socket_select

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

socket_selectBelirtilen soket dizileri üzerinde belirtilen zaman aşımı ile select() sistem çağrısını çalıştırır

Açıklama

socket_select(
    ?array &$oku,
    ?array &$yaz,
    ?array &$diğer,
    ?int $tv_sec,
    int $tv_usec = 0
): int|false

socket_select() işlevi bağımsız değişken olarak soket dizileri alır ve durumları değişinceye kadar bekler. Bu soket dizileri BSD soketlerinden kaynaklanan bir kabulle dosya tanıtıcıları olarak da bilinir. İşleve birbirinden bağımsız üç çeşit soket dizisi belirtilebilir.

Bağımsız Değişkenler

oku

Karakterlerin okunmaya hazır hale gelmesine kadar (başka bir deyişle, okumanın engellenmediği görülene kadar) dinlenecek soket dizisi. (Okunacak tek şeyin dosyasonu karakteri olduğu durumda socket_read() sıfır uzunlukta bir dizge ile döner.)

yaz

Yazmanın engellenmediği görülene kadar (soket yazmaya hazır hale gelene kadar) dinlenecek soket dizisi.

diğer

Bu dizideki soketler olağan dışı durumlara göre denetlenir.

tv_sec

Saniye cinsinden zaman aşımı. tv_sec ve tv_usec birlikte select() sistem çağrısının zamanaşımı bağımsız değişkenini oluşturur. zamanaşımı, socket_select() dönmeden önce beklenecek azami süreyi belirler. tv_sec sıfır olabilir; bu durumda socket_select() beklemeden döner. Çağrı yinelemek için yararlıdır. tv_sec null olduğu takdirde (zaman aşımı yok), socket_select() sonsuza kadar bekleyebilir.

tv_usec

Mikrosaniye cinsinden zaman aşımı. Ayrıntılar için tv_sec bağımsız değişkenine bakınız.

Uyarı

Dönüşte, soket özkaynaklarının durumlarını belirtmek için dizilerde değişiklik yapılır.

socket_select() işlevine üç diziyi de aktarmak zorunda değilsiniz. Kullanmadığınız dizileri boş bırakabilir veya bir dizi yerine null belirtebilirsiniz. Ayrıca, bu dizilerin gönderimli aktarılmaları gerektiğine de dikkat ediniz; socket_select() işlevi dönerken soket durumlarını yansıtacak şekilde bu dizilerde değişiklik yapar.

Bilginize:

Zend motorundaki bir sınırlamadan dolayı, bir işleve gönderimli aktarılması gereken bir bağımsız değişken yerine işleve doğrudan null sabitini aktarmak mümkün değildir. Bu nedenle işleve değeri null olan geçici bir değişken veya son değeri bir değişken olan bir ifade aktarmalısınız:

Örnek 1 - socket_select() ile null kullanımı

<?php
$diger
= NULL;
socket_select($oku, $yaz, $diger, 0);
?>

Dönen Değerler

Başarı durumunda socket_select(), değişiklik yapılan soketlerin sayısını döndürür. Eğer hiçbir değişiklik olmaksızın zaman aşımı dolmuşsa işlev 0 döndürür. Bir hata durumunda false döner. Hata kodu socket_last_error() ile alınabilir.

Bilginize:

İşlev, 0 değerini anlamlı bir değer olarak döndürdüğünden == işleci ile yapılan bir sınama true ile sonuçlanacağından hata durumunu sınarken === işlecini kullanmalısınız:

Örnek 2 - socket_select() sonucunu anlamak

<?php
$e
= NULL;
if (
false === socket_select($o, $y, $d, 0)) {
echo
"socket_select() başarısız oldu; sebep: " .
socket_strerror(socket_last_error()) . "\n";
}
?>

Örnekler

Örnek 3 - socket_select() örneği

<?php
/* Oku dizisini hazırlayalım */
$oku = array($soket1, $soket2);
$yaz = NULL;
$diger = NULL;
$degisen_soket_sayısı = socket_select($oku, $yaz, $diger, 0);

if (
$degisen_soket_sayısı === false) {
/* Hata işlemleri */
} else if ($degisen_soket_sayısı > 0) {
/* En azından bir sokette bir şeyler olmuş */
}
?>

Notlar

Bilginize:

Bazı soket gerçeklenimlerinin çok dikkatli olmayı gerektirdiğini bilmeniz gereken bir kaç temel kural:

  • socket_select() işlevini daima zaman aşımsız kullanmaya çalışın. İşe yarar bir veri yoksa betiğiniz hiçbir işlem yapmamalıdır. Zaman aşımlarına bağımlı bir kod taşınabilir değildir ve hata ayıklamak çok zor olur.
  • socket_select() çağrısından sonra üzerinde hiçbir işlem yapmayacağınız soket nesnelerini hiçbir diziye eklemeyin. socket_select() döndükten sonra dizilerdeki tüm soketlere mutlaka bakılmalıdır. Yazmaya hazır soketlere yazılmalı, okunmaya hazır soketler okunmalıdır.
  • Diziden dönen bir sokete oku veya yaz işlemi yapacaksanız verinin tamamını okumak veya yazmak zorunda değilsiniz. Sadece bir bayt okumaya veya yazmaya bile hazır olmalısınız.
  • Hemen tüm soket gerçeklenimlerinde diğer dizisindeki soketlerin band dışı verilerle ilgili olduğu varsayılır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 23 notes

up
47
vardhan ( at ) rogers ( dot ) com
18 years ago
A simple PHP script using socket_select() to manage multiple connections.
connect using "telnet localhost 9050". it broadcasts your messages that you send through telnet to other users connected to the server -- sort of like a chat script

#!/usr/local/bin/php
<?php

$port
= 9050;

// create a streaming socket, of type TCP/IP
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);

// set the option to reuse the port
socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1);

// "bind" the socket to the address to "localhost", on port $port
// so this means that all connections on this port are now our resposibility to send/recv data, disconnect, etc..
socket_bind($sock, 0, $port);

// start listen for connections
socket_listen($sock);

// create a list of all the clients that will be connected to us..
// add the listening socket to this list
$clients = array($sock);

while (
true) {
// create a copy, so $clients doesn't get modified by socket_select()
$read = $clients;

// get a list of all the clients that have data to be read from
// if there are no clients with data, go to next iteration
if (socket_select($read, $write = NULL, $except = NULL, 0) < 1)
continue;

// check if there is a client trying to connect
if (in_array($sock, $read)) {
// accept the client, and add him to the $clients array
$clients[] = $newsock = socket_accept($sock);

// send the client a welcome message
socket_write($newsock, "no noobs, but ill make an exception :)\n".
"There are ".(count($clients) - 1)." client(s) connected to the server\n");

socket_getpeername($newsock, $ip);
echo
"New client connected: {$ip}\n";

// remove the listening socket from the clients-with-data array
$key = array_search($sock, $read);
unset(
$read[$key]);
}

// loop through all the clients that have data to read from
foreach ($read as $read_sock) {
// read until newline or 1024 bytes
// socket_read while show errors when the client is disconnected, so silence the error messages
$data = @socket_read($read_sock, 1024, PHP_NORMAL_READ);

// check if the client is disconnected
if ($data === false) {
// remove client for $clients array
$key = array_search($read_sock, $clients);
unset(
$clients[$key]);
echo
"client disconnected.\n";
// continue to the next client to read from, if any
continue;
}

// trim off the trailing/beginning white spaces
$data = trim($data);

// check if there is any data after trimming off the spaces
if (!empty($data)) {

// send this to all the clients in the $clients array (except the first one, which is a listening socket)
foreach ($clients as $send_sock) {

// if its the listening sock or the client that we got the message from, go to the next one in the list
if ($send_sock == $sock || $send_sock == $read_sock)
continue;

// write the message to the client -- add a newline character to the end of the message
socket_write($send_sock, $data."\n");

}
// end of broadcast foreach

}

}
// end of reading foreach
}

// close the listening socket
socket_close($sock);
?>
up
8
malcolm.murphy
7 years ago
This was mentioned by [Viorel] above but I think it warrants being repeated...

The example provided by [vardhan ( at ) rogers ( dot ) com], while otherwise exceptional, uses the value int(0) for $tv_sec which will cause the iteration to loop as fast as possible, consequently using up any available CPU time.

*** Ideally, $tv_sec should always be set to NULL ***, especially if you are using socket_select in a loop. If you must temporarily stop listening for events to perform another task, then the timeout should be as high as possible to reduce CPU strain (another note suggested preventing 100% CPU usage by setting a low $tv_usec value, which only makes the problem slightly less worse but does not solve it).

Setting the timeout to an explicit null value is basically the same as setting it to infinite. The script will only execute the while loop once every time there is an event.
up
2
Richard Neill
19 years ago
It is probably a bad idea to watch an array of sockets for input with socket_select, and then socket_read() using PHP_NORMAL_READ.

Although this seems desirable, you can end up with a permanently blocked program, if someone sends you malformed input which is missing a trailing \n \r. Guess how I found that out.
up
1
danny at dansheps dot com
15 years ago
Just to add to this. Since the information contained in the notes is somewhat old. It appears keys are being preserved now.

So, if you rely on knowing which keys need to be worked with and were like me and thought that it didnot preserve. Well it does.
up
2
calimero dot NOSPAM at NOSPAM dot creatixnet dot com
21 years ago
Please note that the timeout parameter has important side-effects on the CPU usage of your script.

Setting the timeout to 0 will make your CPU looping without any time to have some rest and handle other running processes on your system, causing the system load to increase heavily while your script is running.

Personnaly, I use a value of 15 ms for this parameter. this ensures a good listening frequency while letting your system load clear.

Example :
$read = array($ListeningSocket);
$num_changed_sockets = socket_select($read, $write = NULL, $except = NULL, 0, 10);

Hope this helps.
up
2
antti r
8 years ago
as of 12/2015 and php 5.3.3, the socket_select() maximum sockets is still 1024 and not risable by process file limits (bash ulimit -n). PHP new compilation is required to raise the limits. Or one might rather choose forking or multiple binaries.
up
2
John
13 years ago
The way the document describes socket_select()'s handling of sockets polled for read is rather obscure.

It says that it checks to see if reading would not "block," but the overall description of socket_select() says it checks for a change in blocking status. Unfortunately, these are in conflict.

If a socket already has data in the buffer, calling socket_select() on that socket would never return (assuming null timeout), and would block forever. :-( This is because the blocking status wouldn't change. It simply stays "non-blocking"

It is important to remember NOT to select() on a socket which may already have data available.

An example...
<?php
//... $socket is already here...
$done = false;
$n = 0;
do{
$tmp = 0;
$r = $w = $e = array();
$r = array($socket);
socket_select($r,$w,$e,null);
$n = socket_recv($socket, $tmp, 1024, 0);

//$done = true; //Something determines that we are done reading...
}while(!$done);
?>
This MAY NOT work... socket_select() is always being called... but we may have data in the input buffer.

We need to ensure that the last time we read, nothing was read... (empty buffer)
<?php
//... $socket is already here...
$done = false;
$n = 0;
do{
$tmp = 0;
$r = $w = $e = array();
$r = array($socket);
if(
$n === 0) socket_select($r,$w,$e,null);
$n = socket_recv($socket, $tmp, 1024, 0);

//$done = true; //Something determines that we are done reading...
}while(!$done);
?>
up
2
Viorel
11 years ago
Probably you will want to use

// get a list of all the clients that have data to be read from
// if there are no clients with data, go to next iteration
if (socket_select($read, $write = NULL, $except = NULL, NULL) < 1)
continue;

instead
if (socket_select($read, $write = NULL, $except = NULL, 0) < 1)
continue;
which will hang your CPU to 100% (return immediate if nothing to be done)
up
0
simon dot riget at gmail dot com
10 years ago
A verry simple HTTP webserver written in PHP
Run it in the shell with php <name of file> and test in in the browser with <server address>:8080/test

<?php
// Reduce the amount of warnings displayed
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);

// Set up socket for listening
$host_socket = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
if(!
$host_socket) die("Failed to start event server. socket_create: ". socket_strerror(socket_last_error())."\n");

// set the option to reuse the port
if(! socket_set_option($host_socket, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1) )
die(
"Failed to start event server. socket_set_option: ". socket_strerror(socket_last_error())."\n");

// bind host socket to localhost or 0.0.0.0 on port 8080
if(! socket_bind($host_socket,"0.0.0.0",8080) )
die(
"Failed to start event server. socket_bind: ". socket_strerror(socket_last_error())."\n");

// start listening for connections
if(! socket_listen($host_socket,10) )
die(
"Failed to start event server. socket_listen: ".socket_strerror(socket_last_error())."\n");

while (
true) {
// Make list of sockets to listen for changes in, including host
$read = array($host_socket);

// get a list of all the clients that have data to be read from
$ready=@socket_select($read, $write = NULL, $except = NULL,0);
if (
$ready=== false)
die(
"Failed to listen for clients: ". socket_strerror(socket_last_error()));

// a client request service
elseif($ready>0){
// accept new client
$newsocket = socket_accept($host_socket);

// Read from socket
$input = socket_read($newsocket, 1024);
if(
$input){
unset(
$client_header);
// Read headers; Split into safe lines
$line=explode("\n",preg_replace('/[^A-Za-z0-9\-+\n :;=%*?.,\/_]/','',substr($input,0,2000)));
// Split request line into its parts
list($client_header["method"],$client_header["url"],$client_header["protocol"])=explode(" ",$line[0]);
// Remove the request line again.
unset($line[0]);
// Make key=value array of headers
foreach($line as $l){
list(
$key,$val)=explode(": ",$l);
if(
$key) $client_header[strtolower($key)]=$val;
}
// Get IP of client
socket_getpeername($newsocket, $client_header['ip']);

// Decode url
$client_header+=(array)parse_url($client_header['url']);
parse_str($client_header['query'],$client_header['arg']);

print_r($client_header);

// Serve file
if(strpos($client_header['path'],".html") && file_exists(__DIR__.$client_header['path'])){
echo
"Sending a HTML page to client\n";
socket_write($newsocket,"$client_header[protocol] 200 OK\r\n");
socket_write($newsocket,"Content-type: text/html; charset=utf-8\r\n\r\n");
socket_write($newsocket,file_get_contents(__DIR__.$client_header['path'])."\r\n\r\n");
socket_close($newsocket);
}elseif(
$client_header['path']=="/test"){
echo
"Sending test HTML page to client\n";
socket_write($newsocket,"<!DOCTYPE HTML><html><head><html><body><h1>Its working!</h1>Have fun\r\n");
socket_write($newsocket,"<pre>Request header: ". print_r($client_header,true) . "</pre>\r\n");
socket_write($newsocket,"</body></html>\r\n\r\n");
socket_close($newsocket);
}else{
echo
"$client_header[protocol] 404 Not Found\r\n";
socket_write($newsocket,"$client_header[protocol] 404 Not Found\r\n\r\n");
socket_close($newsocket);
}
}
}
}
socket_close($host_socket);
?>
up
0
jean at briskula dot si
13 years ago
As it was already said, some clients need \0 character to end transmission, for example Flash's XMLSocket.

You should also be prepared to read less data than you have requested.

Here is an example of a socket buffer - it's an array which has socket resources for keys and an array of a timestamp and recieved data as values.

I find that the best practice for sending data is trailing it with a new line and zero character (\n\0), because you will probably have different types of clients which behave differently for reading data from sockets. Some need a \n to fire an event, some need \0.

For recieving data, sometimes you will get splitted data - this can hapen because the buffer is full (in my example 8192 bytes) or it just gets broken during transmission in lower levels.

Sometimes you can read two messages at once, but they have a zero character in between, so you can just use preg_split() to split the messages. The second message may not be complete, so you add it to your buffer.

<?php
const message_delimiter = "\n\0";

/*
* Clear socket buffers older than 1 hour
*/
function clear_buffer() {
foreach(
$this->buffer as $key=>$val) {
if(
time() - $val['ts'] > 3600) {
unset(
$this->buffer[$key]);
}
}
}

/*
* Add data to a buffer
*/
function buffer_add($sock,$data) {
if(!isset(
$this->buffer[$sock])) {
$this->buffer[$sock]['data'] = '';
}

$this->buffer[$sock]['data'] .= $data;
$this->buffer[$sock]['ts'] = time();
}

function
buffer_get($sock) {
// split buffer by the end of string
$lines = preg_split('/\0/',$this->buffer[$sock]['data']);

// reset buffer to the last line of input
// if the buffer was sent completely, the last line of input should be
// an empty string
$this->buffer[$sock]['data'] = trim($lines[count($lines)-1]);

if(!empty(
$this->buffer[$sock]['data'])) {
debug("buffer is not empty for $sock, len: ".strlen($this->buffer[$sock]['data']));
}

// remove the last line of input (incomplete data)
// parse any complete data
unset($lines[count($lines)-1]);

// return only the fully sent data
return $lines;
}

function
read(&$sock,$len=8192,$flag=MSG_DONTWAIT) {
$lines = array();

$this->clear_buffer();

$bytes_read = @socket_recv($sock,$read_data,$len,$flag);

if (
$bytes_read === false || $bytes_read == 0) {
return
false;
} else {
debug("recv: $read_data");
$this->buffer_add($sock,$read_data);
return
$this->buffer_get($sock);
}
}

/*
* Write to a socket
* add a newline and null character at the end
* some clients don't read until new line is recieved
*
* try to send the rest of the data if it gets truncated
*/
function write(&$sock,$msg) {
$msg = $msg.self::message_delimiter;
$length = strlen($msg);
while(
true) {
$sent = @socket_write($sock,$msg,$length);
if(
$sent <= 0) {
return
false;
}
if(
$sent < $length) {
$msg = substr($msg, $sent);
$length -= $sent;
debug("Message truncated: Resending: $msg");
} else {
return
true;
}
}
return
false;
}
?>
up
0
magemerlin at list dot ru
14 years ago
If you using a Flash client - you should know some specific features:

1) when client connects to the server - it is sending to you "<policy-file-request/>"."\0" string. Server should answer an XML policy file, then disconnect from this client. Code is something like

if ('<policy-file-request/>'==substr($data, 0, 22))
{
echo "policy requset.\n";
flush();ob_flush();
$msg = '<'.'?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE cross-domain-policy SYSTEM "http://www.macromedia.com/xml/dtds/cross-domain-policy.dtd">
<cross-domain-policy>
<allow-access-from domain="*" to-ports="*" />
</cross-domain-policy>'."\0";
echo "Say to client (crossdomain.xml) ... ";
flush();ob_flush();
socket_write($read_sock, $msg, strlen($msg));
echo "OK\n";
flush();ob_flush();

echo "Closing ... ";
flush();ob_flush();
socket_close($read_sock);
echo "OK\n";
flush();ob_flush();
}
else
{
// here is normal IO operations with client
}

2) every output to client should be ended with "\0" (if using XMLSocket in Flash client) - otherwise flash will not generate onData event

Russian examples is there - http://www.flasher.ru/forum/showpost.php?p=901346&postcount=7
up
0
eidberger at jakota dot de
15 years ago
Just noticed that you have to loop socket_select () when using UDP to get all queued packets:

<?php
while (socket_select ($aRead, $aWrite, $aExcept, 1) > 0) {
foreach (
$aReadUdp as $oSocket) {
$this->clientReadUdp ($oSocket);
}
}
?>

That's important because every call of socket_select () on UDP brings you only one result. But there could be 10.000 results queued and if your turnarround time is to slow (server busy, other sleeps etc.), you'll never progress all results in near realtime.
up
0
qartis at gmail dot com
16 years ago
In regards to the code posted by vardhan ( at ) rogers ( dot ) com, it appears that on the following line:
if (socket_select($read, $write = NULL, $except = NULL, 0) < 1)
the timeout parameter is accidentally set to 0, rather than NULL. This means that the select call will return immediately rather than blocking indefinitely.

Change the socket_select line to the following for great success:
if (socket_select($read, $write = NULL, $except = NULL, NULL) < 1)
up
0
Anonymous
17 years ago
If you want to use a simple fractional value for timeout:

<?php
socket_select
(..., floor($timeout), ceil($timeout*1000000));
?>
up
1
julian dot haupt at gmx dot de
21 years ago
hello,
i just made a class which acts similiar to Perl's IO::Select in order to make socket selecting very easy

your script should look something like that:

<?php
$server
= new Server;
$client = new Client;

for (;;) {
foreach (
$select->can_read(0) as $socket) {

if (
$socket == $client->socket) {
// New Client Socket
$select->add(socket_accept($client->socket));
}
else {
//there's something to read on $socket
}
}
}
?>

you should of course implement some routines to detect broken sockets and remove them from the select object.

you can also do output buffering and check in the main-loop for sockets that are ready to write

<?php
class select {
var
$sockets;

function
select($sockets) {

$this->sockets = array();

foreach (
$sockets as $socket) {
$this->add($socket);
}
}

function
add($add_socket) {
array_push($this->sockets,$add_socket);
}

function
remove($remove_socket) {
$sockets = array();

foreach (
$this->sockets as $socket) {
if(
$remove_socket != $socket)
$sockets[] = $socket;
}

$this->sockets = $sockets;
}

function
can_read($timeout) {
$read = $this->sockets;
socket_select($read,$write = NULL,$except = NULL,$timeout);
return
$read;
}

function
can_write($timeout) {
$write = $this->sockets;
socket_select($read = NULL,$write,$except = NULL,$timeout);
return
$write;
}
}
?>
up
0
Whosawhatsis at that google email thingy
18 years ago
Another solution to the problem of keys not being preserved is to have an additional array for looking up sockets that uses their resource identifiers as keys. This can be obtained using array_flip() in some cases, but is particularly useful if each socket is associated with an object. In this case, you can make the object's constructor add a pointer to itself to the lookup array with its socket resource identifier as a key and use the following code to execute a read method for the object associated with each socket returned by socket_select():

<?php
socket_select
($reads, $writes, $excepts, 0);

foreach (
$sockets as $socket) {
$lookuparray[$socket]->read();
}
?>
up
0
crimson at NOSPAMtechnologist dot com
18 years ago
Note that the resulting arrays do NOT maintain keys (PHP 4.3.2) after being run through this function:

Before:
Array
(
[Client_Socket] => Resource id #6
[Server_Socket] => Resource id #9
)

After:
Array
(
[0] => Resource id #6
[1] => Resource id #9
)

It would have been nice to have the keys stay to figure out which stream you need to receive from, but you'll have to use some fancy foreach loop to figure out which sockets to check.
up
0
drenintell
19 years ago
The continuation of my my previous post on 28-Apr-2005 10:19 at
http://ca3.php.net/manual/en/function.socket-select.php

Here it is: (Link is broken into 2 parts)

'http://gtkphp.org/php_socket_select_hangs
_explanation_and_solution.html'
up
-1
ludvig dot ericson at gmail dot com
18 years ago
Regarding the comment below, No, it does not, it's a system call and I believe it's rather hard to preserve keys.

Additionally, socket_select should be used like it was a user-inputted array, that you don't know what you sent in to.

<?php
$reads
= $clients;
$reads[] = $server;

socket_select($reads);

foreach (
$reads as $read) {
/* do some stuff */
}
?>
up
-1
juanfe0245 at gmail dot com
4 years ago
<?php
//Creamos un socket de transmisión de tipo TCP / IP.
$servidorSocket=socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
//Configuramos la opción para reutilizar el puerto.
socket_set_option($servidorSocket,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,1);
/*
Vinculamos el socket a nuestro puerto y dirección IP.
Ahora, todas las conecciones en este puerto son nuestro responsabilidad para recibir y enviar datos.
*/
socket_bind($servidorSocket,'localhost',9000);
//Comenzamos a escuchar conexiones.
socket_listen($servidorSocket);
/*
Creamos un arreglo con todos los clientes que se conectarán a nuestro servidor.
Añadimos nuestro socket servidor al arreglo de clientes.
*/
$clientes=[$servidorSocket];
$null=null;
while(
true){
//Creamos una copia de $clientes, debido a que $clientes no se modifica por la función socket_select().
$nuevoClienteLector=$clientes;
//Obtenemos una lista de todos los clientes que tienen datos para leer.
socket_select($nuevoClienteLector,$null,$null,10);
//Verificamos si hay un cliente tratando de conectarse.
if(in_array($servidorSocket,$nuevoClienteLector)){
//Aceptamos el cliente y lo añadimos al arreglo de $clientes.
$nuevoCliente=socket_accept($servidorSocket);
echo
"Socket aceptado.\n";
$clientes[]=$nuevoCliente;
//Obtenemos el encabezado del cliente y realizamos la comprobación del handshake.
$encabezado=socket_read($nuevoCliente,1024);
handshake($nuevoCliente,$encabezado);
//Eliminamos el cliente del arreglo $nuevoClienteLector.
$nuevoClienteIndex=array_search($servidorSocket,$nuevoClienteLector);
unset(
$nuevoClienteLector[$nuevoClienteIndex]);
}
//Recorremos todos los clientes que tienen datos por leer.
foreach($nuevoClienteLector as $cliente){
//Recibimos información del cliente conectado.
while(socket_recv($cliente,$datosCliente,1024,0)>=1){
//Decodificamos el mensaje que viene en bytes.
$mensaje=decodificar($datosCliente);
//Enviamos el mensaje a todos los sockets conectados.
enviar($clientes,$mensaje);
echo
$mensaje."\n";
break
2;
}
//Verificamos si el cliente esta desconectado.
$datosCliente=@socket_read($cliente,1024,PHP_NORMAL_READ);
if(
$datosCliente===false){
$clienteIndex=array_search($cliente,$clientes);
//Eliminamos el cliente del arreglo $clientes.
unset($clientes[$clienteIndex]);
echo
"Cliente desconectado.\n";
}
}
}
function
enviar($clientes,$mensaje){
$mensaje=codificar($mensaje);
foreach(
$clientes as $cliente){
@
socket_write($cliente,$mensaje,strlen($mensaje));
}
}
socket_close($servidorSocket);
function
codificar($socketData){
$b1 = 0x80 | (0x1 & 0x0f);
$length = strlen($socketData);

if(
$length <= 125)
$header = pack('CC', $b1, $length);
elseif(
$length > 125 && $length < 65536)
$header = pack('CCn', $b1, 126, $length);
elseif(
$length >= 65536)
$header = pack('CCNN', $b1, 127, $length);
return
$header.$socketData;
}
function
decodificar($socketData) {
$length = ord($socketData[1]) & 127;
if(
$length == 126) {
$masks = substr($socketData, 4, 4);
$data = substr($socketData, 8);
}
elseif(
$length == 127) {
$masks = substr($socketData, 10, 4);
$data = substr($socketData, 14);
}
else {
$masks = substr($socketData, 2, 4);
$data = substr($socketData, 6);
}
$socketData = "";
for (
$i = 0; $i < strlen($data); ++$i) {
$socketData .= $data[$i] ^ $masks[$i%4];
}
return
$socketData;
}
function
handshake($client_socket_resource,$received_header) {
$headers = array();
$lines = preg_split("/\r\n/", $received_header);
foreach(
$lines as $line){
$line = chop($line);
if(
preg_match('/\A(\S+): (.*)\z/', $line, $matches)) $headers[$matches[1]] = $matches[2];
}
$secKey = $headers['Sec-WebSocket-Key'];
$secAccept = base64_encode(pack('H*', sha1($secKey . '258EAFA5-E914-47DA-95CA-C5AB0DC85B11')));
$buffer = "HTTP/1.1 101 Web Socket Protocol Handshake\r\n" .
"Upgrade: websocket\r\n" .
"Connection: Upgrade\r\n" .
"Sec-WebSocket-Accept:$secAccept\r\n\r\n";
socket_write($client_socket_resource,$buffer,strlen($buffer));
}
up
-1
renmengyang567 at gmail dot com
5 years ago
<explain>
A simple socket-select case ^_^

<?php
$sock
= socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname('tcp'));
socket_set_option($sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1);
socket_bind($sock, '127.0.0.1',5000);
socket_listen($sock,1024);
$all_sock[(int)$sock] = $sock;

while (
true) {
$read = $write = $except = [];
$tv_sec = 5;
$tv_usec = 5000;
$read = $all_sock;

$changed = socket_select($read, $write, $except, $tv_sec, $tv_sec);

if (
false == $changed)
print
"[error]socket_select() failed
("
.socket_strerror(socket_last_error()) . ")\n";

if (
$changed < 1)
continue;

//var_dump($read);
//sleep(2);
foreach ($read as $rsock) {
// 服务端连接
if ($rsock === $sock) {
$client = socket_accept($sock);
$all_sock[(int)$client] = $client;

} else {
//客户端连接
$msg= socket_read($rsock, 400,PHP_NORMAL_READ);
if (
$msg !== '') {
var_dump($msg);
}
}
}
}
socket_close($sock);
up
-10
Aaron (aaron at acephalo dot us)
14 years ago
socket_select() can also serve as a more granular sleep():

<?php
# half-second sleep
$undef = array();
socket_select($undef, $undef, $undef, 0, "500000");
?>
up
-4
daveb at optusnet dot com dot au
21 years ago
If you haven't done any network programming before, PHP's socket_select() might appear a bit strange to you. I've written a simple php "partyline" script to demonstrate the multi-socket use of select'ing at http://dave.dapond.com/socketselect.php.txt
To Top