ReflectionProperty::setAccessible

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::setAccessibleÖzelliği erişilebilir kılar

Açıklama

public ReflectionProperty::setAccessible(bool $erişilebilir): void

ReflectionProperty::getValue() ve ReflectionProperty::setValue() yöntemlerinden erişilebilir kılmak için protected veya private bir özelliği erişilebilir yapar.

Bilginize: PHP 8.1.0 itibariyle, tüm özellikler öntanımlı olarak erişilebilir olduğundan bu yöntemin çağrılmasının bir etkisi yoktur.

Bağımsız Değişkenler

erişilebilir

Özellik erişilebilir olacaksa true yoksa false belirtilir.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - Basit bir sınıf tanımı

<?php
class MyClass
{
private
$foo = 'bar';
}

$property = new ReflectionProperty("MyClass", "foo");
$property->setAccessible(true);

$obj = new MyClass();
echo
$property->getValue($obj);
echo
$obj->foo;
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bar
Fatal error: Uncaught Error: Cannot access private property MyClass::$foo in /in/WJqTv:12

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
41
matthieu at mnapoli dot fr
11 years ago
Note that the property will only become accessible using the ReflectionProperty class. The property is still private or protected in the class instances.

<?php
class MyClass {
private
$myProperty = true;
}

$class = new ReflectionClass("MyClass");
$property = $class->getProperty("myProperty");
$property->setAccessible(true);

$obj = new MyClass();
echo
$property->getValue($obj); // Works
echo $obj->myProperty; // Doesn't work (error)
?>
up
3
Rob McVey
14 years ago
If you are using < PHP 5.3 and need to get the private attributes and values, you can use this method:

This is what you are doing:

<?php
$obj_with_privates
= new MyObject();
$class = get_class($obj_with_privates);
$vars = get_object_vars($obj_with_privates);
//will not show private attributes
print_r($vars);

$reflection = new ReflectionClass( $class );
$attributes = $reflection->getProperties();
//still no private access!
print_r($attributes);
?>

This is what you should do:

<?php
$obj_with_privates
= new MyObject();

$class = get_class( $obj_with_privates );
$reflection = new ReflectionClass( $class );
$abstract = $reflection->getMethods( ReflectionMethod::IS_ABSTRACT );
$priv_attr = $reflection->getProperties( ReflectionProperty::IS_PRIVATE );
$privates = array();
$parent = get_parent_class( $class );
$child = $class;
$constructor = $reflection->getConstructor();

//If the class has abstract methods you need to implement them
$abstr_methods = "";
if(
sizeof($abstr_methods))
{
foreach(
$abstract as $method)
{
$mname = $method->name;
$abstr_methods .= "public function $mname(){return false;}";
}
}

//Convert private attributes to public attributes
if(sizeof($priv_attr))
{
$parseable = unserialize(str_replace("\0$class\0", "\0*\0", serialize($obj)));
foreach(
$priv_attr as $attribute)
{
$aname = $attribute->name;
$privates[$aname] = $parseable->$aname;
}
}


$temp_child_class = "temp" . str_replace("_", "", "$class");

//You can gain access to protected attributes by extending the target class
$class_def = "
class
$temp_child_class extends $class{
$constructor
public function reflect_getmyvars(){
return get_object_vars(\$this);
}
$abstr_methods
}
"
;

//place class definition in memory
eval($class_def);

//generate object from dynamic class
$tcobj =@ new $temp_child_class;
//call the method we added to the object (to access protected vars)
$vars = $tcobj->reflect_getmyvars();

$attribs = array_merge($vars, $privates);

//will now show private attributes
print_r($attribs);
?>
up
2
Yzmir Ramirez
13 years ago
Have you tried:

<?php

echo "PHP Version: ".phpversion()."\n";

class
Foo
{
private
$bar = "private";
protected
$bar2 = "protected";
public
$bar3 = "public";
}

$obj = new Foo;

$arr = (array)$obj;

print_r($arr);
?>

Output:

PHP Version: 5.2.12
Array
(
[Foobar] => private
[*bar2] => protected
[bar3] => public
)

PHP Version: 5.1.6
Array
(
[Foobar] => private
[*bar2] => protected
[bar3] => public
)
To Top