PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

NumberFormatter::setPattern

numfmt_set_pattern

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::setPattern -- numfmt_set_patternBiçemleyici kalıbı tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public NumberFormatter::setPattern(string $kalıp): bool

Yordamsal kullanım

numfmt_set_pattern(NumberFormatter $biçemleyici, string $kalıp): bool

Biçemleyici tarafından kullanılan kalıbı tanımlar. Kurala dayalı biçemleyicilerde kullanılamaz.

Değiştirgeler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

kalıp
numfmt_set_pattern() tarafından desteklenen kalıp karakterleri
simge Konum Yerelleşti rilebilir mi Açıklama
0 Rakam Evet Rakam
1-9 Rakam Evet Yuvarlama belirten '1'den '9'a kadar rakam
@ Rakam Hayır Anlamlı hane.
# Rakam Evet Rakam; sıfır yokluk ifade eder.
. Rakam Evet Ondalık veya kuruş ayracı.
- Rakam Evet Eksi imi.
, Rakam Evet Gruplama ayracı.
E Rakam Evet Bilimsel gösterimde sayı ile üssü ayırır. Önek veya sonek içinde tırnak içine alınmaz.
+ Üs Evet Yerelleştirilmiş artı imi ile potitif üs için önek. Önek veya sonek içinde tırnak içine alınmaz.
; Alt kalıplar arasında Evet Pozitif ve negatif alt kalıpları ayırır.
% Önek veya sonek Evet 100 ile çarpma veya yüzde gösterimi.
‰ (\u2030) Önek veya sonek Evet 1000 ile çarpma veya binde gösterimi.
¤ (\u00A4) Önek veya sonek Hayır Tek olursa yerel para simgesi ile, çift olursa uluslararası para simgesi ile değiştirilir. Bu simgenin bulunduğu bir kalıpta ondalık ayraç yerine kuruş ayracı kullanılır.
' Önek veya sonek Hayır Önek veya sonek içinde özel karakterleri tırnak içine almak için kullanılır. Örneğin, "'#'#" kalıbı 123 sayısını "#123" olarak biçemler. Tek tırnağın kendisini belirtmek için "# o''clock" örneğindeki gibi kendisiyle öncelenir.
* Önek veya sonek Evet Dolgu karakterini önceler.

Ayrıca, » ICU DecimalFormat belgesinden de yararlanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 numfmt_set_pattern() örneği

<?php
$fmt 
numfmt_create'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Kalıp: ".numfmt_get_pattern($fmt)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_pattern($fmt"#0.# kg");
echo 
"Kalıp: ".numfmt_get_pattern($fmt)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Kalıp: ".$fmt->getPattern()."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setPattern("#0.# kg");
echo 
"Kalıp: ".$fmt->getPattern()."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Kalıp: #,##0.###
1.234.567,891
Kalıp: #0.# kg
1234567,9 kg

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
5
Crash
11 months ago
If you're looking for the pattern syntax, their documentation is here: http://unicode.org/reports/tr35/tr35-numbers.html#Number_Format_Patterns
up
-2
Anonymous
2 years ago
setPattern appears to influence only the behavior of the format method, not the parse method of the NumberFormatter object.

$pattern = '#,##0';
$frmtr = NumberFormatter::create('en-US', NumberFormatter::DECIMAL);
$frmtr->setPattern($pattern);
echo $frmtr->parse('12.345');

// returns 12
To Top