CascadiaPHP 2024

ReflectionProperty::setValue

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionProperty::setValueÖzelliğe değer atar

Açıklama

public ReflectionProperty::setValue(object $nesne, mixed $değer): void
public ReflectionProperty::setValue(mixed $değer): void

Bir özelliğe değer atar.

Bilginize: PHP 8.3.0 ve sonrasında, bu yöntemin tek bağımsız değişkenle çağrılması önerilmemektedir. Yerine ReflectionClass::setStaticPropertyValue() kullanılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

nesne

Özellik statik değilse özelliğin ait olduğu nesne burada belirtilmelidir. Statik ise nesne belirtmeye gerek yoktur. Sadece değer belirtmek yeterlidir.

değer

Yeni değer.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.3.0 Bu yöntemin tek bağımsız değişkenle çağrılması artık önerilmiyor. Duruk özellikleri değiştirmek için bunun yerine ReflectionClass::setStaticPropertyValue() kullanılmalıdır.
8.1.0 Private ve protected özellikler ReflectionProperty::setValue() tarafından hemen erişilebilir olur. Evvelce erişilebilir olmaları için ReflectionProperty::setAccessible() çağrısı yapmak gerekirdi; özellik erişilebilir değilse ReflectionException istisnası oluşurdu.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionProperty::setValue() örneği

<?php
class Foo {
public static
$staticProperty;

public
$property;
protected
$privateProperty;
}

$reflectionClass = new ReflectionClass('Foo');

// PHP 8.3 ve sonrasında, duruk özelliklere değer atamak için
// setValue değil setStaticPropertyValue() kullanılmalıdır.
$reflectionClass->setStaticPropertyValue('staticProperty', 'foo');
var_dump(Foo::$staticProperty);

$foo = new Foo;

$reflectionClass->getProperty('property')->setValue($foo, 'bar');
var_dump($foo->property);

$reflectionProperty = $reflectionClass->getProperty('privateProperty');
$reflectionProperty->setAccessible(true); // yalnızca PHP 8.1.0 öncesi
$reflectionProperty->setValue($foo, 'foobar');
var_dump($reflectionProperty->getValue($foo));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(3) "foo"
string(3) "bar"
string(6) "foobar"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
2
me at ircmaxell dot om
13 years ago
You can use ReflectionProperty::setValue to set the value on static properties as well as regular instance properties. Simply pass null in place of the instance:

<?php
class Foo {
protected static
$bar = null;
public static function
sayBar() {
echo
self::$bar;
}
}

$r = new ReflectionProperty('Foo', 'bar');
$r->setAccessible(true);
$r->setValue(null, 'foo');

Foo::sayBar(); // "foo"
?>
up
1
p stewart imperial ac uk
1 year ago
setValue can be used for readonly properties, but only if the property has not yet been initialised:

<?php

class Person
{
private readonly
int $age;
public function
__construct(array $props = []) {
if (isset(
$props['age'])) {
$this->age = (int)$props['age'];
}
}
}

$personWithKnownAge = new Person(['age' => 50]);

$reflection = new ReflectionProperty($personWithKnownAge, 'age');
$reflection->setValue($personWithKnownAge, 10); // Fails - Age is already initialised, value cannot be changed.

$personWithUnknownAge = new Person();

$reflection = new ReflectionProperty($personWithUnknownAge, 'age');
$reflection->setValue($personWithUnknownAge, 10); // Succeeeds - Age is not yet initialised, value can be set.
?>

This can be useful for situations where it is desirable to initialise properties from outside of the defining class, for example an ORM setup where the parent class is responsible for setting properties on a model subclass instance.
up
0
temirkhan.nasukhov
1 year ago
Keep in mind that setValue won't work for readonly properties.

<?php

class Person
{
public function
__construct(private readonly int $age) {}
}

$someOldPerson = new Person(80);

$reflection = new ReflectionProperty($someOldPerson, 'age');
$reflection->setValue($someOldPerson, 10); // Fatal error: Uncaught Error: Cannot modify readonly property Person::$age
To Top