PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

grapheme_strlen

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

grapheme_strlenDizgenin sesletim birimi cinsinden uzunluğunu döndürür

Açıklama

Yordamsal kullanım

grapheme_strlen(string $dizge): int|false|null

Dizgenin sesletim birimi (bayt veya karakter değil) cinsinden uzunluğunu döndürür.

Değiştirgeler

dizge

Uzunluğu sesletim birimi cinsinden ölçülecek dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

Dönen Değerler

Dizge boşsa 0, değilse dizgenin uzunluğu, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - grapheme_strlen() örneği

<?php

$char_a_ring_nfd 
"a\xCC\x8A";      // 'å' (U+00E5) normalleştirme biçimi "D"
$char_o_diaeresis_nfd "o\xCC\x88"// 'ö' (U+00F6) normalleştirme biçimi "D"

print grapheme_strlen'abc' $char_a_ring_nfd $char_o_diaeresis_nfd .
                       
$char_a_ring_nfd);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

6

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top