CascadiaPHP 2024

ReflectionProperty::getValue

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::getValueÖzelliğin değerini döndürür

Açıklama

public ReflectionProperty::getValue(?object $nesne = null): mixed

Özelliğin değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Özellik statik olmayan bir nesne ise özelliğin ait olduğu nesne burada belirtilmelidir. Bir nesne belirtmeden öntanımlı özellik döndürülmek istenirse bu yöntem yerine ReflectionClass::getDefaultProperties() yöntemi kullanılmalıdır.

Dönen Değerler

Özelliğin değeri.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Private ve protected özellikler ReflectionProperty::getValue() tarafından hemen erişilebilir olur. Evvelce erişilebilir olmaları için ReflectionProperty::setAccessible() çağrısı yapmak gerekirdi; özellik erişilebilir değilse ReflectionException istisnası oluşurdu.
8.0.0 nesne artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionProperty::getValue() örneği

<?php
class Foo {
public static
$staticProperty = 'foobar';

public
$property = 'barfoo';
protected
$privateProperty = 'foofoo';
}

$reflectionClass = new ReflectionClass('Foo');

var_dump($reflectionClass->getProperty('staticProperty')->getValue());
var_dump($reflectionClass->getProperty('property')->getValue(new Foo));

$reflectionProperty = $reflectionClass->getProperty('privateProperty');
$reflectionProperty->setAccessible(true); // yalnızca PHP 8.1.0 öncesi
var_dump($reflectionProperty->getValue(new Foo));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(6) "foobar"
string(6) "barfoo"
string(6) "foofoo"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
9
sergiy dot sokolenko at gmail dot com
14 years ago
To allow protected and private properties to be accessed, you should use
ReflectionProperty::setAccessible(bool $accessible):

<?php
/** Class Foo with protected and private members */
class Foo {
protected
$bar = 'barrr!';
private
$baz = 'bazzz!';
}

$reflFoo = new ReflectionClass('Foo');
$reflBar = $reflFoo->getProperty('bar');
$reflBaz = $reflFoo->getProperty('baz');

// Set private and protected members accessible for getValue/setValue
$reflBar->setAccessible(true);
$reflBaz->setAccessible(true);

$foo = new Foo();
echo
$reflBar->getValue($foo); // will output "barrr!"
echo $reflBaz->getValue($foo); // will output "bazzz!"

// You can also setValue
$reflBar->setValue($foo, "new value");
echo
$reflBar->getValue($foo); // will output "new value"
?>
To Top