PHPCon Poland 2024

Locale::composeLocale

locale_compose

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Locale::composeLocale -- locale_composeDoğru sıralanmış yerel ile döner

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static Locale::composeLocale(array $alt_yaftalar): string|false

Yordamsal kullanım

locale_compose(array $alt_yaftalar): string|false

Anahtarların yerel alt yaftalarının betimleyicileri, değerlerin ise bu alt yaftalarla ilişkili değerler olduğu bir ilişkisel dizi ile belirtilen yereli bu alt yaftaları doğru sırayla birleştirerek oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

alt_yaftalar

Anahtarların yerel alt yaftalarının betimleyicileri, değerlerin ise bu alt yaftalarla ilişkili değerler olduğu bir ilişkisel dizi.

Bilginize:

'extlang' anahtarı en fazla 3 değer alabilirken 'variant' ve 'private' alt yaftaları en fazla 15 değer alabilir ve 0-14 indislerine sahip olabilir. Bu bakımdan, girdi dizisindeki anahtarlar variant0, variant1, …, variant14 olabilir. Döndürülen yerele bu yaftalar sonek olarak bu sırayla yerleştirilir.

'variant', 'private' ve 'extlang' için çoklu değerler belli bir anahtarın ('variant' gibi) alt dizisi olarak (bu durumda alt yafta numara sınırlaması uygulanmaz) belirtilebileceği gibi 'variant0', 'variant1', şeklinde ayrı ayrı anahtar-değer çiftleriyle de belirtilebilir.

Dönen Değerler

alt_yaftalar boşsa false, yoksa oluşturulan yerelin tanıtıcısı döner.

Örnekler

Örnek 1 - locale_compose() örneği

<?php
$arr
= array(
'language'=>'en',
'script' =>'Hans',
'region' =>'CN',
'variant2'=>'rozaj',
'variant1'=>'nedis',
'private1'=>'prv1',
'private2'=>'prv2'
);
echo
locale_compose($arr);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$arr
= array(
'language'=>'en',
'script' =>'Hans',
'region' =>'CN',
'variant2'=>'rozaj',
'variant1'=>'nedis',
'private1'=>'prv1',
'private2'=>'prv2'
);
echo
Locale::composeLocale($arr);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Locale: en_Hans_CN_nedis_rozaj_x_prv1_prv2

Örnek 3 - Alt yafta sınırlaması

alt_yaftalar numara sonlandırmalı olarak ayrı anahtarlar olarak belirtilirse, desteklenmeyen anahtarlar sessizce yok sayılır (bu durumda'extlang3') ve sonuç numaralara göre sıralanır. Alt yaftalar bir dizi olarak belirtilirse sıralamaya numara sınırlaması uygulanmaz.

<?php
$arr
= array(
'language' => 'en',
'script' => 'Hans',
'region' => 'CN',
'extlang3' => 'd',
'extlang2' => 'c',
'extlang1' => 'b',
'extlang0' => 'a',
);
echo
locale_compose($arr), PHP_EOL;

$arr = array(
'language' => 'en',
'script' => 'Hans',
'region' => 'CN',
'extlang' => ['a', 'b', 'c', 'd'],
);
echo
locale_compose($arr), PHP_EOL;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

en_a_b_c_Hans_CN
en_a_b_c_d_Hans_CN

Ayrıca Bakınız

  • locale_parse() - Yerel yaftasını oluşturan alt yaftaları içeren bir dizi döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top