DOMDocument::getElementsByTagNameNS

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMDocument::getElementsByTagNameNSİsmi ve isim alanı belirtilen tüm elemanları döndürür

Açıklama

public DOMDocument::getElementsByTagNameNS(?string $isimalanı, string $yerelAd): DOMNodeList

İsmi ve isim alanı belirtilen tüm elemanları bir DOMNodeList nesnesi olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

isimalanı

Elemanların eşleştirileceği isim alanını betimleyen adres. Bütün isim alanları anlamında "*" belirtilebilir. Boş isim alanı ile eşleşme için null aktarılabilir.

yerelAd

Eşleştirilecek elemanın ismi. Tüm yerel adları döndürmek için "*" belirtilebilir.

Dönen Değerler

Eşleşen elemanları içeren yeni bir DOMNodeList nesnesi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.3 isimalanı artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - Tüm XInclude elemanlarını döndürmek

<?php

$xml
= <<<EOD
<?xml version="1.0" ?>
<chapter xmlns:xi="http://www.w3.org/2001/XInclude">
<title>Books of the other guy..</title>
<para>
<xi:include href="book.xml">
<xi:fallback>
<error>xinclude: book.xml not found</error>
</xi:fallback>
</xi:include>
<include>
This is another namespace
</include>
</para>
</chapter>
EOD;
$dom = new DOMDocument;

// Yukarıdaki XML dizgesini yükleyelim
$dom->loadXML($xml);

foreach (
$dom->getElementsByTagNameNS('http://www.w3.org/2001/XInclude', '*') as $element) {
echo
'eleman: ', $element->localName, ', önek: ', $element->prefix, "\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

eleman: include, önek: xi
eleman: fallback, önek: xi

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
6
RiKdnUA at mail dot ru
9 years ago
<?php
ini_set
("display_errors","on"); error_reporting(-1);
$doc="<?xml version='1.0' encoding='WINDOWS-1251'?>
<htm:body xmlns:htm='w3.org'>
<span>Text</span>
<htm:img htm:src='imgSrc'/>
</htm:body>"
;
$dom = new DOMDocument('1.0','WINDOWS-1251');
$dom->preserveWhiteSpace=false;
$dom->loadXML($doc);
$domList=$dom->getElementsByTagNameNS('*','*');//all namespaces, all local names
echo "Количество элементов. The number of elements: ".$domList->length."<br />";// 2 (not 3)
for ($i=0; $i<$domList->length; $i++)
{echo
"Элемент $i. The element $i: ".$domList->item($i)->tagName."<br />";
}
/*
Tested in PHP 5.2.9-2 and 5.2.17
The above example will output:
Количество элементов. The number of elements: 2
Элемент 0. The element 0: htm:body
Элемент 1. The element 1: htm:img

Вывод. Не найден элемент span
Conclusion. Not found span element
*/
?>
To Top