PHPCon Poland 2024

ssh2_publickey_list

(PECL ssh2 >= 0.10)

ssh2_publickey_listYetkili genel anahtarları listeler

Açıklama

ssh2_publickey_list(resource $özkaynak): array

Yetkili genel anahtarları listeler.

Bağımsız Değişkenler

özkaynak

ssh2_publickey_init() tarafından döndürülen bir genel anahtar alt sistemi özkaynağı.

Dönen Değerler

Herbiri name, blob ve attrs elemanlarından oluşan bir ilişkisel dizi içeren elemanlardan oluşan sayısal indisli bir dizi döndürür.

Genel Anahtar Elemanları
Dizi anahtarı Anlamı
name Genel anahtarı oluşturmak için kullanılan algoritmanın ismi; ssh-dss veya ssh-rsa gibi.
blob Genel anahtarın ham ikil verisi.
attrs Genel anahtara atanmış öznitelikler. En bilineni, sadece 1. sürüm genel anahtarlı sunucular tarafından desteklenen comment özniteliği olup herhangi bir dizgeyi değer olarak alabilir.

Örnekler

Örnek 1 - ssh2_publickey_list() örneği

<?php
$ssh2
= ssh2_connect('shell.example.com', 22);
ssh2_auth_password($ssh2, 'jdoe', 'secret');
$pkey = ssh2_publickey_init($ssh2);

$list = ssh2_publickey_list($pkey);

foreach(
$list as $key) {
echo
"Key: {$key['name']}\n";
echo
"Blob: " . chunk_split(base64_encode($key['blob']), 40, "\n") . "\n";
echo
"Comment: {$key['attrs']['comment']}\n\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Key: ssh-rsa
Blob: AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEA5HVt6VqSGd5P
TrLRdjNONxXH1tVFGn0Bd26BF0aCP9qyJRlvdJ3j
4WBeX4ZmrveGrjMgkseSYc4xZ26sDHwfL351xjza
Lpipu\BGRrw17mWVBhuCExo476ri5tQFzbTc54VE
HYckxQ16CjSTibI5X69GmnYC9PNqEYq/1TP+HF10
Comment: John's Key

Key: ssh-rsa
Blob: AAAAB3NzaHVt6VqSGd5C1yc2EAAAABIwA232dnJA
AIEA5HVt6VqSGd5PTrLRdjNONxX/1TP+HF1HVt6V
qSGd50H1tVFGn0BB3NzaC1yc2EAd26BF0aCP9qyJ
RlvdJ3j4WBeX4ZmrveGrjMgkseSYc4xZ26HVt6Vq
SGd5sDHwfL351xjzaLpipu\BGB3NzaC1yc2EA/1T
Comment: Alice's Key

Notlar

Bilginize: Genel anahtar alt sistemi, istemcinin oturum açtığı sunucudaki genel anahtarları yönetmek için kullanılır. Bir uzak sistemde genel anahtarlı kimlik doğrulaması yapmak için ssh2_auth_pubkey_file() işlevini kullanın.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top