DOMElement::setAttributeNS

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::setAttributeNSİsim alanlı yeni bir öznitelik ekler

Açıklama

public DOMElement::setAttributeNS(?string $uri, string $isim, string $değer): void

İsmi, değeri ve isim alanı belirtilen özniteliği tanımlar. Öznitelik düğümde mevcut değilse oluşturulur.

Bağımsız Değişkenler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

isim

önek:öznitelik biçeminde öznitelik ismi.

değer

Özniteliğin değeri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

DOM_NAMESPACE_ERR

isim uygun değilse veya bir önek belirtildiği halde uri olarak null verilmişse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
6
catalinenache78 at gmail dot com
12 years ago
To add new brand xml namespace use:

<?php
$element
->setAttributeNS(
'http://www.w3.org/2000/xmlns/', // xmlns namespace URI
'xmlns:mynamespace',
'example.com/mynamespace'
);
?>

'http://www.w3.org/2000/xmlns/' URI is important
to be able to add new namespaces !!!

Later you can use your namespace like:

<?php
$element
->setAttributeNS(
'example.com/mynamespace',
'mynamespace:something',
'value'
);
?>
To Top