PHPCon Poland 2024

socket_listen

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

socket_listenBir soketi bağlantı kabul etmek için dinler

Açıklama

socket_listen(Socket $soket, int $kuyruk = 0): bool

socket_create() ile bir soket oluşturulup socket_bind() işlevini kullanarak bir isimle ilişkilendirilince soket bir dinlenen soket haline gelir.

socket_listen() sadece SOCK_STREAM ve SOCK_SEQPACKET türündeki soketlere uygulanabilir.

Bağımsız Değişkenler

soket

socket_create() veya socket_addrinfo_bind() ile oluşturulmuş geçerli bir Socket nesnesi.

kuyruk

İşlem için kuyruğa alınacak azami gelen bağlantı sayısı. Dolmuş bir kuyruğa gelen bir bağlantı ya ECONNREFUSED belirten bir hata alır ya da ilgili protokol yeniden bağlanmayı destekliyorsa yineleme başarılı olacağından istek yok sayılır.

Bilginize:

kuyruk bağımsız değişkenine atanacak değer çalışılan platforma büyük oranda bağımlıdır. Linux üzerinde kendiliğinden SOMAXCONN'a düşürülür. Win32 üzerinde SOMAXCONN atanırsa makul bir azami değer kullanımından ilgili hizmet sağlayıcı sorumludur. Windows üzerinde bu değer için standart bir yaklaşım yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Hata kodu socket_last_error() işlevi ile alınabilir. Bu hata kodunu socket_strerror() işlevine aktararak hatayı açıklayan dizgeyi alabilirsiniz.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
renmengyang567 at gmail dot com
5 years ago
<?php
// create for tcp
$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, getprotobyname('tcp'));
socket_bind($sock, '127.0.0.1',5000);
socket_listen($sock,1);
sleep(20);
?>

<fruit>
netstat -ntpl
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 127.0.0.1:5000 0.0.0.0:* LISTEN 1839/php
To Top