Locale sınıfı

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Giriş

Bir yerel (Locale), API'den dili, kültürü ve bölgeye özge özellikleri öğrenmek için kullanılan bir betimleyicidir. PHP yerelleri ICU (ve birçok Unix benzeri sistem üreticisi, Mac, Java, vs.) tarafından kullanılan CLDR yerelleriyle aynı yöntemle düzenlenip betimlenirler. Yereller, (alt çizgi yerine tire kullanılan) RFC 4646 dil yaftalarına ek olarak daha geleneksel olan alt çizgi kullanan betimleyiciler kullanılarak da betimlenebilir. Aksi belirtilmedikçe bu sınıftaki işlevler her iki gösterim biçemine de duyarlıdır.

Yerel betimleyicileri için örnekler:

  • tr-TR (Türkçe, Türkiye)
  • zh-Hant-TW (Çince, Geleneksel Yazı, Tayvan)
  • fr-CA, fr-FR (Kanada Fransızcası ve Fransa Fransızcası)

Locale sınıfı (ve ilgili yordamsal işlevler) yerel betimleyicileri ile etkileşim, bir betimleyicinin iyi biçimliliğini, geçerliliğini doğrulama, vs. için kullanılırlar. UAX #35'teki (ve ICU tarafından miras alınan) CLDR tarafından kullanılan eklentiler ICU'da da normal olarak geçerlidir ve kullanılırlar.

Locale sınıfı bir nesne olarak örneklenemez. Sağlanan tüm işlev/yöntemler duruktur.

Boş veya NULL dizge "kök" yerel olarak ele alınır ve CLDR'de "en_US_POSIX" yereline denktir. Dil yaftaları (ve dolayısıyla yerel betimleyicileri) harf büyüklüğüne duyarsızdır. Belirtimle harf eşleştirmesi yapacak bir meşrulaştırma işlevi mevcuttur.

Sınıf Sözdizimi

Locale {
/* Yöntemler */
static acceptFromHttp ( string $başlık ) : string
public static canonicalize ( string $locale ) : string
static composeLocale ( array $alt_yaftalar ) : string
static filterMatches ( string $dil_yaftası , string $yerel [, bool $meşru = false ] ) : bool
static getAllVariants ( string $yerel ) : array
static getDefault ( void ) : string
static getDisplayLanguage ( string $dil_yereli [, string $adlandırma_yereli ] ) : string
static getDisplayName ( string $hedef_yerel [, string $adlandırma_yereli ] ) : string
static getDisplayRegion ( string $ülke_yereli [, string $adlandırma_yereli ] ) : string
static getDisplayScript ( string $yazı_yereli [, string $adlandırma_yereli ] ) : string
static getDisplayVariant ( string $lehçe_yereli [, string $adlandırma_yereli ] ) : string
static getKeywords ( string $yerel ) : array
static getPrimaryLanguage ( string $yerel ) : string
static getRegion ( string $yerel ) : string
static getScript ( string $yerel ) : string
static lookup ( array $dil_yaftası , string $yerel [, bool $meşru = false [, string $öntanımlı ]] ) : string
static parseLocale ( string $yerel ) : array
static setDefault ( string $yerel ) : bool
}

Öntanımlı Sabitler

Locale::DEFAULT_LOCALE (null)
NumberFormatter gibi yereli etkileyen çeşitli sınıfların çeşitli yöntemlerinde yerel değiştirgesi olarak kullanılır. Bu sabit, bu yöntemlerin öntanımlı yereli kullanmasını sağlar.

Bu sabitler çeşitli sınıfların getLocalte yöntemleri için yerel seçimlerini belirler.

Locale::ACTUAL_LOCALE (string)
Asıl verinin geldiği yereldir.
Locale::VALID_LOCALE (string)
ICU tarafından desteklenen en geçerli yereldir.

Bu sabitler, yerellerin nasıl çözümlenip oluşturulduğunu tanımlar. Bunların, locale_compose() işlevinin dizi değiştirgesinde anahtar olarak kullanılması gerekir ve locale_parse() işlevinden dönen ilişkisel dizinin anahtarlarıdırlar.

Locale::LANG_TAG (string)
Dil alt yaftası
Locale::EXTLANG_TAG (string)
Ek dil alt yaftası
Locale::SCRIPT_TAG (string)
Yazı alt yaftası
Locale::REGION_TAG (string)
Bölge yaftası
Locale::VARIANT_TAG (string)
Lehçe alt yaftası
Locale::GRANDFATHERED_LANG_TAG (string)
Ebeveyn dil alt yaftası
Locale::PRIVATE_TAG (string)
Özel alt yafta

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top