatılması gerektiğini bildirir.

Herhangi bir hizmet, gecikmeli otomatik başlatma hizmeti olarak imlenebilir; ancak start_type değeri WIN32_SERVICE_AUTO_START olmadığı sürece bu ayarın hiçbir etkisi yoktur.

Bu ayar sadece Windows Vista ve Windows Server 2008 ve üstü içindir.

base_priority

İşlemci kullanımı üzerindeki etkiyi azaltmak için, normalden daha düşük bir temel öncelik ayarlamak gerekebilir.

base_priority değiştirgesine Win32 Temel Öncelik Sınıfları altında tanımlı sabitlerden biri atanabilir.

dependencies

Hizmetinizin bağımlılıklarını tanımlamak için bu değiştirgeye hizmet adları listesini bir dizi olarak atamanız gerekebilir.

recovery_delay

Bu değiştirge, başarısızlık ile kurtarma işleminin yürütülmesi arasındaki gecikmeyi milisaniye cinsinden tanımlar.

60000 öntanımlıdır.

recovery_action_1

İlk başarısızlıkta yürütülecek işlem. WIN32_SC_ACTION_NONE öntanımlıdır.

recovery_action_1 değiştirgesine Win32 Kurtarma İşlemlerinden biri atanabilir.

recovery_action_2

İkinci başarısızlıkta yürütülecek işlem. WIN32_SC_ACTION_NONE öntanımlıdır.

recovery_action_2 değiştirgesine Win32 Kurtarma İşlemlerinden biri atanabilir.

recovery_action_3

Sonraki başarısızlıklarda yürütülecek işlem. WIN32_SC_ACTION_NONE öntanımlıdır.

recovery_action_3 değiştirgesine Win32 Kurtarma İşlemlerinden biri atanabilir.

recovery_reset_period

Arıza sayısı değiştirgede tanımlanan saniyelik gecikmeden sonra sıfırlanır.

86400 öntanımlıdır.

recovery_enabled

Kurtarma işlemlerini etkinleştirmek için true yoksa false atanır.

false öntanımlıdır.

recovery_reboot_msg

Yeniden başlatmadan önce Windows Olay Günlüğüne kaydedilen iletiyi tanımlamak içindir. WIN32_SC_ACTION_REBOOT için yalnızca bir eylem tanımlanmışsa kullanılır.

recovery_command

WIN32_SC_ACTION_RUN_COMMAND için tek işlem atandığında çalıştırılacak komutun tanımlanacağı değiştirge.

machine

Hizmeti oluşturmak istediğiniz makinenin ismi; belirtilmesi isteğe bağlıdır. Verilmezse yerel makine ismi kullanılır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm 1.0.0 öncesi, Başarı durumunda WIN32_NO_ERROR, başarısızlık durumunda değiştirgelerle ilgili bir sorun varsa veya bir Win32 Hata Kodu sözkonusuysa false döner.

Hatalar/İstisnalar

service değiştirgesi boşsa ValueError yavrulanır.

path değiştirgesi boşsa veya yoksa ValueError yavrulanır.

svc_type değiştirgesi yanlışsa ValueError yavrulanır.

start_type değiştirgesi yanlışsa ValueError yavrulanır.

error_control değiştirgesi yanlışsa ValueError yavrulanır.

base_priority değiştirgesi yanlışsa ValueError yavrulanır.

recovery_delay değiştirgesi 0 ve PHP_INT_MAX arasında değilse ValueError yavrulanır.

recovery_action_1 değiştirgesi yanlışsa ValueError yavrulanır.

recovery_action_2 değiştirgesi yanlışsa ValueError yavrulanır.

recovery_action_3 değiştirgesi yanlışsa ValueError yavrulanır.

recovery_reset_period değiştirgesi 0 ve PHP_INT_MAX arasında değilse ValueError yavrulanır.

Bir hata durumunda Win32ServiceException yavrulanır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL win32service 1.0.0 Değiştirgelerdeki veri geçersiz ise artık ValueError yavrulanıyor, evvelce false dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Hata durumunda artık Win32ServiceException yavrulanıyor, evvelce bir Win32 Hata Kodu dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Dönüş türü artık void, evvelce mixed idi.
PECL win32service 0.4.0 dependencies, recovery_delay, recovery_action_1, recovery_action_2, recovery_action_3, recovery_reset_period, recovery_enabled, recovery_reboot_msg ve recovery_command değiştirgeleri eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - win32_create_service() örneği

'dummyphp' kısa isimli bir hizmet oluşturur.

<?php
$x 
win32_create_service(array(
    
'service'     => 'dummyphp',                                           // hizmetin ismi
    
'display'     => 'sample dummy PHP service',                           // kısa açıklaması
    
'description' => 'This is a dummy Windows service created using PHP.'// uzun açıklaması
    
'params'      => '"' __FILE__ '"  run',                            // betik ve değiştirgeler için dosya yolu
));
debug_zval_dump($x);
?>

Örnek 2 - Bağımlılıkları olan win32_create_service() örneği

'dummyphp' kısa isimli ve bağımlılıkları ile bir hizmet oluşturulması.

<?php
$x 
win32_create_service(array(
    
'service'      => 'dummyphp',                                           // hizmetin ismi
    
'display'      => 'sample dummy PHP service',                           // kısa açıklaması
    
'description'  => 'This is a dummy Windows service created using PHP.'// uzun açıklaması
    
'params'       => '"' __FILE__ '"  run',                            // betik ve değiştirgeler için dosya yolu
    
'dependencies' => array("Netman"),                                      // Bağımlılık listesi
));
debug_zval_dump($x);
?>

Örnek 3 - Kurtarmalı win32_create_service() örneği

'dummyphp' kısa isimli ve kurtarma ayarları ile bir hizmet oluşturulması.

<?php
$x 
win32_create_service(array(
    
'service'               => 'dummyphp',                                           // hizmetin ismi
    
'display'               => 'sample dummy PHP service',                           // kısa açıklaması
    
'description'           => 'This is a dummy Windows service created using PHP.'// uzun açıklaması
    
'params'                => '"' __FILE__ '"  run',                            // betik ve değiştirgeler için dosya yolu
    
'recovery_delay'        => 120000,                                               // 2 dakika sonra çalıştırılacak kurtarma işlemi
    
'recovery_action_1'     => WIN32_SC_ACTION_RESTART,                              // İlk başarısızlıkta hizmeti yeniden başlat
    
'recovery_action_2'     => WIN32_SC_ACTION_RUN_COMMAND,                          // İkinci başarısızlıkta komutu çalıştır
    
'recovery_action_3'     => WIN32_SC_ACTION_NONE,                                 // Diğer tüm başarısızlıkta hiçbir şey yapma
    
'recovery_reset_period' => 86400,                                                // 1 gün sonra başarısızlık sayacını sıfırla
    
'recovery_enabled'      => true,                                                 // recovery değiştirgesini etkin yap
    
'recovery_reboot_msg'   => null,                                                 //Yeniden başlat iletisini tanımlama, burada gerekmez
    
'recovery_command'      => "c:\clean-service.bat",                               // İşlem WIN32_SC_ACTION_RUN_COMMAND ise, bu komutu çalıştır
));
debug_zval_dump($x);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
Anonymous
10 years ago
[An example of how to create a Windows service.  Evaluate code first and use at your own risk!]

<?php

//No timeouts, Flush Content immediatly
   
set_time_limit(0);
   
ob_implicit_flush();
   
//Service Settings
   
$phpPath = "D:\\php\\php5.2.9";
   
$ServiceName = 'phpServiceName';
   
$ServiceDisplay = 'phpDisplayName';

//Windows Service Control
   
$ServiceAction = "status";
   
//$ServiceAction = "debug";
   
if ( isset($_GET['ServiceAction']) and strlen($_GET['ServiceAction']) ) {
       
$ServiceAction = addslashes($_GET['ServiceAction']);
    } else if ( isset(
$argv) and isset($argv[1]) and strlen($argv[1]) ) {
       
$ServiceAction = $argv[1];
    }
    if(
$ServiceAction == "status" ) {
       
$ServiceStatus = win32_query_service_status($ServiceName);
        if (
$ServiceStatus['CurrentState'] == WIN32_SERVICE_STOPPED ) {
            echo
"Service Stopped\n\n";
        } else if (
$ServiceStatus['CurrentState'] == WIN32_SERVICE_START_PENDING ) {
            echo
"Service Start Pending\n\n";
        } else if (
$ServiceStatus['CurrentState'] == WIN32_SERVICE_STOP_PENDING ) {
            echo
"Service Stop Pending\n\n";
        } else if (
$ServiceStatus['CurrentState'] == WIN32_SERVICE_RUNNING ) {
            echo
"Service Running\n\n";
        } else if (
$ServiceStatus['CurrentState'] == WIN32_SERVICE_CONTINUE_PENDING ) {
            echo
"Service Continue Pending\n\n";
        } else if (
$ServiceStatus['CurrentState'] == WIN32_SERVICE_PAUSE_PENDING ) {
            echo
"Service Pause Pending\n\n";
        } else if (
$ServiceStatus['CurrentState'] == WIN32_SERVICE_PAUSED ) {
            echo
"Service Paused\n\n";
        } else{
            echo
"Service Unknown\n\n";
        }
      exit;
    } else if (
$ServiceAction == "install" ) {
   
//Install Windows Service
       
win32_create_service( Array(
           
'service' => $ServiceName,
           
'display' => $ServiceDisplay,
           
'params' => __FILE__ . " run",
           
'path' => $phpPath."\\php.exe",
        ));
        echo
"Service Installed\n\n";
        exit;
    } else if (
$ServiceAction == "uninstall" ) {
   
//Remove Windows Service
       
win32_delete_service($ServiceName);
        echo
"Service Removed\n\n";
        exit;
    } else if(
$ServiceAction == "start") {
   
//Start Windows Service
     
win32_start_service($ServiceName);
      echo
"Service Started\n\n";
      exit;
    } else if(
$ServiceAction == "stop" ) {
   
//Stop Windows Service
     
win32_stop_service($ServiceName);
      echo
"Service Stopped\n\n";
      exit;
    } else if (
$ServiceAction == "run" ) {
   
//Run Windows Service
       
win32_start_service_ctrl_dispatcher($ServiceName);
       
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_RUNNING);
    } else if (
$ServiceAction == "debug" ) {
   
//Debug Windows Service
       
set_time_limit(10);
    } else {
        exit();
    }

//Server Loop
   
while (1) {
   
//Handle Windows Service Request
       
usleep(100*1000);
        if (
$ServiceAction == "run" ) {
            switch (
win32_get_last_control_message() ) {
                case
WIN32_SERVICE_CONTROL_CONTINUE:
                    break;
                case
WIN32_SERVICE_CONTROL_INTERROGATE:
                   
win32_set_service_status(WIN32_NO_ERROR);
                break;
                case
WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP:
                   
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED);
                    exit;
                default:
                   
win32_set_service_status(WIN32_ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED);
            }
        }
   
//User Loop
       
sleep(1);
        echo
"\n<BR>YOUR CODE HERE";
    }

//Exit
   
if ( $ServiceAction == "run" ) {
       
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED);
    }
    exit();
?>
up
1
pauljamesthomson at gmail dot com
14 years ago
Other start_type values:

0x00000002: A service started automatically by the service control manager during system startup. For more information, see Automatically Starting Services.

0x00000000: A device driver started by the system loader. This value is valid only for driver services.

0x00000003: A service started by the service control manager when a process calls the win32_start_service() function.

0x00000004: A service that cannot be started. Attempts to start the service result in the error code

0x00000001: A device driver started by the IoInitSystem function. This value is valid only for driver services.

I can confirm that 0x00000003 works as expected (service is created, but must be started manually).

More here:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms682450.aspx
To Top