PHP 7.4.0RC4 Released!

setcookie

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

setcookieBir çerez gönderir

Açıklama

setcookie ( string $isim [, string $değer = "" [, int $zaman_aşımı = 0 [, string $yol = "" [, string $alan = "" [, bool $güvenli = false [, bool $sadece_http = false ]]]]]] ) : bool

setcookie() işlevi, HTTP başlıklarının kalanıyla gönderilmek üzere bir çerez tanımlar. Diğer başlıklar gibi, çerezlerde betiğinizin herhangi bir çıktısından önce gönderilmelidir (bu bir protokol kısıtlamasıdır). Bu kısıtlama, bu işleve yapılacak çağrıların, <html> ve <head> etiketleri ve hatta her türlü boşluk karakteri çıktısından bile önce yer almasını gerektirir.

Çerezler bir kere atandı mı, artık $_COOKIE dizisi ile sonraki sayfa yüklemesinde erişilebilir olacaktır. Çerez değerleri ayrıca, $_REQUEST içinde de mevcut olabilir.

Değiştirgeler

setcookie() değiştirgelerinin her birinin nasıl çalıştığını hakkında bilgi edinmek için » RFC 6265'e bakınız.

isim

Çerezin ismi.

değer

Çerezin değeri. Bu değer istemcinin bilgisayarında saklanır. Bu bakımdan çerezlerde güvenlik ihlaline konu bilgiler saklamayın. isim değiştirgesinde 'çerezim' ismini kullandığınız varsayımıyla, bu çerezin değerini $_COOKIE['çerezim'] değişkeni ile alabilirsiniz.

zaman_aşımı

Çerezin zaman aşımına uğrama süresi. Değer bir Unix zaman damgasıdır. Başka bir deyişle time() işlevinden dönen değere çerezin zaman aşımına uğrayacağı süreyi saniye cinsinden eklemek suretiyle bulacağınız değerdir. Ayrıca, mktime() işlevini de kullanabilirsiniz. time()+60*60*24*30 ile çerez 30 gün sonra zaman aşımına uğrar. Burada 0 atanır veya birşey belirtilmezse, çerez oturumun sonunda (tarayıcı kapandığında) zaman aşımına uğrar.

Bilginize:

zaman_aşımı değiştirgesinin değer olarak bir Unix zaman damgası aldığını fark etmişsinizdir. Bu, başlıkta belirtilen Wdy, DD-Mon-YYYY HH:MM:SS GMT tarih biçeminin zıddı olup bu dönüşümü PHP dahili olarak yapar.

yol

Çerezin üzerinde etkin olacağı sunucudaki yol. '/' belirtilirse çerez alan'ın tamamında kullanılabilir olacaktır. Eğer '/foo/' belirtilirse, çerez sadece /foo/ dizininde ve /foo/bar/ gibi alt dizinlerde kullanılabilir olacaktır. Öntanımlı değer çerezin atandığı içinde bulunulan dizindir.

alan

Çerezin kullanılabileceği (alt)alan. Çerezi ('www.example.com' gibi) bir alt alan adında kullanılabilir yapmak onu tüm diğer alt alan adlarında da (w2.www.example.com gibi) kullanılabilir kılacaktır.için değer olarak '.mesela.dom' belirtmelisiniz. Çerezi tüm alt alan adlarında kullanılabilir yapmak için buraya alan adını (örneğimiz için ('example.com') yazın.

Eski tarayıcılar hala kullanımdan kalkmış olan ve alt alan adıyla eşleşme sağlamak için . ile başlatmayı gerektiren » RFC 2109'u gerçeklemektedir.

güvenli

Çerezin istemciye güvenli bir HTTPS bağlantısı üzerinden mi aktarılması gerektiğini belirtmek için kullanılır. TRUE belirtildiği takdirde, çerez sadece güvenli bağlantı mevcutsa gönderilecektir. Sunucu tarafında, bu çeşit çerezin sadece ($_SERVER["HTTPS"] ile ilgili) güvenli bağlantı üzerinden gönderilmesi kararı programcıya aittir.

sadece_http

TRUE olduğu takdirde çerez sadece HTTP protokolü üzerinden erişilebilir olacaktır. Yani çerez, JavaScript gibi betik dilleri tarafından erişilebilir olmayacaktır. Bu ayarlama, XSS saldırılarıyla kimlik hırsızlığı riskini etkin şekilde azaltmaya (tüm tarayıcılar tarafından desteklenmese de) yardımcı olabilir, fakat bu sava çoğunlukla itiraz edilir. Bu değiştirge PHP 5.2.0'da eklenmiştir. Değer olarak TRUE veya FALSE belirtilebilir.

Dönen Değerler

Bu işlev çağrılmadan önce yapılmış çıktı varsa setcookie() başarısız olup FALSE döndürür. setcookie() başarılı olduğu takdirde TRUE döndürür. Dönüş değeri, kullanıcının çerezi kabul ettiği ya da etmediği anlamına gelmez.

Örnekler

Çerez gönderimi ile ilgili bazı örnekler:

Örnek 1 - setcookie() gönderim örneği

<?php
$value 
'bir şeyler bir yerlere';

setcookie("TestCookie"$value);
setcookie("TestCookie"$valuetime()+3600);  /* 1 saatliğine geçerli */
setcookie("TestCookie"$valuetime()+3600"/~rasmus/""example.com"1);
?>

Çerez gönderilirken çerez değerinin özdevinimli olarak URL kodlamasından geçirileceğine, alınırken ise bu kodlamanın yine özdevinimli olarak çözüleceğine ve yine aynı çerez ismine atanacağına dikkat ediniz. Bunu istemiyorsanız, PHP 5 kullanıyorsanız bu işlevin yerine setrawcookie() işlevini kullanabilirsiniz. Deneme çerezimizin bir betik içindeki değerini görmek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz:

<?php
// Bağımsız bir çerez bas
echo $_COOKIE["TestCookie"];

// Tüm çerezleri görmek için başka bir yol
print_r($_COOKIE);
?>

Örnek 2 - setcookie() silme örneği

Bir çerezi silerken, tarayıcınızın yürürlükten kaldırma mekanizmasını tetikleyebilmek için, süre bitiminin geçmişte kalmasını sağlamanız gerekir. Önceki örnekte gönderilen çerezin nasıl silineceğini görelim:

<?php
// süre bitimini 1 saat önceye ayarlayalım
setcookie ("TestCookie"""time() - 3600);
setcookie ("TestCookie"""time() - 3600"/~rasmus/""example.com"1);
?>

Örnek 3 - setcookie() ve diziler

Çerez ismini belirtirken dizi gösterimini kullanmak suretiyle çerez dizileri tanımlayabilirsiniz. Bu sayede dizi elemanı sayısı kadar çerez tanımlayabilirsiniz, fakat çerezleri betiğinizle aldığınızda değerlerin hepsi çerez isminde bir diziye yerleştirilirler:

<?php
// çerezleri tanımlayalım
setcookie("cookie[three]""cookiethree");
setcookie("cookie[two]""cookietwo");
setcookie("cookie[one]""cookieone");

// sayfayı yeniden yükledikten sonra çerezler basalım
if (isset($_COOKIE['cookie'])) {
    foreach (
$_COOKIE['cookie'] as $name => $value) {
        
$name htmlspecialchars($name);
        
$value htmlspecialchars($value);
        echo 
"$name : $value <br />\n";
    }
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

three : cookiethree
two : cookietwo
one : cookieone

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.5.0 Max-Age niteliği istemciye gönderilen Set-Cookie başlığında artık bulunmaktadır.
5.2.0 sadece_http değiştirgesi eklendi.

Notlar

Bilginize:

PHP 4'ten itibaren, bu işlevi çağırmadan önce, tarayıcıya gönderilene kadar sunucuda bekletilmek üzere çıktıyı bir tampona yazabilirsiniz. Bu işlemi betiğinizden ob_start() ve ob_end_flush() işlevlerini çağırarak veya output_buffering yapılandırma yönergesini php.ini veya sunucu yapılandırma dosyalarında belirterek yapabilirsiniz.

Bilginize:

register_globals yönergesine on değeri atanmışsa çerez değerleri değişkenlere de atanabilir. Bu takdirde, yukarıdaki örnekte $TestCookie değişkeni mevcut olacaktır. Ancak böyle yapmak yerine $_COOKIE kullanılmasını öneriyoruz.

Bilinen Güçlükler:

  • Çerezler sonraki sayfada görünür olmak üzere atanırlar, dolayısıyla sonraki sayfa yüklenene kadar görünür olmazlar. Bir çerezin başarıyla tanımlanıp tanımlanmadığını anlayabilmek için çerez zaman aşımına uğramadan sonraki sayfa üzerinde çerezi denemelisiniz. Zaman aşımı süresini zaman_aşımı değiştirgesi ile belirtebilirsiniz. Bir çerezin varlığını sınamanın en kolay yolu print_r($_COOKIE); çağrısı yapmaktır.
  • Çerezler atandıkları sırada kullanılan değiştirgeler kullanılarak silinmelidir. değer değiştirgesinde bir boş dizge veya FALSE belirtir ve tüm diğer değiştirgelerin çerezi atarken kullandığınız değiştirgelerle aynı olmasını sağlarsanız, ismini belirttiğiniz çerez uzak istemciden silinir. Bu işlem dahili olarak çereze 'deleted' değeri atanarak ve zaman aşımı tarihi bir yıl önceye çekilerek gerçekleştirilir.
  • Bir çereze silmek amacıyla FALSE değeri atarken mantıksal değerler kullanmamalısınız. FALSE için 0, TRUE için 1 kullanın.
  • Çerez isimleri dizi isimleri olabilir. Böylece siz PHP betiğinizde bu çerezler için dizi kullanırken, kullanıcının sisteminde bunlar ayrı ayrı çerezler olarak saklanırlar. Tek bir çereze çok sayıda isim ve değer atamak için explode() işlevini kullanabilirsiniz. Güvenlik zafiyeti oluşturması nedeniyle bu işlem için serialize() işlevinin kullanılmasını önermiyoruz.

Peşpeşe pek çok setcookie() çağrısı yapılabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 48 notes

up
307
walterquez
7 years ago
Instead of this:
<?php setcookie( "TestCookie", $value, time()+(60*60*24*30) ); ?>

You can this:
<?php setcookie( "TestCookie", $value, strtotime( '+30 days' ) ); ?>
up
163
Bachsau
7 years ago
Want to remove a cookie?

Many people do it the complicated way:
setcookie('name', 'content', time()-3600);

But why do you make it so complicated and risk it not working, when the client's time is wrong? Why fiddle around with time();

Here's the easiest way to unset a cookie:
setcookie('name', 'content', 1);

Thats it.
up
13
nacho at casinelli dot com
2 years ago
It's worth a mention: you should avoid dots on cookie names.

<?php
// this will actually set 'ace_fontSize' name:
setcookie( 'ace.fontSize', 18 );
?>
up
12
MrXCol
8 years ago
If you're having problem with IE not accepting session cookies this could help:

It seems the IE (6, 7, 8 and 9) do not accept the part 'Expire=0' when setting a session cookie. To fix it just don't put any expire at all. The default behavior when the 'Expire' is not set is to set the cookie as a session one.

(Firefox doesn't complains, btw.)
up
24
paul nospam AT nospam sitepoint dot com
12 years ago
Note when setting "array cookies" that a separate cookie is set for each element of the array.

On high traffic sites, this can substantially increase the size of subsequent HTTP requests from clients (including requests for static content on the same domain).

More importantly though, the cookie specification says that browsers need only accept 20 cookies per domain.  This limit is increased to 50 by Firefox, and to 30 by Opera, but IE6 and IE7 enforce the limit of 20 cookie per domain.  Any cookies beyond this limit will either knock out an older cookie or be ignored/rejected by the browser.
up
30
Anonymous
12 years ago
something that wasn't made clear to me here and totally confused me for a while was that domain names must contain at least two dots (.), hence 'localhost' is invalid and the browser will refuse to set the cookie! instead for localhost you should use false.

to make your code work on both localhost and a proper domain, you can do this:

<?php

$domain
= ($_SERVER['HTTP_HOST'] != 'localhost') ? $_SERVER['HTTP_HOST'] : false;
setcookie('cookiename', 'data', time()+60*60*24*365, '/', $domain, false);

?>
up
11
bluewaterbob
12 years ago
if you are having problems seeing cookies sometimes or deleting cookies sometimes, despite following the advice below, make sure you are setting the cookie with the domain argument. Set it with the dot before the domain as the examples show: ".example.com".  I wasn't specifying the domain, and finally realized I was setting the cookie when the browser url had the http://www.example.com and later trying to delete it when the url didn't have the www. ie. http://example.com. This also caused the page to be unable to find the cookie when the www. wasn't in the domain.  (When you add the domain argument to the setcookie code that creates the cookie, make sure you also add it to the code that deletes the cookie.)
up
11
gabe at fijiwebdesign dot com
12 years ago
If you want to delete all cookies on your domain, you may want to use the value of:

<?php $_SERVER['HTTP_COOKIE'] ?>

rather than:

<?php $_COOKIE ?>

to dertermine the cookie names.
If cookie names are in Array notation, eg: user[username]
Then PHP will automatically create a corresponding array in $_COOKIE. Instead use $_SERVER['HTTP_COOKIE'] as it mirrors the actual HTTP Request header.

<?php

// unset cookies
if (isset($_SERVER['HTTP_COOKIE'])) {
   
$cookies = explode(';', $_SERVER['HTTP_COOKIE']);
    foreach(
$cookies as $cookie) {
       
$parts = explode('=', $cookie);
       
$name = trim($parts[0]);
       
setcookie($name, '', time()-1000);
       
setcookie($name, '', time()-1000, '/');
    }
}

?>
up
3
lferro9000 at gmail dot com
2 years ago
Of notice, the cookie when set with a zero expire or ommited WILL not expire when the browser closes.

What happens is that the browser, when closes the window, if it is a well behaved browser, will delete the cookie from the cookie store.

However, the cookie will survive in the server until the garbage collector removes the session, which will happen only when it kicks in and checks the specified session is out of bounds of the setting stated in:

http://php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.gc-maxlifetime

Please check also:

http://php.net/manual/en/session.security.ini.php

And in case of doubt, PHP runs on the webserver and has no way whatsoever to interact with a browser apart from receiving requests and answering with responses, so assuming that a cookie will be removed from a browser is just an "hint" for the browser. There is no warranty that such will happen as instructed.

That is one of the reasons why the cookie values sent to browsers by some platforms are encrypted and timestamped, to ensure that they are actual and not tampered.
up
8
Eric
9 years ago
The server my php code is running on has sessions disabled so I am forced to store a fair bit of arbitrary data in cookies.  Using array names was impractical and problematic, so I implemented a splitting routine.  I do not serialize any class instances, just arrays and simple objects.

In a nutshell, when setting a cookie value, I serialize it, gzcompress it, base64 encode it, break it into pieces and store it as a set of cookies.  To fetch the cookie value I get the named piece then iterate through piece names rebuilding the base64 data, then reverse the rest of the process.  The only other trick is deleting the pieces correctly.

Sessions are better, but if they are not available this is a viable alternative.  I chose gz over bz for compression because it looked faster with only slightly worse ratios.

Here is a simplified version of my implementation.  This is a good starting point but is not suitable for most uses.  For example, the domain and path are hard coded and no return values are checked for validity.

<?php
define
( 'COOKIE_PORTIONS' , '_piece_' );

function
clearpieces( $inKey , $inFirst ) {
   
$expire = time()-3600;
   
    for (
$index = $inFirst ; array_key_exists( $inKey.COOKIE_PORTIONS.$index , $_COOKIE ) ; $index += 1 ) {
       
setcookie( $inKey.COOKIE_PORTIONS.$index , '' , $expire , '/' , '' , 0 );
        unset(
$_COOKIE[$inKey.COOKIE_PORTIONS.$index] );
    }
}

function
clearcookie( $inKey ) {
   
clearpieces( $inKey , 1 );
   
setcookie( $inKey , '' , time()-3600 , '/' , '' , 0 );
    unset(
$_COOKIE[$inKey] );
}

function
storecookie( $inKey , $inValue , $inExpire ) {
   
$decode = serialize( $inValue );
   
$decode = gzcompress( $decode );
   
$decode = base64_encode( $decode );
   
   
$split = str_split( $decode , 4000 );//4k pieces
   
$count = count( $split );
   
    for (
$index = 0 ; $index < $count ; $index += 1 ) {
       
$result = setcookie( ( $index > 0 ) ? $inKey.COOKIE_PORTIONS.$index : $inKey , $split[$index] , $inExpire , '/' , '' , 0 );
    }
   
   
clearpieces( $inKey , $count );
}

function
fetchcookie( $inKey ) {
   
$decode = $_COOKIE[$inKey];
   
    for (
$index = 1 ; array_key_exists( $inKey.COOKIE_PORTIONS.$index , $_COOKIE ) ; $index += 1 ) {
       
$decode .= $_COOKIE[$inKey.COOKIE_PORTIONS.$index];
    }
   
   
$decode = base64_decode( $decode );
   
$decode = gzuncompress( $decode );
   
    return
unserialize( $decode );
}
?>
up
5
ellert at vankoperen dot nl
5 years ago
Caveat: if you use URL RewriteRules to get stuff like this: domain.com/bla/stuf/etc into parameters, you might run into a hickup when setting cookies.
At least in my setup a change in one of the parameters resulted in the cookie not being 'there' anymore.
The fix is simple: specify the domain. '/' will usualy do fine.
up
1
dmitry dot koterov at gmail dot com
4 years ago
Note that at least in PHP 5.5 setcookie() removes previously set cookies with the same name (even if you've set them via header()), so previously fired Set-Cookie headers with e.g. PHPSESSID name are not flushed to the browser. Even headers_list() doesn't see them after session_start():

header("Set-Cookie: PHPSESSID=abc; path=/; domain=.sub.domain.com");
header("Set-Cookie: PHPSESSID=abc; path=/; domain=.domain.com");
print_r(headers_list()); // here you see two Set-Cookie headers with domains for PHPSESSID
session_id('abc');
session_start();
print_r(headers_list()); // here you don't; you see only one Set-Cookie produced by session_start()
up
6
laffen
10 years ago
Note that the $_COOKIE variable not will hold multiple cookies with the same name. It is legitimate to set two cookies with the same name to the same host where the sub domain is different.
<?php
setcookie
("testcookie", "value1hostonly", time(), "/", ".example.com", 0, true);
setcookie("testcookie", "value2subdom", time(), "/", "subdom.example.com", 0, true);
?>
The next request from the browser will have both cookies in the $_SERVER['HTTP_COOKIE'] variable, but only one of them will be found in the $_COOKIE variable. Requests to subdom.example.com will have both cookies, while browser request to example.com or www.example.com only sends the cookie with the "value1hostonly" value.

<?php
$kaker
= explode(";", $_SERVER['HTTP_COOKIE']);
foreach(
$kaker as $val){
   
$k = explode("=", $val);
    echo
trim($k[0]) . " => " . $k[1];
}

// output
testcookie => value1hostonly
testcookie
=> value2subdom

?>
up
4
jay at w3prodigy dot com
9 years ago
You can also delete cookies by supplying setcookie an empty value.

setcookie("w3p_cookie", "");
up
9
jonathan dot bergeron at rve dot ulaval dot ca
12 years ago
About the delete part, I found that Firefox only remove the cookie when you submit the same values for all parameters, except the date, which sould be in the past. Submiting blank values didn't work for me.

Example :
- set -

<?php setcookie( "name", "value", "future_timestamp", "path", "domain" ); ?>

- delete -
<?php setcookie( "name", "value", "past_timestamp", "path", "domain" ); ?>

Jonathan
up
4
gareth at gw126 dot com
13 years ago
You can use cookies to prevent a browser refresh repeating some action from a form post... (providing the client is cookie enabled!)

<?php
//Flag up repeat actions (like credit card transaction, etc)
if(count($_POST)>0) {
   
$lastpost= isset($_COOKIE['lastpost']) ? $_COOKIE['lastpost'] : '';
    if(
$lastpost!=md5(serialize($_POST))) {
       
setcookie('lastpost', md5(serialize($_POST)));
       
$_POST['_REPEATED']=0;
    } else {
       
$_POST['_REPEATED']=1;
    }
}

//At this point, if $_POST['_REPEATED']==1, then  the user
//has hit the refresh button; so don't do any actions that you don't
//want to repeat!
?>

Hope that helps :)

Gareth
up
5
mkmohsinali at gmail dot com
8 years ago
#cookies.php
/*This code will demonstrate use of cookies with PHP
It is very easy to understand and is better for beginner to
understand and get idea about power of cookies when used
with PHP.Here we give user a form to choose colors he/she
likes for website and when he/she visits site again within one
hour his/her settings are saved and read from cookie
and he/she doesn't have to set the page color and page
text color again.You can change time from 3600
seconds to whatever you deem appropriate in your case.
if you don't understand anything please email me*/

<?php
#checking if form has been submitted
if (isset($_POST['submitted'])){
#if yes (form is submitted) assign values from POST array to variables
$newbgColor=$_POST['bgColor'];
$newtxtColor=$_POST['txtColor'];
#set cookies
setcookie("bgColor",$newbgColor,time()+3600);
setcookie("txtColor",$newtxtColor,time()+3600);

}
#in case user has come for first time and cookies are not set then
if ((!isset($_COOKIE['bgColor']) ) && (!isset($_COOKIE['txtColor']))){
$bgColor = "Black";
$txtColor="White";
}
#if cookies are set then use them
else{
$bgColor = $_COOKIE['bgColor'];
$txtColor = $_COOKIE['txtColor'];
}
?>
<!-- HTML Page-->
<html>
<body bgcolor="<?php echo $bgColor ?>" text="<?php echo $txtColor ?>">
<form action= "<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method ="POST">
<p>Body Color:</p>
<select name=bgColor>
<option value ="Red">Red</option>
<option value ="Green" selected>Green</option>
<option value ="Blue">Blue</option>
<option value ="Yellow">Yellow</option>
<option value ="Black">Black</option>
<option value ="Brown">Brown</option>
<option value ="White">White</option>
</select>
<p>Text Color:</p>
<select name=txtColor>
<tion value ="Red">Red</option>
<option value ="Green" selected>Green</option>
<option value ="Blue">Blue</option>
<option value ="Yellow">Yellow</option>
<option value ="Black">Black</option>
<option value ="Brown">Brown</option>
<option value ="White">White</option>
</select>
<input type ="hidden" name="submitted" value="true"></br>
<input type="submit" value="remind">
</form>
</body>
</html>
up
4
jdknock (at) gMaIl (dot) com
8 years ago
IE7 can have trouble with settings cookies that are embedded in an iframe. The problem lies with a W3C standard called Platform for Privacy Preferences or P3P for short.

To overcome, include the header:

header('P3P:CP="IDC DSP COR ADM DEVi TAIi PSA PSD IVAi IVDi CONi HIS OUR IND CNT"');

before setting the cookie.
up
3
stovenator at gmail dot com
12 years ago
If you are having issues with IE7 and setcookie(), be sure to verify that the cookie is set via http for http sites, and https for https site.

Also, if the time is incorrect on your server, IE7 will also disallow those cookies from being set.
up
4
ahmetantmen at msn dot com
12 years ago
You can be sure about the cookie files contents weren't changed.

<?php

$Seperator
= '--';
$uniqueID = 'Ju?hG&F0yh9?=/6*GVfd-d8u6f86hp';
$Data = 'Ahmet '.md5('123456789');

setcookie('VerifyUser', $Data.$Seperator.md5($Data.$uniqueID));

if (
$_COOKIE) {
  
$Cut = explode($Seperator, $_COOKIE['VerifyUser']);
   if (
md5($Cut[0].$uniqueID) === $Cut[1]) {
      
$_COOKIE['VerifyUser'] = $Cut[0];
   } else {
       die(
'Cookie data is invalid!!!');
   }
}

echo
$_COOKIE['VerifyUser'];

?>

Create a unique id for your site and create a hash with md5($Data.$uniqueID). Attacker can understant that it must be re-hash after change cookie content.
But doesn't. Because cannot guess your unique id. Seperate your hash and data with seperator and send that cookie. Control that hash of returned value and your unique id's is same returned hash. Otherwise you have to stop attack. Sorry for my poor english!
up
5
cwillard at fastmail dot fm
12 years ago
If you're looking to set multiple values in your cookie (rather than setting multiple cookies) you might find these useful.

<?php
function build_cookie($var_array) {
  if (
is_array($var_array)) {
    foreach (
$var_array as $index => $data) {
     
$out.= ($data!="") ? $index."=".$data."|" : "";
    }
  }
  return
rtrim($out,"|");
}

function
break_cookie ($cookie_string) {
 
$array=explode("|",$cookie_string);
  foreach (
$array as $i=>$stuff) {
   
$stuff=explode("=",$stuff);
   
$array[$stuff[0]]=$stuff[1];
    unset(
$array[$i]);
  }
  return
$array;
}
?>
Hopefully someone finds these useful.
up
2
hansel at gretel dot com
12 years ago
The following code snippet combines abdullah's and Charles Martin's examples into a powerful combination function (and fixes at least one bug in the process):

<?php
 
function set_cookie_fix_domain($Name, $Value = '', $Expires = 0, $Path = '', $Domain = '', $Secure = false, $HTTPOnly = false)
  {
    if (!empty(
$Domain))
    {
     
// Fix the domain to accept domains with and without 'www.'.
     
if (strtolower(substr($Domain, 0, 4)) == 'www.'$Domain = substr($Domain, 4);
     
$Domain = '.' . $Domain;

     
// Remove port information.
     
$Port = strpos($Domain, ':');
      if (
$Port !== false$Domain = substr($Domain, 0, $Port);
    }

   
header('Set-Cookie: ' . rawurlencode($Name) . '=' . rawurlencode($Value)
                          . (empty(
$Expires) ? '' : '; expires=' . gmdate('D, d-M-Y H:i:s', $Expires) . ' GMT')
                          . (empty(
$Path) ? '' : '; path=' . $Path)
                          . (empty(
$Domain) ? '' : '; domain=' . $Domain)
                          . (!
$Secure ? '' : '; secure')
                          . (!
$HTTPOnly ? '' : '; HttpOnly'), false);
  }
?>

Basically, if the domain parameter is supplied, it is converted to support a broader range of domains.  This behavior may or may not be desireable (e.g. could be a security problem depending on the server) but it makes cookie handling oh-so-much-nicer (IMO).
up
3
Anonymous
9 years ago
A period in a cookie name (like user.name) seems to show up in the $_COOKIE array as an underscore (so user_name). This means that for example $_COOKIE["user_name"] must be used to read a cookie that has been set with setcookie("user.name" ...), which is already rather confusing.

Furthermore the variable $_COOKIE["user_name"] will retain the value set by setcookie("user.name" ...) and no amount of calling setcookie("user_name" ...) will alter this value. This is rather trivially fixed by clearing the "user.name" cookie, but it can take a while to realize this since there's only "user_name" in $_COOKIE.

Hope this saves someone some time.
up
4
Carl V
14 years ago
If you want to delete all the cookies set by your domain, you may run the following:

<?php
$cookiesSet
= array_keys($_COOKIE);
for (
$x=0;$x<count($cookiesSet);$x++) setcookie($cookiesSet[$x],"",time()-1);
?>

Very useful when doing logout scripts and the cookie name may have changed (long story).
up
2
RC
9 years ago
For those of your banging your head as to why a cookie is not present when Internet Explorer 6 prints, the explanation is quite interesting. After a bit of investigation, a cookie with an expiration time other than 0 fails to be passed from IE6 to the server when printing. A cookie with an expiration time of 0 is sent.

Therefore:

setcookie("TestCookie", $value, time()+3600); //will not be sent from Print / Print Preview in IE6

setcookie("TestCookie", $value, 0); //will be sent from Print / Print Preview in IE6

I'll let everyone figure out who's bright idea it was to not send normal expiring cookies when printing in IE6...
up
2
bocian941 at pawno dot pl
8 years ago
My 2 functions to use "live cookies":

<?php
   
function SetCookieLive($name, $value='', $expire = 0, $path = '', $domain='', $secure=false, $httponly=false)
    {
       
$_COOKIE[$name] = $value;
        return
setcookie($name, $value, $expire, $path, $domain, $secure, $httponly);
    }

    function
RemoveCookieLive($name)
    {
        unset(
$_COOKIE[$name]);
        return
setcookie($name, NULL, -1);
    }
?>
up
1
Anonymous
12 years ago
if you only want to do something once per unique visitor, you can test if a cookie is set, and if not, set the cookie and perform the action. This being the poorman's version, it has a problem, where if a user is blocking cookies they will appear as a first time visitor each time. What you can do to avoid this is to set a test cookie first and check that it exists. If it exists, then check to see if your second cookie has been set. If the first one is set, but the second isn't, then you know this is a first time visitor.
up
0
niall at maranelda dot org
14 days ago
Be warned! PHP will mangle the names of incoming cookies far more than others have detailed below!

Theoretically, the following non-alphanumeric characters are allowed in a cookie name:

!#$%&'()*+-./:<>?@[]^_`{|}~

However, if you do this:

<?php
    setcookie
('!#$%&\'()*+-./:<>?@[]^_`{|}~', 123);
   
setcookie('!#$%&\'()*+-./:<>?@[^_`{|}~', 466);
   
setcookie('!#$%&\'()*+-./:<>?@]^_`{|}~', 789);
   
setcookie('!#$%&\'()*+-./:<>?@^_`{|}~', 'abc');
?>

then this:

<?php
    print_r
($_COOKIE);
?>

you get this back:

<?php
Array
(
    [!
#$%&'()*_-_/:<>?@] => Array
       
(
            [
0] => 123
       
)

    [!
#$%&'()*_-_/:<>?@_^_`{|}~] => 456
   
[!#$%&'()*_-_/:<>?@]^_`{|}~] => 789
   
[!#$%&'()*_-_/:<>?@^_`{|}~] => abc
)
?>

The rules would appear to be as follows:

- Convert all periods to underscores (as detailed below).
- Convert all plus signs to underscores.
- Convert all unmatched open square brackets to underscores.
- Square bracket pairs mean the value is an array; ignore everything after the closing square bracket.

Note that these rules are only applied by PHP when generating the $_COOKIE array; the cookie name part in the headers sent by your browser and as received by PHP are exactly as you specified above;

<?php
   
echo $_SERVER['HTTP_COOKIE'];
?>

gives

<?php
   
!#$%&'()*+-./:<>?@[]^_`{|}~=123; !#$%&'()*+-./:<>?@[^_`{|}~=456; !#$%&'()*+-./:<>?@]^_`{|}~=789; !#$%&'()*+-./:<>?@^_`{|}~=abc
?>

It would be nice if the official notes mentioned this conversion.
up
0
Anonymous
8 months ago
I haven't seen this mentioned here and had a lot of issues (and created a lot of stupid hacks) before I figured this out.

If you have a couple of environments for example, and are trying to set cookies on two domains:

example.com (main site)
dev.example.com (dev site)

In this case your (same named) cookies will interfere with each other if you're trying to set cookies with the domain parameter. 

Simply use an empty string for the domain parameter and the cookies will refer to each host separately.

If you use the subdomain www. on the main site this won't be an issue, but without a subdomain you'll have issues with reading each others' cookies.
up
0
stuff at joneva dot de
2 years ago
How to store a cookie in php with JSON and read it in JavaScript correctly without using setcookieraw

$defaultActions = array(
                '1' => '0',
                '2' => '0',
                '3' => '0',
                '4' => '0',
                '5' => '0',
                '6' => '0',
                '7' => '0',
                '8' => '0',
                '9' => '0',
                '10' => '0'
            );
$json_str = json_encode($defaultActions);

//delete all cookies
if (isset($_SERVER['HTTP_COOKIE'])) {
    $cookies = explode(';', $_SERVER['HTTP_COOKIE']);
    foreach($cookies as $cookie) {
        $parts = explode('=', $cookie);
        $name = trim($parts[0]);
        setcookie($name, '', time()-1000);
        setcookie($name, '', time()-1000, '/');
    }
}
//setrawcookie("test", $json_str, false,"/",false);

setcookie("test", $json_str, false,"/",false);

?>

<script type="text/javascript">
   
    function getCookie(name) {
        var value = "; " + document.cookie;
        var parts = value.split("; " + name + "=");
        if (parts.length == 2)
            return parts.pop().split(";").shift();
    }
   
    console.log(decodeURIComponent(getCookie('test')));
   
</script>
up
0
dont at mail dot me
2 years ago
> "When deleting a cookie you should assure that the expiration date is in the past, to trigger the removal mechanism in your browser"

This part of the documentation is no longer accurate. On my version of PHP (5.6.28) setting a null, empty string or boolean false value causes the server to ignore your expire date parameter and always sends value "deleted" and expire date 1970-01-01 00:00:01.
up
0
byz
3 years ago
exmaple with test.com;

setcookie('empty_domain','value',time()+3600,'') 
equal       test.com

setcookie('test_com_domain','value',time()+3600,'','test.com')  
equal       .test.com

setcookie('dot_test_com_domain','value',time()+3600,'','.test.com') 
equal       .test.com

ps:   .test.com   has its self    and child domain
up
0
chris at styl dot ee
8 years ago
I was searching for a simple example of creating a cookie, storing a random number and updating it on refresh. I couldn't find one so I had to figure it out on my own....

- - - -
One thing to *NOTE* is technically you can't update a cookie, you can only overwrite it with a new one with the same name.

- - - -

This creates a random number, stores it in a cookie, then references it on refresh, checks for duplicates and does necessary correction, then stores it again, rinse and repeat...

<?php
ob_start
();
$MaxCount = 4;// set the max of the counter, in my tests "4" = (0,1,2,3) I adjusted below (+1) to get a "real" 4 (0,1,2,3,4) this is in reality 5 keys to humans, you can adjust script to eliminate "0", but my script makes use of the "0"

$random =(rand()%($MaxCount+1));//give me a random number limited by the max, adding "1" because computers start counting at "0"

if(!isset($_COOKIE['random'])){// check if random number cookie is not set
    //echo"not set";
   
setcookie('random', $random);//set the cookie for the first time
   
}else{
   
$lastRandom= $_COOKIE['random']; //hold the last number if it was set before
   
if($lastRandom == $random){//some logic to avoid repeats
    
if($random < $MaxCount){//if below max, add 1
       
$random++;
       
//echo "under the max, adding 1, ";   
   
}elseif($random >= ($MaxCount-1)){// if for some reason the random number is more than max or equal to it -1, and an additional -1 for max count in initial var (so in reality this -1 from intial max var, and -1 from $random which should be the same number)
           
$random--;
           
//echo "hit the max, subtracting 1, ";
       
}else{
       
$random++;
       
//echo "no case match, adding 1, ";   
       
}
   
//echo "(".$lastRandom.", ".$random. "), they matched initally - was it fixed?";
   
}else{
   
//echo "(".$lastRandom.", ".$random. "), they DO NOT match";
   
setcookie('random', $random);   
    }
   
//echo"is set: {$_COOKIE['random']}";
}

ob_end_flush();

?>
up
0
isooik at gmail-antispam dot com
11 years ago
Here's a more advanced version of the php setcookie() alternative function:

<?php

   
/**
     * A better alternative (RFC 2109 compatible) to the php setcookie() function
     *
     * @param string Name of the cookie
     * @param string Value of the cookie
     * @param int Lifetime of the cookie
     * @param string Path where the cookie can be used
     * @param string Domain which can read the cookie
     * @param bool Secure mode?
     * @param bool Only allow HTTP usage?
     * @return bool True or false whether the method has successfully run
     */
   
function createCookie($name, $value='', $maxage=0, $path='', $domain='', $secure=false, $HTTPOnly=false)
    {
       
$ob = ini_get('output_buffering');

       
// Abort the method if headers have already been sent, except when output buffering has been enabled
       
if ( headers_sent() && (bool) $ob === false || strtolower($ob) == 'off' )
            return
false;

        if ( !empty(
$domain) )
        {
           
// Fix the domain to accept domains with and without 'www.'.
           
if ( strtolower( substr($domain, 0, 4) ) == 'www.' ) $domain = substr($domain, 4);
           
// Add the dot prefix to ensure compatibility with subdomains
           
if ( substr($domain, 0, 1) != '.' ) $domain = '.'.$domain;

           
// Remove port information.
           
$port = strpos($domain, ':');

            if (
$port !== false ) $domain = substr($domain, 0, $port);
        }

       
// Prevent "headers already sent" error with utf8 support (BOM)
        //if ( utf8_support ) header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');

       
header('Set-Cookie: '.rawurlencode($name).'='.rawurlencode($value)
                                    .(empty(
$domain) ? '' : '; Domain='.$domain)
                                    .(empty(
$maxage) ? '' : '; Max-Age='.$maxage)
                                    .(empty(
$path) ? '' : '; Path='.$path)
                                    .(!
$secure ? '' : '; Secure')
                                    .(!
$HTTPOnly ? '' : '; HttpOnly'), false);
        return
true;
    }

?>

Regards,
Isaak
up
0
mike
12 years ago
Be careful of using the same cookie name in subdirectories. Setting a simple cookie

<?php setcookie("region", $_GET['set_region']); ?>

both in the root / and for instance in this case /admin/ will create 2 cookies with different paths. In reading the cookies back only the first one is read regardless of path.
up
0
adruff at gmail dot com
13 years ago
If you intend to use persistent cookies (vice session cookies that are deleted when the browser is closed) be aware:
1) Firefox appears to require that you include all paramaters, or it will ignore the expiration and treat the cookie as a session cookie
2) My version of firefox (1.5.0.6) defaults to 'keep cookies until i close firefox' , which essentially makes every cookie a session cookie. This of course sucks for devs, but i suppose is supposed to be a security feature for the end user. If the user wants to configure firefox to respect the expiration date and retain cookies beyond the session, the user must change it to 'keep cookies until they expire'.
up
0
apex at xepa dot nl
15 years ago
Note on setting cookies allowing access to sites:

If you are not using something "personal" from the computer that you are sending the cookie too watch out.  Via javascript it is possible to steal cookies from other users.  Thus allowing the stealer to login to your site as another user that might not have access otherwise.  Try to add something like the user's ip in the cookie and allowing access from that ip only with the stored cookie data.

[Editor's note: ... or simply use sessions. You can't be sure that the visitor will use the same IP the next visit. Not even on the next request (thanks to proxy servers)]
up
0
16 years ago
When using your cookies on a webserver that is not on the standard port 80, you should NOT include the :[port] in the "Cookie domain" parameter, since this would not be recognized correctly.
I had the issue working on a project that runs on multiple servers (development, production, etc.). One of the servers is running on a different port (together with other websites that run on the same server but on different ports).
up
-1
terry at scribendi dot com
14 years ago
A few comments have suggested using serialize() to set object or array data into a cookie.  There are a couple of reasons to be carefull with that technique:

Security: If the cookie is human readable, then it is also fairly easy for end users to play around with it.  Wrapping your cookie setting and getting in an encryption routine will prevent tampering, and make sure that your cookies don't make any sense to any client-side exploits or other sites they get sent to thanks to browser bugs.

Bulk: If you serialize even a fairly simple class, then you get a lot of data.  Large cookies will make browser requests fat and slow, and some browsers have a limit on cookie size, so think about what data you really need to persist, and create __sleep() and __wakeup() methods to package the data into the shortest possible form.  You can get better and faster results when you write your own __sleep() and __wakup() to implode() or pack() your data, than by using zlib compress() on the serialized object.
up
-2
vanclute at gmail dot com
8 years ago
I have been tearing my hair out wondering why a cookie would not delete.  Despite countless discussions of reasons this can happen all over the internet, none of them addresses my case.  Here is what was happening:

My cookies have been formed kindof as an array, and the name of the cookie to be deleted is being passed in a variable, so I was using this to attempt to delete the cookie (stripped to the minimum for simplicity of the example):

<?php
    setcookie
("$cookiename[id]");
?>

But it simply would not work.  Ultimately what DID work was this:

<?php
    setcookie
($cookiename."[id]");
?>

So I had to concatenate the variable to the "element id" and then the cookies deleted without any issue.

I hope this saves someone else from a sleepless night!!

Jonathan
up
-1
simon at ruderich dot com
14 years ago
If you want to delete a session cookie, you can do it with this code:

<?php
  session_start
();

 
// many code

 
$sessionName = session_name();
 
$sessionCookie = session_get_cookie_params();

 
session_destroy();

 
setcookie($sessionName, false, $sessionCookie['lifetime'], $sessionCookie['path'], $sessionCookie['domain'], $sessionCookie['secure']);
?>

This works also well if the session cookie params or the session name were changed.
up
-2
dave at fubra dot com
16 years ago
There are several characters that dont work correctly if part of the cookie name, I in particular ran into problems using = as part of the cookie name ie/

<?php setcookie('dE4fR=', $foo); ?>

this was as a result of base64_encode() ing a variable to use as the name. The cookie was being set fine but the = is stored as a little square character in the cookie which prevent proper retreival.

The solution for me was to use md5() instead of base64_encode() but any other method which avoids the = sign should also solve the problem
up
-3
Anonymous
12 years ago
If you ever find yourself in a situation where you need to overwrite a non-PHP application's session cookie, you can do that with the following line:

<?php
header
("Set-Cookie: SIDNAME=$overwrite; path=/; secure");
?>

I couldn't get setcookie() to do this for all major web browsers, but manually sending the header did the trick. Note: Remove secure if you aren't mandating SSL connections.
up
-4
jacobkamphansen at gmail dot com
8 years ago
I've been pulling my hair for a couple of minutes (read: hours) and finally figured out why setcookie in my case, returned the "headers already sent"-error:

The file in question was orignally saved as ANSI in Notepad and worked flawlessly, but when saved with UTF-8-encoding, it didn't work. So after trying phpDesigner 7, I was able to both save the file in UTF-8 AND remove the BOM (byte-order-mark which is output BEFORE the cookie is set and thereby fails everything).
up
-3
danielpopescu93 at gmail dot com
7 years ago
Hei, so here is what problem I had, maybe it will help someone in the future:
I couldn't delete a cookie, not even set it a different value. I think that is because it had a name following the rule FirstSecondThird. So it had uppercase letters.
After I modified the name everithing worked.

Another note:
Just for safety you should put what you want to put in the cookie in a var first.
up
-5
herrkampfgarten at gmail dot com
7 years ago
Please note that setting the expiry to some timestamp in the past is a common way to get rid of a cookie. However, depending on the value you might set to "invalidate" a cookie immediately, this may pose a threat to the privacy of your user's data, especially when it comes to session cookies.

If you write "0" and "expire-in-the-past" into a session cookie, it remains on the client-side until the clean-up mechanism of the browser hits. (That might be anything from no-time to a very long time. I'm not even thinking of app-based mobile browsers that won't close properly or do their best to ignore standards and RFCs and stuff...)

So, if you have sufficiently messed up your ways of picking up existing session IDs and write-closing their data to your server, the session's data might move from file "sess_(random)" to "sess_0", because that is exactly the identifier that is referred in the cookie.

From now on (at least until your server decides to clean up) there is data laying open wide to anyone requesting the session "0". Which may happen by accident (i.e. another user gains an own "0"-cookie) or malice (i.e. forgery).

Long story short, ALWAYS use an empty string instead of a "0" value for invalidating a session cookie.
up
-1
sergey dot shuchkin at gmail dot com
10 months ago
Please use code like this to detect cookies support:

<?php

if ( isset($_COOKIE['counter'])) {   
   
setcookie('counter', $_COOKIE['counter'] + 1 );
    echo
'Counter='.$_COOKIE['counter'];
} else if ( isset(
$_GET['set_cookie'])) {
    echo
'Oops! Cookies disabled :(';
} else {
   
setcookie('counter', 1);
   
header('Location: ?set_cookie=1');
    return;
}

?>
up
-4
mleer at sp dot nl
16 years ago
P3P is a good idea. But.
IE 6 features an inadequate definition of third party cookies.
If your site is hosted on server A and your PHP stuff is coming in a framesetting from server B your setcookie-attempts will be blocked when default privacy settings are deployed. Your secondparty-cookie will be regarded as a thirdparty-cookie.

So what you do is not read the P3P-Internet Explorer 6-manual at MS but send a header like

<?php
header
('P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"');
?>

before doing the setcookie-thing. This will enable your cookie to survive any IE-6 privacy settings.

You won't do this if you're working for some doubleclick institution, because if you do, you... you...well... you are not a very nice person!
To Top