pack

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

packVeriyi ikil bir dizge halinde paketler

Açıklama

pack(string $biçem, mixed ...$değerler): string

Belirtilen değerleri belirtilen biçem biçeminde bir ikil bir dizge olarak paketler.

Anafikir Perl'den alınmış olup, tüm biçemleme kodları Perl'deki gibi çalışır. Ancak, biçemleme türleri aynı değildir, örneğin "u" biçemi Perl'de yoktur.

Şuna dikkat: İşaretli ve işaretsiz değerler arasındaki ayrım sadece unpack() işlevini etkiler. pack() işlevi her ikisi için de aynı sonuçları üretir.

Bağımsız Değişkenler

biçem

biçem dzgesi isteğe bağlı bir yineleme bağımsız değişkeni ile öncelenmiş biçem kodlarından oluşur. Yineleme bağımsız değişkeni bir tamsayı değer veya girdi verisinin sonuna kadar yineleme belirten bir * olabilir. a, A, h, H için yineleme sayısı, bir veri bağımsız değişkeninden kaç karakter alındığını belirtir. @ için yineleme sayısı ise, sonraki verinin konacağı mutlak konumu belirtir. Bunlar dışında kalan herşey için yineleme sayısı, sonuçlanan ikil dizgede paketlenmek üzere kaç tane veri argümanın toplanacağını belirtir.

Şimdilik gerçeklenmiş biçemler:

pack() biçem karakterleri
Kod Açıklama
a NUL-dolgulu dizge
A BOŞLUK dolgulu dizge
h Onaltılık dizge, küçük dörtlü önce gelir
H Onaltılık dizge, büyük dörtlü önce gelir
c işaretli bayt
C işaretsiz bayt
s İşaretli kısa tamsayı (daima 16 bit olup, makine bayt sıralamasındadır)
S İşaretsiz kısa tamsayı (daima 16 bit olup, makine bayt sıralamasındadır)
n İşaretsiz kısa tamsayı (daima 16 bit olup, en değerli bayt baştadır)
v İşaretsiz kısa tamsayı (daima 16 bit olup, en değersiz bayt baştadır)
i İşaretli tamsayı (boyut ve bayt sıralaması makineye bağlıdır)
I İşaretsiz tamsayı (boyut ve bayt sıralaması makineye bağlıdır)
l İşaretli uzun tamsayı (daima 32 bit olup, makine bayt sıralamasındadır)
L İşaretsiz uzun tamsayı (daima 32 bit olup, makine bayt sıralamasındadır)
N İşaretsiz uzun tamsayı (daima 32 bit olup, en değerli bayt baştadır)
V İşaretsiz uzun tamsayı (daima 32 bit olup, en değersiz bayt baştadır)
q İşaretli çok uzun tamsayı (daima 64 bit olup, makine bayt sıralamasındadır)
Q İşaretsiz çok uzun tamsayı (daima 64 bit olup, makine bayt sıralamasındadır)
J İşaretsiz çok uzun tamsayı (daima 64 bit olup, en değerli bayt baştadır)
P unsigned long long (daima 64 bit olup, en değersiz bayt baştadır)
f Tek hassasiyetli gerçek sayı - float (boyut ve gösterim makineye bağlıdır)
g Tek hassasiyetli gerçek sayı (boyut makineye bağlı, en değersiz bayt baştadır)
G Tek hassasiyetli gerçek sayı (boyut makineye bağlı, en değerli bayt baştadır)
d Çift hassasiyetli gerçek sayı - double (boyut ve gösterim makineye bağlıdır)
e Çift hassasiyetli gerçek sayı (boyut makineye bağlı, en değersiz bayt baştadır)
E Çift hassasiyetli gerçek sayı (boyut makineye bağlı, en değerli bayt baştadır)
x NUL bayt (0. karakter)
X Bir baytlık yedek
Z NUL dolgulu dizge
@ Bir mutlak konuma kadar NUL dolgu

değerler

Dönen Değerler

Başarı durumunda veriyi içeren ikil bir dizge.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
7.2.0 float ve double türlerin ikisininde değerli baytları başta ve sonda olabiliyor.
7.0.15,7.1.1 float ve double türler için bayt sıralaması desteğini sağlayan "e", "E", "g" ve "G" kodları eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - pack() örneği

<?php
$ikilveri
= pack("nvc*", 0x1234, 0x5678, 65, 66);
?>

Elde edilen ikil dizge 6 bayt uzunlukta olur ve sırayla 0x12, 0x34, 0x78, 0x56, 0x41, 0x42 baytlarını içerir.

Notlar

Dikkat

PHP'nin dahili olarak int değerlerini, boyutu makineye bağlı işaretli değerler(C türü: long) olarak sakladığını unutmayın. int türünün sınırları dışında sayılar veren tamsayı değişmezleri ve işlemleri float olarak saklanır. Bu kayan noktalı sayılar, tamsayı olarak paketlenirken önce tamsayı türüne dönüştürülür. Bu, her zaman istenen bayt gösterimiyle sonuçlanmayabilir.

En alakalı durum, işaretsiz int türüyle temsil edilebilecek işaretsiz sayıların paketlenmesidir. int türünün 32 bit boyuta sahip olduğu sistemlerde, dönüştürme genellikle işaretsiz int bayt gösterimiyle sonuçlanır (bu, C standardına göre gerçeklenimle tanımlı işaretsizden işaretliye dönüşüm işlemlerine dayanır). int türünün 64 bit olduğu sistemlerde, float türü bu değerleri büyük olasılıkla hassasiyet kaybı olmadan tutacak kadar büyük bir mantise sahip değildir. Bu sistemlerde yerel 64 bitlik C int türü varsa (çoğu UNIX benzeri sistemde yoktur), üst aralıkta I pack biçemini kullanmanın tek yolu, istenen işaretsiz değer olarak, aynı bayt gösterimine sahip negatif int değerler oluşturmaktır.

Ayrıca Bakınız

  • unpack() - Paketlenmiş bir ikil dizgeden verileri ayrıştırır

add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
84
chadm at codeangel dot org
12 years ago
If you'd like to understand pack/unpack. There is a tutorial here in perl, that works equally well in understanding it for php:

http://perldoc.perl.org/perlpacktut.html
up
35
stanislav dot eckert at vizson dot de
7 years ago
A helper class to convert integer to binary strings and vice versa. Useful for writing and reading integers to / from files or sockets.

<?php

class int_helper
{
public static function
int8($i) {
return
is_int($i) ? pack("c", $i) : unpack("c", $i)[1];
}

public static function
uInt8($i) {
return
is_int($i) ? pack("C", $i) : unpack("C", $i)[1];
}

public static function
int16($i) {
return
is_int($i) ? pack("s", $i) : unpack("s", $i)[1];
}

public static function
uInt16($i, $endianness=false) {
$f = is_int($i) ? "pack" : "unpack";

if (
$endianness === true) { // big-endian
$i = $f("n", $i);
}
else if (
$endianness === false) { // little-endian
$i = $f("v", $i);
}
else if (
$endianness === null) { // machine byte order
$i = $f("S", $i);
}

return
is_array($i) ? $i[1] : $i;
}

public static function
int32($i) {
return
is_int($i) ? pack("l", $i) : unpack("l", $i)[1];
}

public static function
uInt32($i, $endianness=false) {
$f = is_int($i) ? "pack" : "unpack";

if (
$endianness === true) { // big-endian
$i = $f("N", $i);
}
else if (
$endianness === false) { // little-endian
$i = $f("V", $i);
}
else if (
$endianness === null) { // machine byte order
$i = $f("L", $i);
}

return
is_array($i) ? $i[1] : $i;
}

public static function
int64($i) {
return
is_int($i) ? pack("q", $i) : unpack("q", $i)[1];
}

public static function
uInt64($i, $endianness=false) {
$f = is_int($i) ? "pack" : "unpack";

if (
$endianness === true) { // big-endian
$i = $f("J", $i);
}
else if (
$endianness === false) { // little-endian
$i = $f("P", $i);
}
else if (
$endianness === null) { // machine byte order
$i = $f("Q", $i);
}

return
is_array($i) ? $i[1] : $i;
}
}
?>

Usage example:
<?php
Header
("Content-Type: text/plain");
include(
"int_helper.php");

echo
int_helper::uInt8(0x6b) . PHP_EOL; // k
echo int_helper::uInt8(107) . PHP_EOL; // k
echo int_helper::uInt8("\x6b") . PHP_EOL . PHP_EOL; // 107

echo int_helper::uInt16(4101) . PHP_EOL; // \x05\x10
echo int_helper::uInt16("\x05\x10") . PHP_EOL; // 4101
echo int_helper::uInt16("\x05\x10", true) . PHP_EOL . PHP_EOL; // 1296

echo int_helper::uInt32(2147483647) . PHP_EOL; // \xff\xff\xff\x7f
echo int_helper::uInt32("\xff\xff\xff\x7f") . PHP_EOL . PHP_EOL; // 2147483647

// Note: Test this with 64-bit build of PHP
echo int_helper::uInt64(9223372036854775807) . PHP_EOL; // \xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x7f
echo int_helper::uInt64("\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x7f") . PHP_EOL . PHP_EOL; // 9223372036854775807

?>
up
17
plutus at gmx dot de
23 years ago
Note that the the upper command in perl looks like this:

$binarydata = pack ("n v c*", 0x1234, 0x5678, 65, 66);
In PHP it seems that no whitespaces are allowed in the first parameter. So if you want to convert your pack command from perl -> PHP, don't forget to remove the whitespaces!
up
14
FrozenFire
13 years ago
If you need to unpack a signed short from big-endian or little-endian specifically, instead of machine-byte-order, you need only unpack it as the unsigned form, and then if the result is >= 2^15, subtract 2^16 from it.

And example would be:

<?php
$foo
= unpack("n", $signedbigendianshort);
$foo = $foo[1];
if(
$foo >= pow(2, 15)) $foo -= pow(2, 16);
?>
up
7
j.s.hoekstra
18 years ago
/* Convert float from HostOrder to Network Order */
function FToN( $val )
{
$a = unpack("I",pack( "f",$val ));
return pack("N",$a[1] );
}

/* Convert float from Network Order to HostOrder */
function NToF($val )
{
$a = unpack("N",$val);
$b = unpack("f",pack( "I",$a[1]));
return $b[1];
}
up
3
Patrik Fimml
18 years ago
You will get the same effect with

<?php
function _readInt($fp)
{
return
unpack('V', fread($fp, 4));
}
?>

or unpack('N', ...) for big-endianness.
up
3
php at nagler-ihlein dot de
16 years ago
Be aware of format code H always padding the 0 for byte-alignment to the right (for odd count of nibbles).

So pack("H", "7") results in 0x70 (ASCII character 'p') and not in 0x07 (BELL character)
as well as pack("H*", "347") results in 0x34 ('4') and 0x70 ('p') and not 0x03 and 0x47.
up
3
petepostma at gmail dot spam dot com
11 years ago
Even though in a 64-bit architecure intval(6123456789) = 6123456789, and sprintf('%b', 5000000000) = 100101010000001011111001000000000
pack will not treat anything passed to it as 64-bit. If you want to pack a 64-bit integer:

<?php
$big
= 5000000000;

$left = 0xffffffff00000000;
$right = 0x00000000ffffffff;

$l = ($big & $left) >>32;
$r = $big & $right;

$good = pack('NN', $l, $r);

$urlsafe = str_replace(array('+','/'), array('-','_'), base64_encode($good));

//done!

//rebuild:
$unurl = str_replace(array('-','_'), array('+','/'), $urlsafe);
$binary = base64_decode($unurl);

$set = unpack('N2', $tmp);
print_r($set);

$original = $set[1] << 32 | $set[2];
echo
$original, "\\r\\n";
?>

results in:
Array
(
[1] => 1
[2] => 705032704
)
5000000000

but ONLY on a 64-bit enabled machine and PHP distro.
up
1
Ammar Hameed
13 years ago
Using pack to write Arabic char(s) to a file.

<?php
$text
= "&#13574;&#13830;&#13830;";

$text = mb_convert_encoding($text, "UCS-2BE", "HTML-ENTITIES");

$len = mb_strlen($text);

$bom = mb_convert_encoding("&#65534;", "unicode", "HTML-ENTITIES");

$fp = fopen('text.txt', 'w');

fwrite($fp, pack('a2', $bom));
fwrite($fp, pack("a{$len}", $text));
fwrite($fp, pack('a2', $bom));
fwrite($fp, pack('a2', "\n"));

fclose($fp);
?>
up
0
ru
6 years ago
pack()
h Hex string, low nibble first (not same hex2bin())
H Hex string, high nibble first (same hex2bin())
To Top