PHPCon Poland 2024

grapheme_substr

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

grapheme_substrBir alt dizge döndürür

Açıklama

Yordamsal kullanım

grapheme_substr(string $dizge, int $başlangıç, ?int $uzunluk = null): string|false

Bir alt dizge döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Aramanın yapılacağı dizge. Geçerli bir UTF-8 dizgesi olmalıdır.

başlangıç

Sesletim birimi cinsinden döndürülecek dizgenin başlangıç konumu. başlangıç negatifse, dönen dizgenin başlangıç konumu dizge'nin sonundan itibaren sayılır, değilse dizge'nin başlangıcından itibaren sıfırdan başlayarak sayılır.

uzunluk

Sesletim birimi cinsinden döndürülecek dizgenin uzunluğu. Eğer uzunluk pozitifse, dizgenin başından itibaren başlangıç'ıncı konumdan başlayan (dizgenin uzunluğuna bağlı olarak) en fazla uzunluk sayıda sesletim birimi döner. Eğer dizge, başlangıç sayıda sesletim birimi içermiyorsa veya ancak bu kadar sesletim birimi içeriyorsa işlev false döndürür. Eğer uzunluk negatifse, döndürülecek dizgenin son sesletim birimi, dizgenin sonundan itibaren uzunluk'uncu sesletim birimi olur. Eğer başlangıç da negatifse, dizgenin sonundan itibaren önce başlangıç birim sayılıp döndürülecek dizgenin son sesletim birimine ulaşılır sonra da bu konumdan itibaren sayılan uzunluk'uncu birim döndürülecek dizgenin ilk sesletim birimi olur.

Dönen Değerler

Bir dizge parçası, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 İşlev artık sınır dışı başlangıçları daima dizge sınırına kenetliyor. Evvelce, bazı durumlarda false yerine boş dizge dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - grapheme_substr() örneği

<?php

$char_a_ring_nfd
= "a\xCC\x8A"; // 'å' (U+00E5) normalleştirme biçimi "D"
$char_o_diaeresis_nfd = "o\xCC\x88"; // 'ö' (U+00F6) normalleştirme biçimi "D"

print urlencode(grapheme_substr( "ao" . $char_a_ring_nfd . "bc" .
$char_o_diaeresis_nfd . "O", 2, -1 ));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

a%CC%8Abco%CC%88

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top