CascadiaPHP 2024

DOMDocument sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Bir HTML veya XML belgeyi temsil eder ve belgeyi belge ağacının kökü olarak sunar.

Sınıf Sözdizimi

class DOMDocument extends DOMNode implements DOMParentNode {
/* Özellikler */
public readonly ?DOMDocumentType $doctype;
public readonly ?DOMElement $documentElement;
public readonly ?string $actualEncoding;
public ?string $encoding;
public readonly ?string $xmlEncoding;
public ?string $version;
public readonly mixed $config;
public bool $recover;
public readonly ?DOMElement $firstElementChild;
public readonly ?DOMElement $lastElementChild;
public readonly int $childElementCount;
/* Miras alınan özellikler */
public readonly ?string $nodeName;
public readonly int $nodeType;
public readonly ?DOMNode $parentNode;
public readonly DOMNodeList $childNodes;
public readonly ?DOMNode $firstChild;
public readonly ?DOMNode $lastChild;
public readonly ?DOMNode $previousSibling;
public readonly ?DOMNode $nextSibling;
public readonly ?DOMNamedNodeMap $attributes;
public readonly ?DOMDocument $ownerDocument;
public readonly ?string $namespaceURI;
public ?string $prefix;
public readonly ?string $localName;
public readonly ?string $baseURI;
/* Yöntemler */
public __construct(string $version = "1.0", string $encoding = "")
public append(DOMNode|string ...$nodes): void
public createAttribute(string $localName): DOMAttr|false
public createAttributeNS(?string $namespace, string $qualifiedName): DOMAttr|false
public createElement(string $localName, string $value = ""): DOMElement|false
public createElementNS(?string $namespace, string $qualifiedName, string $value = ""): DOMElement|false
public getElementById(string $elementId): ?DOMElement
public getElementsByTagName(string $qualifiedName): DOMNodeList
public getElementsByTagNameNS(?string $isimalanı, string $yerelAd): DOMNodeList
public importNode(DOMNode $node, bool $deep = false): DOMNode|false
public load(string $dosya, int $seçenekler = 0): bool
public loadHTML(string $source, int $options = 0): bool
public loadHTMLFile(string $dosya, int $seçenekler = 0): bool
public loadXML(string $dizge, int $seçenekler = 0): bool
public prepend(DOMNode|string ...$nodes): void
public registerNodeClass(string $temelSınıf, ?string $türetilenSınıf): bool
public relaxNGValidate(string $dosya): bool
public replaceChildren(DOMNode|string ...$nodes): void
public save(string $dosya, int $seçenekler = 0): int|false
public saveHTML(?DOMNode $düğüm = null): string|false
public saveHTMLFile(string $dosya): int|false
public saveXML(?DOMNode $düğüm = null, int $seçenekler = 0): string|false
public schemaValidate(string $dosya, int $seçenekler = 0): bool
public schemaValidateSource(string $şema, int $flags = 0): bool
public validate(): bool
public xinclude(int $seçenekler = 0): int|false
/* Miras alınan yöntemler */
public DOMNode::C14N(
    bool $özel = false,
    bool $aAçıklamalı = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $isim_alanları = null
): string|false
public DOMNode::C14NFile(
    string $uri,
    bool $exclusive = false,
    bool $withComments = false,
    ?array $xpath = null,
    ?array $nsPrefixes = null
): int|false
public DOMNode::cloneNode(bool $torunlar_dahil = false): DOMNode|false
public DOMNode::isEqualNode(?DOMNode $otherNode): bool
public DOMNode::isSameNode(DOMNode $düğüm): bool
public DOMNode::isSupported(string $özellik, string $sürüm): bool
}

Özellikler

actualEncoding

Kullanımı önerilmiyor. encoding özelliğinin salt okunur eşdeğeri olarak belgenin asıl kodlaması.

childElementCount

Çocuk elemanların sayısı.

config

Kullanımı önerilmiyor. DOMDocument::normalizeDocument() çağrıldığında kullanılan yapılandırma.

doctype

Bu belgenin Belge Türü Bildirimi.

documentElement

İlk belge elemanı olarak DOMElement nesnesi. Böyle bir eleman yoksa değeri null olur.

documentURI

Belgenin bulunduğu yer; tanımlanmamışsa null'dur.

encoding

Belgenin XMl bildiriminde belirtilen karakter kodlaması. Bu öznitelik 3. seviye DOM belirtiminin son sürümünde yoktur, ancak bu gerçeklenimin XML belge kodlamasını bir yerde belirtmesi gerekiyordu ve tek yol buydu.

firstElementChild

İlk çocuk eleman ya da null.

formatOutput

Çıktı, girintiler ve ek boşluklarla daha hoş biçemlenir. Belge preserveWhitespace etkin olarak yüklenmişse bunun bir etkisi yoktur.

implementation

Belgenin elde edilmesinde kullanılan DOMImplementation nesnesi.

lastElementChild

Son çocuk eleman ya da null.

preserveWhiteSpace

Fazladan boşluklar silinmez. Ön tanımlı değer: true. Buna false atamakla DOMDocument::load()'a option olarak LIBXML_NOBLANKS atamak aynı etkiye sahiptir.

recover

Tescilli. Kurtarma kipini etkin kılar. Yani, iyi biçemli olmayan belgeler de çözümlenmeye çalışılır. Bu öznitelik DOM belirtiminin bir parçası değildir; libxml'e özgüdür.

resolveExternals

Bir belge türü bildirimindeki harici öğeleri yüklemek için true atayın. Karakter öğelerini XML belgeye dahil etmek için yararlıdır.

standalone

Kullanımı önerilmiyor. XML bildiriminde belirtildiği gibi, belgenin tek bir belgeden oluşup oluşmadığını belirtir. xmlStandalone özniteliğine karşılıktır.

strictErrorChecking

Hata durumunda DOMException oluşur. Ön tanımlı değer: true.

substituteEntities

Tescilli. Öğelerin ikame edilip edilmeyeceği. Bu öznitelik DOM belirtiminin bir parçası değildir; libxml'e özgüdür. Ön tanımlı değer: false.

Dikkat

Öğe ikamesi, XML Harici Öğe (XXE) saldırılarını kolaylaştırabilir.

validateOnParse

Belge DTD'ye uygun olarak doğrulanır ve yüklenir. Ön tanımlı değer: false.

Dikkat

DTD doğrulamasının etkinleştirilmesi, XML Harici Varlık (XXE) saldırılarını kolaylaştırabilir.

version

Kullanımı önerilmiyor. xmlVersion özelliğinin karşılığı olarak XML sürümü.

xmlEncoding

Belgenin karakter kodlaması olarak, XML bildiriminde belirtilen karakter kodlaması. Belgede belirtilmediğinde veya bilinmediğinde (örneğin, belge bellekte oluşturulmuşssa) değeri null'dur.

xmlStandalone

XML bildiriminde belirtildiği gibi, belgenin tek bir belgeden oluşup oluşmadığını belirtir. Belgede belirtilmemişse değeri null'dur.

xmlVersion

XML bildiriminde belirtildiği gibi, belgenin XML sürümü. Hiçbir bildirim yoksa ve belge XML'i destekliyorsa değer: "1.0".

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 DOMDocument artık DOMParentNode arayüzünü gerçekliyor.
8.0.0 Gerçeklenmemiş olan DOMDocument::renameNode() yöntemi kaldırıldı.

Notlar

Bilginize:

DOM eklentisi UTF-8 kodlama kullanır. Diğer kodlamalarla çalışmak için mb_convert_encoding(), UConverter::transcode() veya iconv() kullanılabilir.

Bilginize:

DOMDocument nesnesi üzerinde json_encode() işlevi kullanılırsa sonuç boş bir nesnenin kodlanması olacaktır.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 19 notes

up
110
Fernando H
16 years ago
Showing a quick example of how to use this class, just so that new users can get a quick start without having to figure it all out by themself. ( At the day of posting, this documentation just got added and is lacking examples. )

<?php

// Set the content type to be XML, so that the browser will recognise it as XML.
header( "content-type: application/xml; charset=ISO-8859-15" );

// "Create" the document.
$xml = new DOMDocument( "1.0", "ISO-8859-15" );

// Create some elements.
$xml_album = $xml->createElement( "Album" );
$xml_track = $xml->createElement( "Track", "The ninth symphony" );

// Set the attributes.
$xml_track->setAttribute( "length", "0:01:15" );
$xml_track->setAttribute( "bitrate", "64kb/s" );
$xml_track->setAttribute( "channels", "2" );

// Create another element, just to show you can add any (realistic to computer) number of sublevels.
$xml_note = $xml->createElement( "Note", "The last symphony composed by Ludwig van Beethoven." );

// Append the whole bunch.
$xml_track->appendChild( $xml_note );
$xml_album->appendChild( $xml_track );

// Repeat the above with some different values..
$xml_track = $xml->createElement( "Track", "Highway Blues" );

$xml_track->setAttribute( "length", "0:01:33" );
$xml_track->setAttribute( "bitrate", "64kb/s" );
$xml_track->setAttribute( "channels", "2" );
$xml_album->appendChild( $xml_track );

$xml->appendChild( $xml_album );

// Parse the XML.
print $xml->saveXML();

?>

Output:
<Album>
<Track length="0:01:15" bitrate="64kb/s" channels="2">
The ninth symphony
<Note>
The last symphony composed by Ludwig van Beethoven.
</Note>
</Track>
<Track length="0:01:33" bitrate="64kb/s" channels="2">Highway Blues</Track>
</Album>

If you want your PHP->DOM code to run under the .xml extension, you should set your webserver up to run the .xml extension with PHP ( Refer to the installation/configuration configuration for PHP on how to do this ).

Note that this:
<?php
$xml
= new DOMDocument( "1.0", "ISO-8859-15" );
$xml_album = $xml->createElement( "Album" );
$xml_track = $xml->createElement( "Track" );
$xml_album->appendChild( $xml_track );
$xml->appendChild( $xml_album );
?>

is NOT the same as this:
<?php
// Will NOT work.
$xml = new DOMDocument( "1.0", "ISO-8859-15" );
$xml_album = new DOMElement( "Album" );
$xml_track = new DOMElement( "Track" );
$xml_album->appendChild( $xml_track );
$xml->appendChild( $xml_album );
?>

although this will work:
<?php
$xml
= new DOMDocument( "1.0", "ISO-8859-15" );
$xml_album = new DOMElement( "Album" );
$xml->appendChild( $xml_album );
?>
up
4
andreas at userbrain dot com
2 years ago
After struggling with parsing and modifying partial HTML content for several hours, I came to this solution which does work for me and is relatively simple compared to what else I found online.

This solution fixes unwanted DOCTYPE and html, body tags as well as encoding issues.

<?php

// Assumption: content is utf-8 encoded
$content = "<h1>This is a heading</h1><p>This is a paragraph</p>";

// Load content to a div and specify encoding with a meta tag
$temp_dom = new DOMDocument();
$temp_dom->loadHTML("<meta http-equiv='Content-Type' content='charset=utf-8' /><div>$content</div>");

// As loadHTML() adds a DOCTYPE as well as <html> and <body> tag, let’s create another DOMDocument and import just the nodes we want
$dom = new DOMDocument();
$first_div = $temp_dom->getElementsByTagName('div')[0];
$first_div_node = $dom->importNode($first_div, true);
$dom->appendChild($first_div_node);

// Do whatever you want to do
$dom->getElementsByTagName('h1')[0]->setAttribute('class', 'happy');

// You could also just echo $dom->saveHtml() if you don’t mind the div and whitespace
echo substr(trim($dom->saveHtml()), 5, -6);

// Outputs: <h1 class="happy">This is a heading</h1><p>This is a paragraph</p>
?>
up
21
developer at nabtron dot com
8 years ago
For those landing here and checking for encoding issue with utf-8 characteres, it's pretty easy to correct it, without adding any additional output tag to your html.

We'll be utilizing: mb_convert_encoding

Thanks to the user who shared: SmartDOMDocument in previous comments, I got the idea of solving it. However I truly wish that he shared the method instead of giving a link.

Anyway coming back to the solution, you can simply use:

<?php

// checks if the content we're receiving isn't empty, to avoid the warning
if ( empty( $content ) ) {
return
false;
}

// converts all special characters to utf-8
$content = mb_convert_encoding($content, 'HTML-ENTITIES', 'UTF-8');

// creating new document
$doc = new DOMDocument('1.0', 'utf-8');

//turning off some errors
libxml_use_internal_errors(true);

// it loads the content without adding enclosing html/body tags and also the doctype declaration
$doc->LoadHTML($content, LIBXML_HTML_NOIMPLIED | LIBXML_HTML_NODEFDTD);

// do whatever you want to do with this code now

?>

I hope it solves the issue for someone! If you need my help or service to fix your code, you can reach me on nabtron.com or contact me at the email mentioned with this comment.
up
23
jay at jaygilford dot com
14 years ago
Here's a small function I wrote to get all page links using the DOMDocument which will hopefully be of use to others

<?php
/**
* @author Jay Gilford
*/

/**
* get_links()
*
* @param string $url
* @return array
*/
function get_links($url) {

// Create a new DOM Document to hold our webpage structure
$xml = new DOMDocument();

// Load the url's contents into the DOM
$xml->loadHTMLFile($url);

// Empty array to hold all links to return
$links = array();

//Loop through each <a> tag in the dom and add it to the link array
foreach($xml->getElementsByTagName('a') as $link) {
$links[] = array('url' => $link->getAttribute('href'), 'text' => $link->nodeValue);
}

//Return the links
return $links;
}
?>
up
14
tloach at gmail dot com
14 years ago
For anyone else who has been having issues with formatOuput not working, here is a work-around:

rather than just doing something like:

<?php
$outXML
= $xml->saveXML();
?>

force it to reload the XML from scratch, then it will format correctly:

<?php
$outXML
= $xml->saveXML();
$xml = new DOMDocument();
$xml->preserveWhiteSpace = false;
$xml->formatOutput = true;
$xml->loadXML($outXML);
$outXML = $xml->saveXML();
?>
up
8
evert at er dot nl
13 years ago
A nice and simple node 2 array I wrote, worth a try ;)

<?php
function getArray($node)
{
$array = false;

if (
$node->hasAttributes())
{
foreach (
$node->attributes as $attr)
{
$array[$attr->nodeName] = $attr->nodeValue;
}
}

if (
$node->hasChildNodes())
{
if (
$node->childNodes->length == 1)
{
$array[$node->firstChild->nodeName] = $node->firstChild->nodeValue;
}
else
{
foreach (
$node->childNodes as $childNode)
{
if (
$childNode->nodeType != XML_TEXT_NODE)
{
$array[$childNode->nodeName][] = $this->getArray($childNode);
}
}
}
}

return
$array;
}
?>
up
1
biker dot mike at gmx dot com
7 years ago
Look out for the following gotcha when loading XML from a string:

<?php
$doc
= new \DOMDocument;
$doc->documentURI = $myXmlFilename;
$doc->loadXML($myXmlString);
?>

documentURI is now set to the value of $myXmlFilename, right?

Wrong!

It's set to the current working directory. If you want to manually set documentURI to something other than the CWD, do so AFTER the call to loadXML().

E.g.:
<?php
$doc
= new \DOMDocument;
$doc->loadXML($myXmlString);
$doc->documentURI = $myXmlFilename;
?>

documentURI really is now set to the value of $myXmlFilename.
up
4
Nick M
13 years ago
You may need to save all or part of a DOMDocument as an XHTML-friendly string, something compliant with both XML and HTML 4. Here's the DOMDocument class extended with a saveXHTML method:

<?php

/**
* XHTML Document
*
* Represents an entire XHTML DOM document; serves as the root of the document tree.
*/
class XHTMLDocument extends DOMDocument {

/**
* These tags must always self-terminate. Anything else must never self-terminate.
*
* @var array
*/
public $selfTerminate = array(
'area','base','basefont','br','col','frame','hr','img','input','link','meta','param'
);

/**
* saveXHTML
*
* Dumps the internal XML tree back into an XHTML-friendly string.
*
* @param DOMNode $node
* Use this parameter to output only a specific node rather than the entire document.
*/
public function saveXHTML(DOMNode $node=null) {

if (!
$node) $node = $this->firstChild;

$doc = new DOMDocument('1.0');
$clone = $doc->importNode($node->cloneNode(false), true);
$term = in_array(strtolower($clone->nodeName), $this->selfTerminate);
$inner='';

if (!
$term) {
$clone->appendChild(new DOMText(''));
if (
$node->childNodes) foreach ($node->childNodes as $child) {
$inner .= $this->saveXHTML($child);
}
}

$doc->appendChild($clone);
$out = $doc->saveXML($clone);

return
$term ? substr($out, 0, -2) . ' />' : str_replace('><', ">$inner<", $out);

}

}

?>

This hasn't been benchmarked, but is probably significantly slower than saveXML or saveHTML and should be used sparingly.
up
2
fcartegnie
14 years ago
Be careful with formatOutput().

Creating an empty node like this:
createElement('foo','')
instead of
createElement('foo')
will break formatOutput.
up
1
cmyk777 at gmail dot com
15 years ago
This function may help to debug current dom element:

<?php
function dom_dump($obj) {
if (
$classname = get_class($obj)) {
$retval = "Instance of $classname, node list: \n";
switch (
true) {
case (
$obj instanceof DOMDocument):
$retval .= "XPath: {$obj->getNodePath()}\n".$obj->saveXML($obj);
break;
case (
$obj instanceof DOMElement):
$retval .= "XPath: {$obj->getNodePath()}\n".$obj->ownerDocument->saveXML($obj);
break;
case (
$obj instanceof DOMAttr):
$retval .= "XPath: {$obj->getNodePath()}\n".$obj->ownerDocument->saveXML($obj);
//$retval .= $obj->ownerDocument->saveXML($obj);
break;
case (
$obj instanceof DOMNodeList):
for (
$i = 0; $i < $obj->length; $i++) {
$retval .= "Item #$i, XPath: {$obj->item($i)->getNodePath()}\n".
"{$obj->item($i)->ownerDocument->saveXML($obj->item($i))}\n";
}
break;
default:
return
"Instance of unknown class";
}
} else {
return
'no elements...';
}
return
htmlspecialchars($retval);
}
?>

Example usage:

<?php
$dom
= new DomDocument();
$dom->load('test.xml');
$body = $dom->documentElement->getElementsByTagName('book');
echo
'<pre>'.dom_dump($body).'<pre>';
?>

Output:

Instance of DOMNodeList, node list:
Item #0, XPath: /library/book[1]
<book isbn="0345342968">
<title>Fahrenheit 451</title>
<author>R. Bradbury</author>
<publisher>Del Rey</publisher>
</book>
Item #1, XPath: /library/book[2]
<book isbn="0048231398">
<title>The Silmarillion</title>
<author>J.R.R. Tolkien</author>
<publisher>G. Allen &amp; Unwin</publisher>
</book>
Item #2, XPath: /library/book[3]
<book isbn="0451524934">
<title>1984</title>
<author>G. Orwell</author>
<publisher>Signet</publisher>
</book>
Item #3, XPath: /library/book[4]
<book isbn="031219126X">
<title>Frankenstein</title>
<author>M. Shelley</author>
<publisher>Bedford</publisher>
</book>
Item #4, XPath: /library/book[5]
<book isbn="0312863551">
<title>The Moon Is a Harsh Mistress</title>
<author>R. A. Heinlein</author>
<publisher>Orb</publisher>
</book>
up
0
610010559 at qq dot com
2 years ago
when you add the new element to formatted XML data through appendChild() method, you would the new element you add is not be formatted(that is not indexed, not line break). here is my solution (in short load the xml without preserve white space, ), example show as below:
<?php
$doc
= new \DOMDocument();
$doc->formatOutput = true;
$doc->preserveWhiteSpace = false;//that is key, default value is true.
$doc->loadXML($xmlStr);
$doc->appendChild($doc->createElement('php', '666'))
$formattedXMLStr = $doc->saveXML();//DOMDocument wold format the xml str for you
echo $formattedXMlStr;
?>
it take me some time to try it out. hope it save your time.
up
1
sites.sitesbr.net
11 years ago
How to objetify a DomDocument with hierarchy like:
<root>
<item>
<prop1>info1</prop1>
<prop2>info2</prop2>
<prop3>info3</prop3>
</item>
<item>
<prop1>info1</prop1>
<prop2>info2</prop2>
<prop3>info3</prop3>
</item>
</root>

It's possible to use in object style to retrieve information, as:

<?php
$theNodeValue
= $aitem->prop1;
?>

Here is the code: one Class and 2 functions.

<?php
class ArrayNode{
public
$nodeName, $nodeValue;
}

function
getChildNodeElements( $domNode ){
$nodes = array();
for(
$i=0; $i < $domNode->childNodes->length; $i++){
$cn = $domNode->childNodes->item($i);
if(
$cn->nodeType == 1){
$nodes[] = $cn;
}
}
return
$nodes;
}

function
getArrayNodes( $domDoc ){
$res = array();

for(
$i=0; $i < $domDoc->childNodes->length; $i++){
$cn = $domDoc->childNodes->item($i);
# The first is the root tag...
if( $cn->nodeType == 1){
# But we want it's childNodes.
$sub_cn = getChildNodeElements( $cn);
# Found the tagName:
$baseItemTagName = $sub_cn[0]->nodeName;
break;
}
}

$dnl = $domDoc->getElementsByTagName( $baseItemTagName);

for(
$i=0; $i< $dnl->length; $i++){
$arrayNode = new ArrayNode();

# Summary
$arrayNode->nodeName = $dnl->item($i)->nodeName;
$arrayNode->nodeValue = $dnl->item($i)->nodeValue;

# Child Nodes
$cn = $dnl->item($i)->childNodes;
for(
$k=0; $k<$cn->length; $k++){
if(
$cn->item($k)->nodeName == "#text" && trim($cn->item($k)->nodeValue) == "") continue;
$arrayNode->{$cn->item($k)->nodeName} = $cn->item($k)->nodeValue;
}

# Attributes
$attr = $dnl->item($i)->attributes;
for(
$k=0; $k < $attr->length; $k++){
if(!
is_null($attr)){
if(
$attr->item($k)->nodeName == "#text" && trim($attr->item($k)->nodeValue) == "") continue;
$arrayNode->{$attr->item($k)->nodeName} = $attr->item($k)->nodeValue;
}
}

$res[] = $arrayNode;

}

return
$res;
}
?>

To use it:

<?php

# First you load a XML in a DomDocument variable.

$url = "/path/to/yourxmlfile.xml";
$domSrc = file_get_contents($url);
$dom = new DomDocument();
$dom->loadXML( $domSrc );

# Then, you get the ArrayNodes from the DomDocument.

$ans = getArrayNodes( $dom );


for(
$i=0; $i < count( $ans ) ; $i++){

$cn = $ans[ $i];

$info1 = $cn->prop1;
$info2 = $cn->prop2;
$info3 = $cn->prop3;

// ...

}

?>
up
0
pastormontesinos at gmail dot com
3 years ago
For using safely with script nodes when parsing, best option is extending DOMDocument, keeping script tags while DOMDocument process and rearrange them just after saveHTML function is called. Here is my custom class.

<?php

class SafeDOMDocument extends \DOMDocument
{
const
REGEX_JS = '#(\s*<!--(\[if[^\n]*>)?\s*(<script.*</script>)+\s*(<!\[endif\])?-->)|(\s*<script.*</script>)#isU';
const
SUBSTITUTION_FORMAT = '<!--<script class="script_%s"></script>-->';
private
$matchedScripts = [];

public function
loadHTML($source, $options = 0)
{
$this->formatOutput = false;
$this->preserveWhiteSpace = true;
$this->validateOnParse = false;
$this->strictErrorChecking = false;
$this->recover = false;
$this->resolveExternals = false;
$this->substituteEntities = false;
$matches = [];
$success = preg_match_all(self::REGEX_JS, $source, $matches);

if (
$success && !empty($matches)) {
foreach (
$matches[0] as $match) {
$storedScript = rtrim(ltrim($match, "\n\r\t "), "\n\r\t ");
$scriptId = md5($storedScript);
$key = sprintf(self::SUBSTITUTION_FORMAT, $scriptId);
$source = str_replace($match, $key, $source);
$this->matchedScripts[$key] = $storedScript;
}
}

return
parent::loadHTML($source, $options);
}

public function
saveHTML(DOMNode $node = null)
{
$output = parent::saveHTML($node);

if (
count($this->matchedScripts)) {
foreach (
$this->matchedScripts as $substitution => $originalSnippet) {
$output = str_replace($substitution, $originalSnippet, $output);
}
}

return
$output;
}
}
?>
up
0
ashjkshdu283 at gmail dot com
6 years ago
/* Function evolved from jay at jaygilford dot com post
* This function will return an array of the values of the specified
* attribute ($attr) for all the Dom Document object's elements
*/

<?php

function getAttrData(string $attr, DomDocument $dom) {
// Empty array to hold all classes to return
$attrData = array();

//Loop through each tag in the dom and add it's attribute data to the array
foreach($dom->getElementsByTagName('*') as $tag) {
if(empty(
$tag->getAttribute($attr)) === false) {
array_push($attrData, $tag->getAttribute($attr));
}
}

//Return the array of attribute data
return array_unique($attrData);
}

$html = '
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>
<a href="#someLink" id="someLink" class="link-class">Some Link</a>
<a href="#someOtherLink" id="someOtherLink" class="link-class">Some Other Link</a>
<h1 id="header1" class="header-class">My First Heading</h1>
<p id="para1" class="para-class">My first paragraph.</p>
</body>
</html>'
;
$dom = new DOMDocument();
$dom->loadHtml($html);
$dom->saveHTML();
var_dump(getAttrData('class', $dom));
up
0
ingjetel at gmail dot com
9 years ago
Easy function for basic output of XML file via DOM parsing

<?php
$dom
= new DomDocument();
$dom->load("./file.xml") or die("error");
$start = $dom->documentElement;
fc($start);

function
fc($node) {
$child = $node->childNodes;
foreach(
$child as $item) {
if (
$item->nodeType == XML_TEXT_NODE) {
if (
strlen(trim($item->nodeValue))) echo trim($item->nodeValue)."<br/>";
}
else if (
$item->nodeType == XML_ELEMENT_NODE) fc($item);
}
}
?>
up
-2
admin at beerpla dot net
14 years ago
After seeing many complaints about certain DOMDocument shortcomings, such as bad handling of encodings and always saving HTML fragments with <html>, <head>, and DOCTYPE, I decided that a better solution is needed.

So here it is: SmartDOMDocument. You can find it at http://beerpla.net/projects/smartdomdocument/

Currently, the main highlights are:

- SmartDOMDocument inherits from DOMDocument, so it's very easy to use - just declare an object of type SmartDOMDocument instead of DOMDocument and enjoy the new behavior on top of all existing functionality (see example below).

- saveHTMLExact() - DOMDocument has an extremely badly designed "feature" where if the HTML code you are loading does not contain <html> and <body> tags, it adds them automatically (yup, there are no flags to turn this behavior off).
Thus, when you call $doc->saveHTML(), your newly saved content now has <html><body> and DOCTYPE in it. Not very handy when trying to work with code fragments (XML has a similar problem).
SmartDOMDocument contains a new function called saveHTMLExact() which does exactly what you would want - it saves HTML without adding that extra garbage that DOMDocument does.

- encoding fix - DOMDocument notoriously doesn't handle encoding (at least UTF-8) correctly and garbles the output.
SmartDOMDocument tries to work around this problem by enhancing loadHTML() to deal with encoding correctly. This behavior is transparent to you - just use loadHTML() as you would normally.

- SmartDOMDocument Object As String - you can use a SmartDOMDocument object as a string which will print out its contents.
For example:
<?php
echo "Here is the HTML: $smart_dom_doc";
?>

I'm going to maintain this code and try to fix bugs as they come in.

Enjoy.
up
-2
danny dot nunez15 at gmail dot com
10 years ago
A simple function to grab all links in a page.

function get_links($url) {

// Create a new DOM Document to hold our webpage structure
$xml = new DOMDocument();

// Load the url's contents into the DOM

$xml->loadHTMLFile($url);

// Empty array to hold all links to return
$links = array();

//Loop through each <a> tag in the dom and add it to the link array
foreach ($xml->getElementsByTagName('a') as $link) {
$url = $link->getAttribute('href');
if (!empty($url)) {
$links[] = $link->getAttribute('href');
}
}

//Return the links
return $links;
}
up
-6
PhilipWayneRollins at gmail dot com
14 years ago
If you want to use the DOMDocument to create xHTML documents here is a simple class

Note this is designed for creating xHTML documents from scratch but could be easily extended to work with xHTML documents. Also this is for xHTML not XML.

<?php
class Document
{
public
$doctype;
public
$head;
public
$title = 'Sensei Ninja';
public
$body;
private
$styles;
private
$metas;
private
$scripts;
private
$document;


function
__construct ( )
{
$this->document = new DOMDocument( );
$this->head = $this->document->createElement( 'head', ' ' );
$this->body = $this->document->createElement( 'body', ' ' );
}


public function
addStyleSheet ( $url, $media='all' )
{
$element = $this->document->createElement( 'link' );
$element->setAttribute( 'type', 'text/css' );
$element->setAttribute( 'href', $url );
$element->setAttribute( 'media', $media );
$this->styles[] = $element;
}


public function
addScript ( $url )
{
$element = $this->document->createElement( 'script', ' ' );
$element->setAttribute( 'type', 'text/javascript' );
$element->setAttribute( 'src', $url );
$this->scripts[] = $element;
}


public function
addMetaTag ( $name, $content )
{
$element = $this->document->createElement( 'meta' );
$element->setAttribute( 'name', $name );
$element->setAttribute( 'content', $content );
$this->metas[] = $element;
}


public function
setDescription ( $dec )
{
$this->addMetaTag( 'description', $dec );
}


public function
setKeywords ( $keywords )
{
$this->addMetaTag( 'keywords', $keywords );
}

public function
createElement ( $nodeName, $nodeValue=null )
{
return
$this->document->createElement( $nodeName, $nodeValue );
}

public function
assemble ( )
{
// Doctype creation
$doctype = '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML TRANSITIONAL 1.0//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">';

// Create the head element
$title = $this->document->createElement( 'title', $this->title );
// Add stylesheets if needed
if ( is_array( $this->styles ))
foreach (
$this->styles as $element )
$this->head->appendChild( $element );
// Add scripts if needed
if( is_array( $this->scripts ))
foreach (
$this->scripts as $element )
$this->head->appendChild( $element );
// Add meta tags if needed
if ( is_array( $this->metas ))
foreach (
$this->metas as $element )
$this->head->appendChild( $element );
$this->head->appendChild( $title );

// Create the document
$html = $this->document->createElement( 'html' );
$html->setAttribute( 'xmlns', 'http://www.w3.org/1999/xhtml' );
$html->setAttribute( 'xml:lang', 'en' );
$html->setAttribute( 'lang', 'en' );
$html->appendChild( $this->head );
$html->appendChild( $this->body );


$this->document->appendChild( $html );
return
$doctype . $this->document->saveXML( );
}

}

?>

Small example

<?php
$document
= new Document( );
$document->title = 'Hello';
$document->addStyleSheet( 'StyleSheets/main.css' );
$div = $document->createElement( 'div' );
$div->nodeValue = 'Hello, world!';
$div->setAttribute( 'style', 'color: red;' );
$document->body->appendChild( $div );
printf( '%s', $document->assemble( ) );
?>
up
-5
qrworld.net
9 years ago
In this post http://softontherocks.blogspot.com/2014/11/descargar-el-contenido-de-una-url_11.html I found a simple way to get the content of a URL with DOMDocument, loadHTMLFile and saveHTML().

function getURLContent($url){
$doc = new DOMDocument;
$doc->preserveWhiteSpace = FALSE;
@$doc->loadHTMLFile($url);
return $doc->saveHTML();
}
To Top