SimpleXMLElement::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

SimpleXMLElement::__constructYeni bir SimpleXMLElement nesnesi oluşturur

Açıklama

public SimpleXMLElement::__construct(
    string $veri,
    int $seçenekler = 0,
    bool $veri_bir_url = false,
    string $isimalanı_veya_önek = "",
    bool $önek_var = false
)

Yeni bir SimpleXMLElement nesnesi oluşturur

Bağımsız Değişkenler

veri

İyi biçemli bir XML dizgesi veya veri_bir_url ile true belirtilmişse bir XML belge adresi ya da dosya yolu.

seçenekler

XML belgelerin okunmasını etkileyen Ek Libxml bağımsız değişkenlerini belirtmek için isteğe bağlı bir bağımsız değişken. XML belgelerin çıktısını etkileyen seçenekler (örneğin, LIBXML_NOEMPTYTAG) sessizce yok sayılır.

Bilginize:

Derince iç içe çok büyük metin düğümlerini içeren XML belgeleri işleyebilmek için LIBXML_PARSEHUGE sabitini aktarmak gerekebilir.

veri_bir_url

Öntanımlı olarak değeri false'tır. veri bağımsız değişkeninde dizge veri değil de XML belge adresi ya da dosya yolu belirtilecekse true olmalıdır.

isimalanı_veya_önek

İsim alanı öneki veya URI.

önek_var

true ise isimalanı_veya_önek bağımsız değişkeninin bir önek, false ise bir isim alanı içerdiği varsayılır.

İpucu

Tüm XML hatalarını bastırmak için libxml_use_internal_errors() kullanıp daha sonra bu hataları libxml_get_errors() ile tek tek ele alabilirsiniz.

Hatalar/İstisnalar

XML veride saptanan her hata için bir E_WARNING üretilir ve ek olarak XML veri çözümlenemezse bir Exception yavrulanır.

Örnekler

Bilginize:

Aşağıdaki örnekler, temel kullanım kılavuzunun ilk örneğinde bulunan XML dizesine atıfta bulunan example.php betiğini içerebilir.

Örnek 1 - Bir dizgeden bir SimpleXMLElement nesnesi oluşturmak

<?php

include 'example.php';

$sxe = new SimpleXMLElement($xmlstr);
echo
$sxe->movie[0]->title;

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

PHP: Behind the Parser

Örnek 2 - Bir dosyadan bir SimpleXMLElement nesnesi oluşturmak

<?php

$sxe
= new SimpleXMLElement('http://example.org/document.xml', NULL, TRUE);
echo
$sxe->asXML();

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 8 notes

up
9
rowan dot collins at gmail dot com
7 years ago
The manual doesn't really explain what the $ns argument (and the accompanying $is_prefix) are for.

What they do is similar to the ->children() method: they set the context of the returned object to that namespace, so that access via ->elementName and ['attributeName'] refer to elements and attributes in that namespace.

In particular, they do *not* change the namespaces which exist on the document.

See this example:

<?php
// This XML contains two elements called <child>
// One is in the namespace http://example.com, with local prefix 'ws'
// The other has no namespace (no prefix, and no default namespace declared)
$xml = '<ws:example xmlns:ws="http://example.com"><child>Not in namespace</child><ws:child>In example namespace</ws:child></ws:example>';

$sx0 = new SimpleXMLElement($xml, 0, false);
$sx1 = new SimpleXMLElement($xml, 0, false, 'http://example.com');
$sx2 = new SimpleXMLElement($xml, 0, false, 'ws', true);

echo
"
Without:
{$sx0->child}
By namespace:
{$sx1->child}
By prefix:
{$sx2->child}
"
;
?>

Output:

Without: Not in namespace
By namespace: In example namespace
By prefix: In example namespace
up
9
tudor at culise dot net
16 years ago
This class is extendable, but it's too bad that its constructor cannot be overriden (PHP says it's a final method). Thus the class should be wrapped using the delegation principle rather that extended.
up
5
info at ensostudio dot ru
2 years ago
Extended SimpleXMLElement:
<?php
class XmlElement extends \SimpleXMLElement
{
public static function
factory(string $root): self
{
return new static(
'<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><'.$root.'/>', LIBXML_BIGLINES | LIBXML_COMPACT);
}

/**
* @param iterable $attributes An array of element attributes as name/value pairs
* @return $this
*/
public function addAttributes(iterable $attributes)
{
foreach (
$attributes as $name => $value) {
$this->addAttribute($name, $value);
}

return
$this;
}

/**
* @param string $name The sub-element name
* @param string|array|null $valueOrAttributes The sub-element value or an array of attributes
* @param string|null $namespace The sub-element namespace
* @return static|null
*/
public function addChild($name, $valueOrAttributes = null, $namespace = null)
{
if (
is_array($valueOrAttributes)) {
$child = parent::addChild($name, null, $namespace);
foreach (
$valueOrAttributes as $name => $value) {
$child->addAttribute($name, $value);
}
} else {
$child = parent::addChild($name, $valueOrAttributes, $namespace);
}

return
$child;
}

/**
* @param iterable $childs An array of sub-elements as name/value(or attributes) pairs
* @return $this
*/
public function addChilds(iterable $childs)
{
foreach (
$childs as $name => $value) {
$this->addChild($name, $value);
}

return
$this;
}
}
?>
up
6
ahmad dot mayahi at gmail dot com
7 years ago
You won't be able to load an XML file without root element:

//This will throw an exception
$xml = new SimpleXMLElement('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>', null, false);

//Here is the solution
$xml = new SimpleXMLElement('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root></root>', null, false);
up
4
bertolini dot cedric at me dot com
9 years ago
It's worth noting that the behavior of SimpleXmlElement::__construct is not exactly the same as simplexml_load_string, regarding libxml_use_internal_errors().

In my case,

<?php
libxml_use_internal_errors
(true);
new
\SimpleXmlElement($data);
?>

was still throwing error. But as soon as I switched to

<?php
libxml_use_internal_errors
(true);
simplexml_load_string($data);
?>

everything worked fine and I stopped getting an error.
up
5
kumarldh at gmail dot com
13 years ago
Using libxml_use_internal_errors() may suppress errors but Exception still requires decent handling. I used following code snippet.

<?php
libxml_use_internal_errors
(true);
try{
$xmlToObject = new SimpleXMLElement($notSoWellFormedXML);
} catch (
Exception $e){
echo
'Please try again later...';
exit();
}
?>
up
0
uramihsayibok, gmail, com
14 years ago
As I was filling out a bug report, I realized why (speculation here) the constructor is final: so that functions like simplexml_load_file and simplexml_load_string can work. I imagine the PHP-ized code looks something like

<?php

function simplexml_load_file($filename, $class_name = "SimpleXMLElement", $options = 0, $ns = "", $is_prefix = false) {
return new
$class_name($filename, $options, true, $ns, $is_prefix);
}

?>

If we were to use a different $class_name and change the constructor's definition these functions wouldn't work.

There's no easy, sensible solution that keeps simplexml_load_file and simplexml_load_string.
up
-1
Phil Cross
9 years ago
It's worth noting, that you need to typecast dynamic property names to string in order to retrieve there value, for example:

<?php
$xml
= new SimpleXMLElement('records.xml', 0, true);

// This will work as expected because its a hard coded property value
foreach($xml as $record){
echo
$record->id; // Will output the ID fine
}

// Dynamic properties require typecasting to string
$xml_field = 'id';
foreach(
$xml as $record){

// This will dump a SimpleXMLElement object
var_dump($record->$xml_field);

// This will output the value as expected
echo (string)$record->$xml_field;
}
?>
To Top