socket_create

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

socket_createBir soket oluşturur (iletişim için bir uç)

Açıklama

socket_create(int $aile, int $tür, int $protokol): Socket|false

Bir Socket örneği döndürmenin yanında iletişim için uçlardan birini belirler. Normal bir ağ bağlantısı iki soketle yapılır. Biri istemci olurken diğeri sunucu olur.

Bağımsız Değişkenler

aile

Soket tarafından kullanılacak protokol ailesi.

Olası adres/protokol aileleri
Aile Açıklama
AF_INET IPv4 protokolleri. TCP ve UDP bu ailenin en bilinen üyeleridir.
AF_INET6 IPv6 protokolleri. TCP ve UDP bu ailenin en bilinen üyeleridir.
AF_UNIX Yerel iletişim protokolleri ailesi. Süreçler arası iletişimde yüksek verimlilik ve düşük maliyet sağlar.
tür

Soket tarafından kullanılacak iletişim türü.

Olası soket türleri
Tür Açıklama
SOCK_STREAM Sıralı, güvenilir, iki yönlü bağlantıya dayalı bayt akımları. Band dışı veri aktarım mekanizması da desteklenebilir. TCP protokolü bu soket türüne dayanır.
SOCK_DGRAM Veri katarlarını destekler (bağlantısız, güvensiz, sabit uzunlukta iletiler). UDP protokolü bu soket türüne dayanır.
SOCK_SEQPACKET Sabit uzunluklu veri katarları için sıralı, güvenilir, iki yönlü bağlantıya dayanan veri aktarımı; her okuma çağrısında paketin tamamını okuyacak bir istemci gerekir.
SOCK_RAW Ham ağ protokolü erişimi sağlar. Bu özel soket türü elle bir protokol oluşturmak için kullanılabilir. Bu soketin bilinen bir kullanım da ICMP istekleridir (ping gibi).
SOCK_RDM Sıralama garantisi olmayan güvenilir verikatarı katmanı sağlar. Çoğunlukla işletim sistemleri tarafından gerçeklenmez.
protokol

Soketten dönen iletişimi kullanacak aileye özgü protokol. Bu değer protol ismi belirtilerek getprotobyname() ile alınabilir. İstenen protokol bir TCP veya UDP protokolü ise SOL_TCP veya SOL_UDP sabiti değer olarak kullanılabilir.

Bilinen protokoller
İsim Açıklama
icmp Genel Ağ Denetim İletisi Protokolü esas olarak konaklar ve ağ geçitleri tarafından hataları verikatarı iletişimi ile raporlamak için kullanılır. ICMP uygulamalarının başlıcalarından biri de "ping" komutudur (günümüz işletim sistemlerinin hemen hepsinde vardır).
udp Kullanıcı Verikatarı Protokolü bir bağlantısız, güvenilmez sabit uzuluklu kayıtların iletişiminde kullanılan bir protokoldür. Bu özelliklerinden dolayı UDP çok düşük bir protokol maliyetine sahiptir.
tcp Aktarım Denetim Protokolü, güvenilir, bağlantılı, akım yönelimli, çift yönlü bir protokoldür. TCP tüm veri paketlerinin gönderildikleri sıra ile alınacağını garanti eder. Eğer yolda herhangi bir paket kaybolursa TCP, hedef tarafından alınıncaya kadar bu paketi tekrar tekrar yollar. Güvenilirlik ve başarım için TCP gerçeklenimi, ilgili verikatarı iletişim katmanının kaç sekizlikten oluşacağına kendi karar verir. Bu bakımdan, TCP uygulamaları kısmi kayıt aktarımı olasılığını dikkate almalıdır.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false, aksi takdirde bir Socket örneği döndürür. Hata kodu socket_last_error() işlevi ile alınabilir. Bu hata kodunu socket_strerror() işlevine aktararak hatayı açıklayan dizgeyi alabilirsiniz.

Hatalar/İstisnalar

Geçersiz bir aile veya tür belirtilmişse, socket_create() bunlar için öntanımlı olarak AF_INET ve SOCK_STREAM değerleri belirtildiğini varsayar ve bu durumu bir E_WARNING iletisiyle bildirir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık bir Socket nesnesi dönüyor; evvelce resource türünde bir değer dönerdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 12 notes

up
42
kyle gibson
18 years ago
Took me about 20 minutes to figure out the proper arguments to supply for a AF_UNIX socket. Anything else, and I would get a PHP warning about the 'type' not being supported. I hope this saves someone else time.

<?php
$socket
= socket_create(AF_UNIX, SOCK_STREAM, 0);
// code
?>
up
12
rhollencamp at gmail dot com
14 years ago
Note that if you create a socket with AF_UNIX, a file will be created in the filesystem. This file is not removed when you call socket_close - you should unlink the file after you close the socket.
up
8
ab1965 at yandex dot ru
12 years ago
It took some time to understand how one PHP process can communicate with another by means of unix udp sockets. Examples of 'server' and 'client' code are given below. Server is assumed to run before client starts.

'Server' code
<?php
if (!extension_loaded('sockets')) {
die(
'The sockets extension is not loaded.');
}
// create unix udp socket
$socket = socket_create(AF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0);
if (!
$socket)
die(
'Unable to create AF_UNIX socket');

// same socket will be used in recv_from and send_to
$server_side_sock = dirname(__FILE__)."/server.sock";
if (!
socket_bind($socket, $server_side_sock))
die(
"Unable to bind to $server_side_sock");

while(
1) // server never exits
{
// receive query
if (!socket_set_block($socket))
die(
'Unable to set blocking mode for socket');
$buf = '';
$from = '';
echo
"Ready to receive...\n";
// will block to wait client query
$bytes_received = socket_recvfrom($socket, $buf, 65536, 0, $from);
if (
$bytes_received == -1)
die(
'An error occured while receiving from the socket');
echo
"Received $buf from $from\n";

$buf .= "->Response"; // process client query here

// send response
if (!socket_set_nonblock($socket))
die(
'Unable to set nonblocking mode for socket');
// client side socket filename is known from client request: $from
$len = strlen($buf);
$bytes_sent = socket_sendto($socket, $buf, $len, 0, $from);
if (
$bytes_sent == -1)
die(
'An error occured while sending to the socket');
else if (
$bytes_sent != $len)
die(
$bytes_sent . ' bytes have been sent instead of the ' . $len . ' bytes expected');
echo
"Request processed\n";
}
?>

'Client' code
<?php
if (!extension_loaded('sockets')) {
die(
'The sockets extension is not loaded.');
}
// create unix udp socket
$socket = socket_create(AF_UNIX, SOCK_DGRAM, 0);
if (!
$socket)
die(
'Unable to create AF_UNIX socket');

// same socket will be later used in recv_from
// no binding is required if you wish only send and never receive
$client_side_sock = dirname(__FILE__)."/client.sock";
if (!
socket_bind($socket, $client_side_sock))
die(
"Unable to bind to $client_side_sock");

// use socket to send data
if (!socket_set_nonblock($socket))
die(
'Unable to set nonblocking mode for socket');
// server side socket filename is known apriori
$server_side_sock = dirname(__FILE__)."/server.sock";
$msg = "Message";
$len = strlen($msg);
// at this point 'server' process must be running and bound to receive from serv.sock
$bytes_sent = socket_sendto($socket, $msg, $len, 0, $server_side_sock);
if (
$bytes_sent == -1)
die(
'An error occured while sending to the socket');
else if (
$bytes_sent != $len)
die(
$bytes_sent . ' bytes have been sent instead of the ' . $len . ' bytes expected');

// use socket to receive data
if (!socket_set_block($socket))
die(
'Unable to set blocking mode for socket');
$buf = '';
$from = '';
// will block to wait server response
$bytes_received = socket_recvfrom($socket, $buf, 65536, 0, $from);
if (
$bytes_received == -1)
die(
'An error occured while receiving from the socket');
echo
"Received $buf from $from\n";

// close socket and delete own .sock file
socket_close($socket);
unlink($client_side_sock);
echo
"Client exits\n";
?>
up
5
geoff at spacevs dot com
13 years ago
Here is a ping function for PHP without using exec/system/passthrough/etc... Very useful to use to just test if a host is online before attempting to connect to it. Timeout is in seconds.

<?PHP
function ping($host, $timeout = 1) {
/* ICMP ping packet with a pre-calculated checksum */
$package = "\x08\x00\x7d\x4b\x00\x00\x00\x00PingHost";
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_RAW, 1);
socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array('sec' => $timeout, 'usec' => 0));
socket_connect($socket, $host, null);

$ts = microtime(true);
socket_send($socket, $package, strLen($package), 0);
if (
socket_read($socket, 255))
$result = microtime(true) - $ts;
else
$result = false;
socket_close($socket);

return
$result;
}
?>
up
1
Jean Charles MAMMANA
16 years ago
I've written the ping() function using socket_create() with SOCK_RAW.
(on Unix System, you need to have the root acces to execute this function)

<?php

/// start ping.inc.php ///

$g_icmp_error = "No Error";

// timeout in ms
function ping($host, $timeout)
{
$port = 0;
$datasize = 64;
global
$g_icmp_error;
$g_icmp_error = "No Error";
$ident = array(ord('J'), ord('C'));
$seq = array(rand(0, 255), rand(0, 255));

$packet = '';
$packet .= chr(8); // type = 8 : request
$packet .= chr(0); // code = 0

$packet .= chr(0); // checksum init
$packet .= chr(0); // checksum init

$packet .= chr($ident[0]); // identifier
$packet .= chr($ident[1]); // identifier

$packet .= chr($seq[0]); // seq
$packet .= chr($seq[1]); // seq

for ($i = 0; $i < $datasize; $i++)
$packet .= chr(0);

$chk = icmpChecksum($packet);

$packet[2] = $chk[0]; // checksum init
$packet[3] = $chk[1]; // checksum init

$sock = socket_create(AF_INET, SOCK_RAW, getprotobyname('icmp'));
$time_start = microtime();
socket_sendto($sock, $packet, strlen($packet), 0, $host, $port);


$read = array($sock);
$write = NULL;
$except = NULL;

$select = socket_select($read, $write, $except, 0, $timeout * 1000);
if (
$select === NULL)
{
$g_icmp_error = "Select Error";
socket_close($sock);
return -
1;
}
elseif (
$select === 0)
{
$g_icmp_error = "Timeout";
socket_close($sock);
return -
1;
}

$recv = '';
$time_stop = microtime();
socket_recvfrom($sock, $recv, 65535, 0, $host, $port);
$recv = unpack('C*', $recv);

if (
$recv[10] !== 1) // ICMP proto = 1
{
$g_icmp_error = "Not ICMP packet";
socket_close($sock);
return -
1;
}

if (
$recv[21] !== 0) // ICMP response = 0
{
$g_icmp_error = "Not ICMP response";
socket_close($sock);
return -
1;
}

if (
$ident[0] !== $recv[25] || $ident[1] !== $recv[26])
{
$g_icmp_error = "Bad identification number";
socket_close($sock);
return -
1;
}

if (
$seq[0] !== $recv[27] || $seq[1] !== $recv[28])
{
$g_icmp_error = "Bad sequence number";
socket_close($sock);
return -
1;
}

$ms = ($time_stop - $time_start) * 1000;

if (
$ms < 0)
{
$g_icmp_error = "Response too long";
$ms = -1;
}

socket_close($sock);

return
$ms;
}

function
icmpChecksum($data)
{
$bit = unpack('n*', $data);
$sum = array_sum($bit);

if (
strlen($data) % 2) {
$temp = unpack('C*', $data[strlen($data) - 1]);
$sum += $temp[1];
}

$sum = ($sum >> 16) + ($sum & 0xffff);
$sum += ($sum >> 16);

return
pack('n*', ~$sum);
}

function
getLastIcmpError()
{
global
$g_icmp_error;
return
$g_icmp_error;
}
/// end ping.inc.php ///
?>
up
-1
alexander dot krause at ed-solutions dot de
16 years ago
On UNIX systems php needs /etc/protocols for constants like SOL_UDP and SOL_TCP.

This file was missing on my embedded platform.
up
-1
jens at surefoot dot com
17 years ago
Please be aware that RAW sockets (as used for the ping example) are restricted to root accounts on *nix systems. Since web servers hardly ever run as root, they won't work on webpages.

On Windows based servers it should work regardless.
up
-1
evan at coeus hyphen group dot com
22 years ago
Okay I talked with Richard a little (via e-mail). We agree that getprotobyname() and using the constants should be the same in functionality and speed, the use of one or the other is merely coding style. Personally, we both think the constants are prettier :).

The eight different protocols are the ones implemented in PHP- not the total number in existance (RFC 1340 has 98).

All we disagree on is using 0- Richard says that "accordning to the official unix/bsd sockets 0 is more than fine." I think that since 0 is a reserved number according to RFC 1320, and when used usually refers to IP, not one of it's sub-protocols (TCP, UDP, etc.)
up
-4
david at eder dot us
20 years ago
Seems there aren't any examples of UDP clients out there. This is a tftp client. I hope this makes someone's life easier.

<?php
function tftp_fetch($host, $filename)
{
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);

// create the request packet
$packet = chr(0) . chr(1) . $filename . chr(0) . 'octet' . chr(0);
// UDP is connectionless, so we just send on it.
socket_sendto($socket, $packet, strlen($packet), 0x100, $host, 69);

$buffer = '';
$port = '';
$ret = '';
do
{
// $buffer and $port both come back with information for the ack
// 516 = 4 bytes for the header + 512 bytes of data
socket_recvfrom($socket, $buffer, 516, 0, $host, $port);

// add the block number from the data packet to the ack packet
$packet = chr(0) . chr(4) . substr($buffer, 2, 2);
// send ack
socket_sendto($socket, $packet, strlen($packet), 0, $host, $port);

// append the data to the return variable
// for large files this function should take a file handle as an arg
$ret .= substr($buffer, 4);
}
while(
strlen($buffer) == 516); // the first non-full packet is the last.
return $ret;
}
?>
up
-3
Anonymous
18 years ago
Here's a ping function that uses sockets instead of exec(). Note: I was unable to get socket_create() to work without running from CLI as root. I've already calculated the package's checksum to simplify the code (the message is 'ping' but it doesn't actually matter).

<?php

function ping($host) {
$package = "\x08\x00\x19\x2f\x00\x00\x00\x00\x70\x69\x6e\x67";

/* create the socket, the last '1' denotes ICMP */
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_RAW, 1);

/* set socket receive timeout to 1 second */
socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array("sec" => 1, "usec" => 0));

/* connect to socket */
socket_connect($socket, $host, null);

/* record start time */
list($start_usec, $start_sec) = explode(" ", microtime());
$start_time = ((float) $start_usec + (float) $start_sec);

socket_send($socket, $package, strlen($package), 0);

if(@
socket_read($socket, 255)) {
list(
$end_usec, $end_sec) = explode(" ", microtime());
$end_time = ((float) $end_usec + (float) $end_sec);

$total_time = $end_time - $start_time;

return
$total_time;
} else {
return
false;
}

socket_close($socket);
}

?>
up
-5
david at eder dot us
19 years ago
Sometimes when you are running CLI, you need to know your own ip address.

<?php

$addr
= my_ip();
echo
"my ip address is $addr\n";

function
my_ip($dest='64.0.0.0', $port=80)
{
$socket = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
socket_connect($socket, $dest, $port);
socket_getsockname($socket, $addr, $port);
socket_close($socket);
return
$addr;
}
?>
up
-4
Sakrizz
7 years ago
Here's a solution for icmpv6 ping with php, dropping it here in case if someone has problems with icmpv6 with php.

<?php
$host
= "2a03:2880:f11b:83:face:b00c:0:25de";
$timeout = 100000;
$count = 3;
echo
"Latency: ". round(1000 * pingv6($host,$timeout,$count),5) ." ms \n";

function
pingv6($target,$timeout,$count) {
echo
"target is ipv6 address, ". getprotobyname('ipv6-icmp'). " \n";
/* create the socket, the last '1' denotes ICMP */
$socket = socket_create(AF_INET6, SOCK_RAW, getprotobyname('ipv6-icmp'));
/* set socket receive timeout to 1 second */
$sec=intval($timeout/1000);
$usec=$timeout%1000*1000;
socket_set_option($socket, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, array("sec"=>$sec, "usec"=>$usec));
/* socket package parameters */
$type = "\x80";
$seqNumber = chr(floor($i/256)%256) . chr($i%256);
$checksum= "\x00\x00";
$code = "\x00";
$identifier = chr(rand(0,255)) . chr(rand(0,255));
$msg = "!\"#$%&'()*+,-./1234567";
$package = $type.$code.$checksum.$identifier.$seqNumber.$msg;
$checksum = icmpChecksum($package);
$package = $type.$code.$checksum.$identifier.$seqNumber.$msg;
/* socket connect */
if(@socket_connect($socket, $target, null)){
for(
$i = 0; $i < $count; $i++){
list(
$start_usec, $start_sec) = explode(" ", microtime());
$start_time = ((float) $start_usec + (float) $start_sec);
$startTime = microtime(true);
socket_send($socket, $package, strLen($package), 0);
while (
$startTime + $timeout*1000 > microtime(true)){
if(
socket_read($socket, 255) !== false) {
list(
$end_usec, $end_sec) = explode(" ", microtime());
$end_time = ((float) $end_usec + (float) $end_sec);
$total_time = $end_time - $start_time;
echo
"round trip time (".$i."): ". $total_time ."\n";
return
$total_time;
break;
}else{
return
"null";
echo
"Timed out (".$i."), Got no echo reply\n";
break;
}
}
usleep($interval*1000);
}
socket_close($socket);
}
}

function
icmpChecksum($data){
if (
strlen($data)%2) $data .= "\x00";
$bit = unpack('n*', $data);
$sum = array_sum($bit);
while (
$sum >> 16)
$sum = ($sum >> 16) + ($sum & 0xffff);
return
pack('n*', ~$sum);
}

?>
To Top