PHPCon Poland 2024

win32_set_service_status

(PECL win32service >=0.1.0)

win32_set_service_statusHizmet durumunu günceller

Açıklama

win32_set_service_status(int $durum, int $denetim_noktası = 0): bool

Hizmet yöneticisine çalışan hizmetin durumu hakkında bilgi verir. Bu çağrı sadece çalışmakta olan hizmet süreçleri için geçerlidir.

Dikkat

0.2.0 sürümünden beri, bu işlev sadece "cli" SAPI ile çalışmaktadır. Başka SAPI'lerde bu işlev devre dışıdır.

Bağımsız Değişkenler

durum

Hizmet durum kodu. Şunlardan biri olmalıdır: WIN32_SERVICE_RUNNING, WIN32_SERVICE_STOPPED, WIN32_SERVICE_STOP_PENDING, WIN32_SERVICE_START_PENDING, WIN32_SERVICE_CONTINUE_PENDING, WIN32_SERVICE_PAUSE_PENDING, WIN32_SERVICE_PAUSED.

denetim_noktası

Denetim noktası değeri, hizmetin uzun bir başlatma, durdurma, duraklatma veya devam etme işlemi sırasında ilerlemesini bildirmek için düzenli aralıklarla artırdığı değerdir. Örneğin, hizmet başlatılırken başlatma işleminin her adımını tamamlandıkça bu değer artırılmalıdır.

denetim_noktası değerinin geçerli olabilmesi için durum şunlardan biri olmalıdır: WIN32_SERVICE_STOP_PENDING, WIN32_SERVICE_START_PENDING, WIN32_SERVICE_CONTINUE_PENDING, WIN32_SERVICE_PAUSE_PENDING.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

1.0.0 öncesinde, Başarı durumunda WIN32_NO_ERROR, başarısızlık durumunda bağımsız değişkenlerle ilgili bir sorun varsa veya bir Win32 Hata Kodu sözkonusuysa false döner.

Hatalar/İstisnalar

1.0.0 öncesinde, SAPI "cli" değilse, bu işlev E_ERROR seviyesinde bir hata çıktılardı.

1.0.0 ve sonrasında, SAPI "cli" değilse, bu işlev Win32ServiceException yavruluyor.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PECL win32service 1.0.0 Bağımsız değişkenlerdeki veri geçersiz ise artık ValueError yavrulanıyor, evvelce false dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Hata durumunda artık Win32ServiceException yavrulanıyor, evvelce bir Win32 Hata Kodu dönerdi.
PECL win32service 1.0.0 Dönüş türü artık void, evvelce mixed idi.
PECL win32service 0.2.0 Bu işlev sadece "cli" SAPI ile çalışır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
3
m dot hald at surfto dot ch
16 years ago
On my Machine (Win XP SP2) the function "win32_get_last_control_message" never returns 4 so i will have to reply to 0 also.

finally after mixing several examples i now have a version working woithout filling my event log with errors:

<?php

/*
* PHP SAMPLE TEMPLATE
*/

/*
* APP MAIN FUNCTION
* Called each second after the function last time finished
* Should not take longer than max 20 seconds to execute
* ELSE you should call NTServiceResponder(); at least each 20 secs
* WARNING: NTServiceResponder will exit; if there was a STOP request
*/
function Service_Main()
{
// YOU APPLICATION CODE HERE !!!
sleep(1); // dummy something
}

/********************************************************************
*
* SERVICE CONTROLLING
*
********************************************************************/

$SERVICE_NAME = "phptestservice";
$SERVICE_DISPLAY = "Test Service with PHP";

// so u can get: $SERVICE_PATH_PARTS["dirname"] $SERVICE_PATH_PARTS["basename"] $SERVICE_PATH_PARTS["extension"]
$SERVICE_PATH_PARTS = pathinfo(__FILE__);

$SERVICE_PARAMS = " run";

if (!isset(
$argv[1]))
{
die(
"this application need to be installed as a service.\n run with param install");
}

if (
$argv[1] == 'install')
{
$x = win32_create_service(array(
'service' => $SERVICE_NAME,
'display' => $SERVICE_DISPLAY,
'params' => __FILE__ . $SERVICE_PARAMS,
//'path' => $SERVICE_PATH_PARTS["dirname"] . '\php.exe'
));
debug_zval_dump($x);
exit;
}
else if (
$argv[1] == 'uninstall')
{
$x = win32_delete_service('dummyphp');
debug_zval_dump($x);
exit;
}
else if (
$argv[1] != 'run')
{
die(
"bogus args, needs to run as service");
}

// Connect to service dispatcher and notify that startup was successful
if (!win32_start_service_ctrl_dispatcher($SERVICE_NAME)) die('Could not connect to service :'.$SERVICE_NAME);
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_RUNNING);

// Main Server Loop
while (1)
{
NTServiceResponder();

// Main script goes here
Service_Main();

sleep(1); // at least 1 sec delay per loop
}
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED);

/*
* Response to NTServiceRequests
*/
function NTServiceResponder()
{

switch (
win32_get_last_control_message())
{
case
0: // PATCH for: seems never to go to 4 (WIN32_SERVICE_CONTROL_INTERROGATE)
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_RUNNING);
return
TRUE;
break;
case
WIN32_SERVICE_CONTROL_CONTINUE:
return
TRUE; // "Continue"
case WIN32_SERVICE_CONTROL_INTERROGATE:
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_RUNNING);
return
TRUE; // Respond with status
case WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP:
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED);
exit;
// Terminate script
default:
win32_set_service_status(WIN32_ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED); // Add more cases to handle other service calls
}

return
FALSE;
}

?>
up
-1
paul_nelson57071 at yahoo dot com
14 years ago
So after much searching I finally found all the peices to make a working windows service & server including:
- Installing & Uninstalling the service
- Starting & Stopping the Service
- Actually running a basic Server
- Responding to windows Service to Stop/Start/Restart

I hope you find this useful! I did this using PHP 5.2 and the PECL library for 5.2 (PHP 5.3 at the time does not have a PECL Library compiled for it)

<?php
//Service Settings
$Service = 'MyServiceFinal';
$Display = 'My PHP Service';

//Server Settings
$host = '127.0.0.1'; //Bind to IP #
$port = 23; //On port #
$max = 20; //Maximum Clients


//Exit if no start-up argument is passed
if (!isset($argv[1])){ShowHelp(); exit;}

//Create Windows Service
if ($argv[1] == 'install') {
$x = win32_create_service(array(
'service' => $Service,
'display' => $Service,
'params' => __file__ . ' run',
'path' => 'c:\\php\\php.exe',
));
debug_zval_dump($x);
echo
"Service Installed\n\n";
exit;

//Remove Windows Service
} else if ($argv[1] == 'uninstall') {
$x = win32_delete_service($Service);
debug_zval_dump($x);
echo
"Service Removed\n\n";
exit;

//Start Windows Service
} elseif($argv[1] == "start") {
$x = win32_start_service($Service);
debug_zval_dump($x);
echo
"Service Started\n\n";
exit;

//Stop Windows Service
} elseif($argv[1] == "stop") {
$x = win32_stop_service($Service);
debug_zval_dump($x);
echo
"Service Stopped\n\n";
exit;

//Unkown Command
} else if ($argv[1] != 'run') {
ShowHelp(); exit();
}

//Tell windows the service has started...
if (!win32_start_service_ctrl_dispatcher($Service)) die("Could not connect to service : $Service");
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_RUNNING);

// No timeouts, flush content immediatly
set_time_limit(0);
ob_implicit_flush();

//Server Loop
while (1) {
usleep(500);

//Handle Windows Service Request
switch (win32_get_last_control_message()) {
case
WIN32_SERVICE_CONTROL_CONTINUE: break; // Continue server routine
case WIN32_SERVICE_CONTROL_INTERROGATE: win32_set_service_status(WIN32_NO_ERROR); break; // Respond with status
case WIN32_SERVICE_CONTROL_STOP: win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED); exit; // Terminate script
default: win32_set_service_status(WIN32_ERROR_CALL_NOT_IMPLEMENTED); // Add more cases to handle other service calls
}
//Acutal Server Code

}

//Clean up and Exit
win32_set_service_status(WIN32_SERVICE_STOPPED);
exit;

//*************** FUNCTIONS ***************
function ShowHelp(){
echo
"Usage:
install:\t installs servce
uninstall:\t deletes service
start:\t\t Start the windows service
stop:\t\t Stops the windows service
run:\t\t called by CMS to run the service

For information on code numbers type 'net helpmsg xxxx'
EXAMPEL: 'net helpmsg 1072'

"
;
}
?>
To Top