unpack

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

unpackPaketlenmiş bir ikil dizgeden verileri ayrıştırır

Açıklama

unpack(string $biçem, string $veri, int $başlangıç = 0): array|false

Paketlenmiş bir ikil dizgeden veriyi belirtilen biçem dizgesine göre ilişkisel bir diziye çıkarır.

unpack() çıkardığı veriyi bir ilişkisel dizide saklar. Bunu sağlamak için biçem kodları farklı isimlendirilir ve bir bölü çizgisi / ile ayrılırlar. Yineleyici bir değer belirtilirse dizi anahtarları, belirtilen ismin ardına eklenmiş sıra numaraları içerecektir.

Perl uyumu için aşağıdaki değişiklikler uygulandı:

"a" kodu artık sondaki NULL baytları tutuyor.

"A" kodu artık tüm ASCII boşluklarını (boşluklar, sekmeler, satırsonları, satır başları ve NULL baytlar) ayırıyor.

NULL ile doldurulmuş dizeler için "Z" kodu eklendi; sondaki NULL baytları kaldırıyor.

Bağımsız Değişkenler

biçem

Biçem kodlarının açıklamaları için pack() işlevine bakınız.

veri

Paketlenmiş veri.

başlangıç

Verininin çıkarılmaya başlanacağı başlangıç yeri.

Dönen Değerler

İkil dizgeden ayrıştırılan verileri içeren bir ilişkisel dizi, başarısızlık durumunda false döner

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 float ve double türlerin ikisininde değerli baytları başta ve sonda olabiliyor.
7.1.0 Seçimlik başlangıç bağımsız değişkeni eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - unpack() örneği

<?php
$binarydata
= "\x04\x00\xa0\x00";
$array = unpack("cchars/nint", $binarydata);
print_r($array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [chars] => 4
  [int] => 160
)

Örnek 2 - unpack() ve bir yineleyici

<?php
$binarydata
= "\x04\x00\xa0\x00";
$array = unpack("c2chars/nint", $binarydata);
print_r($array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [chars1] => 4
  [chars2] => 0
  [int] => 40960
)

Notlar

Dikkat

PHP dahili olarak tamsayı değerleri işaretli olarak sakladığından, büyükçe bir işaretsiz uzun tamsayıyı ayrıştırmak isterseniz, PHP negatif sayıları da aynı boyutta sakladığından elde edilen değer, biçem dizgesinde işaretsiz olduğunu belirtseniz bile, negatif bir sayı olacaktır.

Dikkat

Bir öğenin ismi yoksa 1'den başlayan sayısal indisler kullanılır. Birden fazla isimsiz öğenin bulunmamasına dikkat etmek gerekir, yoksa 1'den "yeniden" başlayan sayısal indisler eskilerini geçersiz kılar.

Örnek 3 - unpack() ve isimsiz anahtarlar

<?php
$binarydata
= "\x32\x42\x00\xa0";
$array = unpack("c2/n", $binarydata);
var_dump($array);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(2) {
 [1]=>
 int(160)
 [2]=>
 int(66)
}

c belirtecindeki ilk değer n belirtecindeki ilk değer tarafınan geçersiz kılınmaktadır.

Ayrıca Bakınız

 • pack() - Veriyi ikil bir dizge halinde paketler

add a note

User Contributed Notes 14 notes

up
21
stanislav dot eckert at vizson dot de
8 years ago
A helper class to convert integer to binary strings and vice versa. Useful for writing and reading integers to / from files or sockets.

<?php

class int_helper
{
public static function
int8($i) {
return
is_int($i) ? pack("c", $i) : unpack("c", $i)[1];
}

public static function
uInt8($i) {
return
is_int($i) ? pack("C", $i) : unpack("C", $i)[1];
}

public static function
int16($i) {
return
is_int($i) ? pack("s", $i) : unpack("s", $i)[1];
}

public static function
uInt16($i, $endianness=false) {
$f = is_int($i) ? "pack" : "unpack";

if (
$endianness === true) { // big-endian
$i = $f("n", $i);
}
else if (
$endianness === false) { // little-endian
$i = $f("v", $i);
}
else if (
$endianness === null) { // machine byte order
$i = $f("S", $i);
}

return
is_array($i) ? $i[1] : $i;
}

public static function
int32($i) {
return
is_int($i) ? pack("l", $i) : unpack("l", $i)[1];
}

public static function
uInt32($i, $endianness=false) {
$f = is_int($i) ? "pack" : "unpack";

if (
$endianness === true) { // big-endian
$i = $f("N", $i);
}
else if (
$endianness === false) { // little-endian
$i = $f("V", $i);
}
else if (
$endianness === null) { // machine byte order
$i = $f("L", $i);
}

return
is_array($i) ? $i[1] : $i;
}

public static function
int64($i) {
return
is_int($i) ? pack("q", $i) : unpack("q", $i)[1];
}

public static function
uInt64($i, $endianness=false) {
$f = is_int($i) ? "pack" : "unpack";

if (
$endianness === true) { // big-endian
$i = $f("J", $i);
}
else if (
$endianness === false) { // little-endian
$i = $f("P", $i);
}
else if (
$endianness === null) { // machine byte order
$i = $f("Q", $i);
}

return
is_array($i) ? $i[1] : $i;
}
}
?>

Usage example:
<?php
Header
("Content-Type: text/plain");
include(
"int_helper.php");

echo
int_helper::uInt8(0x6b) . PHP_EOL; // k
echo int_helper::uInt8(107) . PHP_EOL; // k
echo int_helper::uInt8("\x6b") . PHP_EOL . PHP_EOL; // 107

echo int_helper::uInt16(4101) . PHP_EOL; // \x05\x10
echo int_helper::uInt16("\x05\x10") . PHP_EOL; // 4101
echo int_helper::uInt16("\x05\x10", true) . PHP_EOL . PHP_EOL; // 1296

echo int_helper::uInt32(2147483647) . PHP_EOL; // \xff\xff\xff\x7f
echo int_helper::uInt32("\xff\xff\xff\x7f") . PHP_EOL . PHP_EOL; // 2147483647

// Note: Test this with 64-bit build of PHP
echo int_helper::uInt64(9223372036854775807) . PHP_EOL; // \xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x7f
echo int_helper::uInt64("\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x7f") . PHP_EOL . PHP_EOL; // 9223372036854775807

?>
up
15
Sergio Santana: ssantana at tlaloc dot imta dot mx
20 years ago
This is about the last example of my previous post. For the sake of clarity, I'm including again here the example, which expands the one given in the formal documentation:

<?
$binarydata = "AA\0A";
$array = unpack("c2chars/nint", $binarydata);
foreach ($array as $key => $value)
echo "\$array[$key] = $value <br>\n";
?>

This outputs:

$array[chars1] = 65
$array[chars2] = 65
$array[int] = 65

Here, we assume that the ascii code for character 'A' is decimal 65.

Remebering that the format string structure is:
<format-code> [<count>] [<array-key>] [/ ...],
in this example, the format string instructs the function to
1. ("c2...") Read two chars from the second argument ("AA ...),
2. (...chars...) Use the array-keys "chars1", and "chars2" for
these two chars read,
3. (.../n...) Read a short int from the second argument (...\0A"),
4. (...int") Use the word "int" as the array key for the just read
short.

I hope this is clearer now,

Sergio.
up
11
jjfoerch at earthlink dot net
19 years ago
I had a situation where I had to unpack a file filled with little-endian order double-floats in a way that would work on either little-endian or big-endian machines. PHP doesn't have a formatting code that will change the byte order of doubles, so I wrote this workaround.

<?php
/*The following code is a workaround for php's unpack function
which does not have the capability of unpacking double precision
floats that were packed in the opposite byte order of the current
machine.
*/
function big_endian_unpack ($format, $data) {
$ar = unpack ($format, $data);
$vals = array_values ($ar);
$f = explode ('/', $format);
$i = 0;
foreach (
$f as $f_k => $f_v) {
$repeater = intval (substr ($f_v, 1));
if (
$repeater == 0) $repeater = 1;
if (
$f_v{1} == '*')
{
$repeater = count ($ar) - $i;
}
if (
$f_v{0} != 'd') { $i += $repeater; continue; }
$j = $i + $repeater;
for (
$a = $i; $a < $j; ++$a)
{
$p = pack ('d',$vals[$i]);
$p = strrev ($p);
list (
$vals[$i]) = array_values (unpack ('d1d', $p));
++
$i;
}
}
$a = 0;
foreach (
$ar as $ar_k => $ar_v) {
$ar[$ar_k] = $vals[$a];
++
$a;
}
return
$ar;
}

list (
$endiantest) = array_values (unpack ('L1L', pack ('V',1)));
if (
$endiantest != 1) define ('BIG_ENDIAN_MACHINE',1);
if (
defined ('BIG_ENDIAN_MACHINE')) $unpack_workaround = 'big_endian_unpack';
else
$unpack_workaround = 'unpack';
?>

This workaround is used like this:

<?php

function foo() {
global
$unpack_workaround;
$bar = $unpack_workaround('N7N/V2V/d8d',$my_data);
//...
}

?>

On a little endian machine, $unpack_workaround will simply point to the function unpack. On a big endian machine, it will call the workaround function.

Note, this solution only works for doubles. In my project I had no need to check for single precision floats.
up
8
kennwhite dot nospam at hotmail dot com
19 years ago
If having a zero-based index is useful/necessary, then instead of:

$int_list = unpack("s*", $some_binary_data);

try:

$int_list = array_merge(unpack("s*", $some_binary_data));

This will return a 0-based array:

$int_list[0] = x
$int_list[1] = y
$int_list[2] = z
...

rather than the default 1-based array returned from unpack when no key is supplied:

$int_list[1] = x
$int_list[2] = y
$int_list[3] = z
...

It's not used often, but array_merge() with only one parameter will compress a sequentially-ordered numeric-index, starting with an index of [0].
up
2
Anonymous
14 years ago
Functions I found useful when dealing with fixed width file processing, related to unpack/pack functions.
<?php
/**
* funpack
* format: array of key, length pairs
* data: string to unpack
*/
function funpack($format, $data){
foreach (
$format as $key => $len) {
$result[$key] = trim(substr($data, $pos, $len));
$pos+= $len;
}
return
$result;
}

/**
* fpack
* format: array of key, length pairs
* data: array of key, value pairs to pack
* pad: padding direction
*/
function fpack($format, $data, $pad = STR_PAD_RIGHT){
foreach (
$format as $key => $len){
$result .= substr(str_pad($data[$key], $len, $pad), 0, $len);
}
return
$result;
}
?>
up
3
Sergio Santana: ssantana at tlaloc dot imta dot mx
20 years ago
Suppose we need to get some kind of internal representation of an integer, say 65, as a four-byte long. Then we use, something like:

<?
$i = 65;
$s = pack("l", $i); // long 32 bit, machine byte order
echo strlen($s) . "<br>\n";
echo "***$s***<br>\n";
?>

The output is:

X-Powered-By: PHP/4.1.2
Content-type: text/html

4
***A***

(That is the string "A\0\0\0")

Now we want to go back from string "A\0\0\0" to number 65. In this case we can use:

<?
$s = "A\0\0\0"; // This string is the bytes representation of number 65
$arr = unpack("l", $s);
foreach ($arr as $key => $value)
echo "\$arr[$key] = $value<br>\n";
?>

And this outpus:
X-Powered-By: PHP/4.1.2
Content-type: text/html

$arr[] = 65

Let's give the array key a name, say "mykey". In this case, we can use:

<?
$s = "A\0\0\0"; // This string is the bytes representation of number 65
$arr = unpack("lmykey", $s);
foreach ($arr as $key => $value)
echo "\$arr[$key] = $value\n";
?>

An this outpus:
X-Powered-By: PHP/4.1.2
Content-type: text/html

$arr[mykey] = 65

The "unpack" documentation is a little bit confusing. I think a more complete example could be:

<?
$binarydata = "AA\0A";
$array = unpack("c2chars/nint", $binarydata);
foreach ($array as $key => $value)
echo "\$array[$key] = $value <br>\n";
?>

whose output is:

X-Powered-By: PHP/4.1.2
Content-type: text/html

$array[chars1] = 65 <br>
$array[chars2] = 65 <br>
$array[int] = 65 <br>

Note that the format string is something like
<format-code> [<count>] [<array-key>] [/ ...]

I hope this clarifies something

Sergio
up
1
ludwig at kni-online dot de
4 years ago
Don't forget to decode user-defined-pseudo-byte-sequences before unpacking...
<?php
$byte_code_string
= '00004040';
var_dump ( unpack ( 'f', $byte_code_string ) );
?>
Result:
array(1) {
[1]=>
float(6.4096905560973E-10)
}

whereas
<?php
$byte_code_string
= '00004040';
var_dump ( unpack ( 'f', hex2bin ( $byte_code_string ) ) );
?>
Result:
array(1) {
[1]=>
float(3)
}
up
0
Aaron Wells
13 years ago
Another option for converting binary data into PHP data types, is to use the Zend Framework's Zend_Io_Reader class:
http://bit.ly/9zAhgz

There's also a Zend_Io_Writer class that does the reverse.
up
-1
Anonymous Coward
16 years ago
Warning: This unpack function makes the array with keys starting at 1 instead of starting at 0.

For example:
<?php
function read_field($h) {
$a=unpack("V",fread($h,4));
return
fread($h,$a[1]);
}
?>
up
-3
rogier
12 years ago
be aware of the behavior of your system that PHP resides on.

On x86, unpack MAY not yield the result you expect for UInt32

This is due to the internal nature of PHP, being that integers are internally stored as SIGNED!

For x86 systems, unpack('N', "\xff\xff\xff\xff") results in -1
For (most?) x64 systems, unpack('N', "\xff\xff\xff\xff") results in 4294967295.

This can be verified by checking the value of PHP_INT_SIZE.
If this value is 4, you have a PHP that internally stores 32-bit.
A value of 8 internally stores 64-bit.

To work around this 'problem', you can use the following code to avoid problems with unpack.
The code is for big endian order but can easily be adjusted for little endian order (also, similar code works for 64-bit integers):

<?php
function _uint32be($bin)
{
// $bin is the binary 32-bit BE string that represents the integer
if (PHP_INT_SIZE <= 4){
list(,
$h,$l) = unpack('n*', $bin);
return (
$l + ($h*0x010000));
}
else{
list(,
$int) = unpack('N', $bin);
return
$int;
}
}
?>

Do note that you *could* also use sprintf('%u', $x) to show the unsigned real value.
Also note that (at least when PHP_INT_SIZE = 4) the result WILL be a float value when the input is larger then 0x7fffffff (just check with gettype);

Hope this helps people.
up
-2
norwood at computer dot org
14 years ago
Reading a text cell from an Excel spreadsheet returned a string with low-order embedded nulls: 0x4100 0x4200 etc. To remove the nulls, used

<?php
$strWithoutNulls
= implode( '', explode( "\0", $strWithNulls ) );
?>

(unpack() didn't seem to help much here; needed chars back to re-constitute the string, not integers.)
up
-4
googlybash24 at aol dot com
11 years ago
To convert big endian to little endian or to convert little endian to big endian, use the following approach as an example:

<?php
// file_get_contents() returns a binary value, unpack("V*", _ ) returns an unsigned long 32-bit little endian decimal value, but bin2hex() after that would just give the hex data in the file if alone, so instead we use:
// file_get_contents(), unpack("V*", _ ), then dechex(), in that order, to get the byte-swapping effect.
?>

With the logic of the approach in this example, you can discover how to swap the endian byte order as you need.
up
-3
sica at wnet com br
14 years ago
The script following is a example how to save more than one values on file separating its with "\r\n" and how to recovering its values.

<?php
// Save two integer values in a binary file
$nomearq = "./teste.bin";
$valor = 123;
$ptrarq = fopen($nomearq, "wb");
$valorBin = pack("L",$valor);
echo
"First value ($valor) packed with ";
echo
fwrite($ptrarq, $valorBin)." bytes<br>";
echo
"Separator \\r\\n with ";
echo
fwrite($ptrarq, "\r\n")." bytes<br>";
$valor = 456;
$valorBin = pack("L",$valor);
echo
"Second value ($valor) packed with ";
echo
fwrite($ptrarq, $valorBin)." bytes<br>";
fclose($ptrarq);

// Recover the saved values
$ptrarq = fopen($nomearq, "rb");
$valorBin = file($nomearq,filesize($nomearq));
echo
"<br>The reading values is:<br>";
foreach(
$valorBin as $valor){
$valor = unpack("L",$valor);
print_r($valor);
echo
"<br>";
}
fclose($ptrarq);
?>

Results:
First value (123) packed with 4 bytes
Separator \r\n with 2 bytes
Second value (456) packed with 4 bytes

The reading values is:
Array ( [1] => 123 )
Array ( [1] => 456 )
up
-3
iredden at redden dot on dot ca
24 years ago
<?php

function parse_pascalstr($bytes_parsed, $parse_str) {
$parse_info = unpack("x$bytes_parsed/cstr_len", $parse_str);
$str_len = $parse_info["str_len"];
$bytes_parsed = $bytes_parsed + 1;
$parse_info = unpack("x$bytes_parsed/A".$str_len."str", $parse_str);
$str = $parse_info["str"];
$bytes_parsed = $bytes_parsed + strlen($str);

return array(
$str, $bytes_parsed);
}

?>
To Top