PHPKonf 2020 Online

curl_setopt

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

curl_setoptBir cURL aktarım seçeneği tanımlar

Açıklama

curl_setopt ( resource $ct , int $seçenek , mixed $değer ) : bool

Belirtilen cURL oturum tanıtıcısı üzerinde bir seçenek tanımlar.

Değiştirgeler

ct

curl_init() işlevinden dönen bir cURL tanıtıcısı.

seçenek

Atanacak CURLOPT_XXX seçeneği.

değer

Atanacak seçenek değeri.

değer değiştirgesine aşağıdaki seçenek'ler için bir mantıksal değer atanmalıdır:

Seçenek Atanacak değer Ek bilgi
CURLOPT_AUTOREFERER Bir Location: yönlendirmesini izleyen bir isteğin Referer: başlığının özdevinimli olarak atanması için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_BINARYTRANSFER CURLOPT_RETURNTRANSFER kullanıldığında ham çıktı dönmesi için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_COOKIESESSION Oturumu yeni bir çerez oturumu olarak imlemek için TRUE olmalıdır. libcurl'un önceki oturumdan yüklenecek oturum çerezlerini yoksaymasına sebep olur. Öntanımlı olarak libcurl, oturum çerezi olup olmadıklarına bakmaksızın tüm çerezleri daima saklar ve yükler. Oturum çerezleri için belli bir zaman aşımı yoktur ve atandıkları oturum boyunca etkindirler.
CURLOPT_CRLF Aktarım sırasında Unix satırsonlarını CRLF satırsonlarına dönüştürmek için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_DNS_USE_GLOBAL_CACHE Küresel DNS önbelleğini kullanmak için TRUE olmalıdır. Bu seçenek evreler bakımından güvenli değildir ve öntanımlı olarak etkindir.
CURLOPT_FAILONERROR Dönen HTTP kodunun 400'e eşit veya büyük olması durumunda sessiz kalmak için TRUE olmalıdır. Öntanımlı davranış kodu yok sayıp sayfayı normal olarak döndürmektir.
CURLOPT_FILETIME Uzak belgenin değişiklik tarihi alınmaya çalışılacaksa TRUE olmalıdır. Bu değer, curl_getinfo() ile CURLINFO_FILETIME seçeneği kullanılarak alınabilir.
CURLOPT_FOLLOWLOCATION HTTP başlığının bir parçası olarak sunucunun gönderdiği "Location: " başlığını izlemek için TRUE olmalıdır. Bu izleme, CURLOPT_MAXREDIRS tanımlanmadıkça ardışıktır, yani PHP gönderilen tüm "Location: " başlıklarını izleyecektir.
CURLOPT_FORBID_REUSE İşlem bittiğinde yeniden kullanım için havuzlanmaksızın ve beklemeksizin bağlantının mutlaka kapatılması için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_FRESH_CONNECT Önbellektekini kullanmaksızın yeni bir bağlantı açmak için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_FTP_USE_EPRT Etkin FTP indirmeleri yapılırken EPRT (ve LPRT) kullanmak için TRUE olmalıdır. EPRT ve LPRT'yi iptal edip sadece PORT kullanmak için FALSE kullanın.
CURLOPT_FTP_USE_EPSV PASV'ye dönmeden önce FTP aktarımı için önce EPSV komutunu denemek için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_FTPAPPEND Uzak dosyanın üzerine yazmak yerine sonuna ekleme yapmak için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_FTPASCII CURLOPT_TRANSFERTEXT için takma addır; onun yerine bunu kullanın.
CURLOPT_FTPLISTONLY Sadece FTP dizinindeki isimler listelenecekse TRUE olmalıdır.
CURLOPT_HEADER Çıktıda başlık bulunması için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_HTTPGET HTTP istek yönteminin GET olması için TRUE olmalıdır. GET öntanımlı olduğundan bu sadece istek yöntemi değiştiğinde işe yarar.
CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL Belirtilen HTTP vekili üzerinden tünel kullanılacaksa TRUE olmalıdır.
CURLOPT_MUTE cURL işlevleriyle ilgili olarak tamamen sessiz kalınması için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_NETRC Bağlantı kurulan uzak site için kullanıcı adını ve parolasını bulmak amacıyla ~/.netrc dosyasına bakılmasını sağlamak için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_NOBODY Çıktıdaki gövdeyi dışlamak için TRUE olmalıdır. Ardından istek yöntemi HEAD yapılır. Bunu FALSE olarak değiştirmek yöntemi GET yapmaz.
CURLOPT_NOPROGRESS

cURL aktarımının gelişim göstergesini kapatmak için TRUE olmalıdır.

Bilginize:

PHP bu seçeneğe öntanımlı olarak TRUE atar. Bu sadece hata ayıklama amacıyla değiştirlmelidir.

CURLOPT_NOSIGNAL PHP sürecine bir sinyal gönderilmesine sebep olan cURL işlevlerini yoksaymak için TRUE olmalıdır. Çok evreli SAPI'lerde, öntanımlı olarak böyledir; dolayısıyla zaman aşımı seçenekleri hala kullanılabilir olur. cURL 7.10'da eklendi.
CURLOPT_POST Normal bir HTTP POST yapmak için TRUE olmalıdır. Bu, HTML formlarında sıklıkla kullanılan normal application/x-www-form-urlencoded çeşididir.
CURLOPT_PUT Bir dosyaya HTTP PUT yapmak için TRUE olmalıdır. Bu dosya CURLOPT_INFILE ve CURLOPT_INFILESIZE ile atanmalıdır.
CURLOPT_RETURNTRANSFER Aktarımı doğrudan çıktılamak yerine bir dizge olarak curl_exec() işlevinden döndürmek için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER cURL'un eş sertifikasını doğrulamayı durdurması için FALSE olmalıdır. Doğrulayıcı diğer sertifikalar CURLOPT_CAINFO seçeneği ile belirtilebileceği gibi CURLOPT_CAPATH seçeneği ile bir sertifika dizini de belirtilebilir. Ayrıca, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST seçeneği de TRUE veya FALSE olabilir (öntanımlı olarak 2 olan CURLOPT_SSL_VERIFYPEER iptal edilmişse). cURL 7.10 itibariyle öntanımlı olarak TRUE'dur.
CURLOPT_TRANSFERTEXT FTP aktarımlarında ASCII kip kullanmak için TRUE olmalıdır. LDAP için veri, HTML yerine salt metin olarak alınır. Windows sistemlerinde, STDOUT'a ikil kip atanmaz.
CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH (CURLOPT_FOLLOWLOCATION kullanarak) Location: yönlendirmelerini izlerken konut ismi değişse bile, kullanıcı ve parola gönderimini sağlamak için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_UPLOAD Karşıya yüklemeye hazır olmak için TRUE olmalıdır.
CURLOPT_VERBOSE Ayrıntılı bilgi çıktılanması için TRUE olmalıdır. Çıktıyı standart hataya veya CURLOPT_STDERR kullanarak belirtilen dosyaya yazar.

değer değiştirgesine aşağıdaki seçenek'ler için bir tamsayı atanmalıdır:

Seçenek Atanacak değer Ek bilgi
CURLOPT_BUFFERSIZE Okuma için kullanılacak tamponun boyutu. Ancak, bu isteğin yerine getirileceğinin bir garantisi yoktur. cURL 7.10'da eklendi.
CURLOPT_CLOSEPOLICY CURLCLOSEPOLICY_LEAST_RECENTLY_USED veya CURLCLOSEPOLICY_OLDEST olabilir. Bunlardan başka CURLCLOSEPOLICY_ önekli üç sabit daha vardır, ancak, bunlar cURL tarafından henüz desteklenmemektedir.
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT Saniye cinsinden bağlantının deneneceği süre. Bağlantının sonsuza kadar beklenmesi için 0 kullanın.
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS Milisaniye cinsinden bağlantının deneneceği süre. Bağlantının sonsuza kadar beklenmesi için 0 kullanın. cURL 7.16.2'de eklendi. PHP 5.2.3'ten beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DNS_CACHE_TIMEOUT Saniye cinsinden DNS girdilerinin bellekte kalma süresi. Bu seçeneğin öntanımlı değeri 120 saniyedir.
CURLOPT_FTPSSLAUTH FTP kimlik doğrulama yöntemi (etkinse): CURLFTPAUTH_SSL (önce SSL denenir), CURLFTPAUTH_TLS (önce TLS denenir) veya CURLFTPAUTH_DEFAULT (cURL karar verir). cURL 7.12.2'de eklendi.
CURLOPT_HTTP_VERSION CURL_HTTP_VERSION_NONE (öntanımlı olup hangi sürümün kullanılacağına CURL karar verir), CURL_HTTP_VERSION_1_0 (HTTP/1.0 zorlanır), veya CURL_HTTP_VERSION_1_1 (HTTP/1.1 zorlanır).
CURLOPT_HTTPAUTH

HTTP kimlik doğrulama yöntem(ler)i: CURLAUTH_BASIC, CURLAUTH_DIGEST, CURLAUTH_GSSNEGOTIATE, CURLAUTH_NTLM, CURLAUTH_ANY ve CURLAUTH_ANYSAFE.

Birden fazla yöntem belirtilecekse sabitler arasında bitsel VEYA işleci kullanılabilir. Bu takdirde, cURL belirtilen yöntemlerden hangisinin sunucu tarafından en iyi desteklendiğini saptamaya çalışır ve onu kullanır.

CURLAUTH_ANY sabiti CURLAUTH_BASIC | CURLAUTH_DIGEST | CURLAUTH_GSSNEGOTIATE | CURLAUTH_NTLM ifadesi için bir kısaltmadır.

CURLAUTH_ANYSAFE sabiti CURLAUTH_DIGEST | CURLAUTH_GSSNEGOTIATE | CURLAUTH_NTLM ifadesi için bir kısaltmadır.

CURLOPT_INFILESIZE Dosya karşıya yüklenirken dosyanın bayt cinsinden tahmini boyutu.
CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT PHP'nin aktarımın çok yavaş olduğunu varsayarak çıkması için, CURLOPT_LOW_SPEED_TIME saniye süresince aktarımın altında kalacağı, saniyedeki bayt sayısı olarak aktarım hızı.
CURLOPT_LOW_SPEED_TIME PHP'nin aktarımın çok yavaş olduğunu varsayarak çıkması için, aktarım hızının CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT'in altında kalacağı, saniye cinsinden aktarım süresi.
CURLOPT_MAXCONNECTS İzin verilen kalıcı bağlantıların azami sayısı. Bu sınıra ulaşıldığında hangi bağlantının kapatılacağını saptamak için CURLOPT_CLOSEPOLICY kullanılır.
CURLOPT_MAXREDIRS İzlenecek HTTP yönlendirmelerinin azami sayısı. CURLOPT_FOLLOWLOCATION ile birlikte kullanılır.
CURLOPT_PORT Bağlantı için kullanılacak ikincil port numarası.
CURLOPT_PROTOCOLS

CURLPROTO_* değerlerinden oluşan bir bit maskesi. libcurl'un aktarımda kullanabileceği protokolleri belirler. Bu seçenek, kurulu libcurl'un geniş bir protokol çeşidini desteklemesini gerektirir. Seçenekle bu protokollerin bir alt kümesi belirtilebilir. libcurl öntanımlı olarak, desteklediği tüm protokolleri kabul edecektir. Ayrıca, CURLOPT_REDIR_PROTOCOLS seçeneğine de bakınız.

Olası protokol seçenekleri: CURLPROTO_HTTP, CURLPROTO_HTTPS, CURLPROTO_FTP, CURLPROTO_FTPS, CURLPROTO_SCP, CURLPROTO_SFTP, CURLPROTO_TELNET, CURLPROTO_LDAP, CURLPROTO_LDAPS, CURLPROTO_DICT, CURLPROTO_FILE, CURLPROTO_TFTP, CURLPROTO_ALL

cURL 7.19.4'te eklendi.
CURLOPT_PROXYAUTH Vekil bağlantı için kullanılacak HTTP kimlik doğrulama yöntem(ler)i. CURLOPT_HTTPAUTH seçeneğindeki bit maskesi kullanılır. Vekil kimlik doğrulaması için şimdilik sadece CURLAUTH_BASIC ve CURLAUTH_NTLM desteklenmektedir. cURL 7.10.7'de eklendi.
CURLOPT_PROXYPORT Bağlanılacak vekil port numarası. Port numarası CURLOPT_PROXY ile de atanabilir.
CURLOPT_PROXYTYPE CURLPROXY_HTTP (öntanımlı) veya CURLPROXY_SOCKS5 olabilir. cURL 7.10'da eklendi.
CURLOPT_REDIR_PROTOCOLS CURLPROTO_* değerlerinden oluşan bir bit maskesi. CURLOPT_FOLLOWLOCATION etkin olduğu takdirde, bir yönlendirme izlenirken libcurl'un aktarımda kullanacağı protokoller belirtilir. Bu seçenek, yönlendirmelerde aktarımın belli protokollerle sınırlanmasına imkan verir. libcurl öntanımlı olarak FILE ve SCP haricinde tüm protokollere izin verir. Bu davranış, izlemelerde tüm protokollerin koşulsuz olarak desteklendiği 7.19.4 öncesi sürümlerden farklıdır. Protokol sabitleri için CURLOPT_PROTOCOLS seçeneğine de bakınız. cURL 7.19.4'te eklendi.
CURLOPT_RESUME_FROM Bayt cinsinden aktarımın devam ettirileceği konum.
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST SSL eş sertifikasında ortak bir ismin varlığına bakılması için 1 olmalıdır. Ortak bir ismin varlığının yanında sağlanan konak ismi ile eşleşmenin de aranması için 2 olmalıdır.
CURLOPT_SSLVERSION Kullanılacak SSL sürümü (2 veya 3). Öntanımlı olarak PHP bunu kendi saptamaya çalışırsa da bazı durumlarda bunun elle belirtilmesi gerekir.
CURLOPT_TIMECONDITION CURLOPT_TIMEVALUE değerinin nasıl ele alınacağı belirtilir. Sayfayı sadece, CURLOPT_TIMEVALUE ile belirtilen süre içinde değiştirilmediği takdirde döndürmek için CURL_TIMECOND_IFMODSINCE kullanın. Sayfa değişmişse, CURLOPT_HEADER seçeneğinin TRUE olduğu varsayımıyla "304 Not Modified" (304 değişiklik yok) başlığı döndürülür. Bu davranışı ters çevirmek için CURL_TIMECOND_IFUNMODSINCE kullanın. CURL_TIMECOND_IFMODSINCE öntanımlıdır.
CURLOPT_TIMEOUT cURL işlevlerinin çalışmasına izin verilecek azami saniye sayısı.
CURLOPT_TIMEOUT_MS cURL işlevlerinin çalışmasına izin verilecek azami milisaniye sayısı. cURL 7.16.2'de eklendi. PHP 5.2.3'ten beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TIMEVALUE 1 Ocak 1970'den beri geçen saniye sayısı. Bu değer CURLOPT_TIMECONDITION tarafından kullanılır. CURL_TIMECOND_IFMODSINCE öntanımlıdır.

değer değiştirgesine aşağıdaki seçenek'ler için bir dizge atanmalıdır:

Seçenek Atanacak değer Ek bilgi
CURLOPT_CAINFO Eşle doğrulanacak bir veya daha fazla sertifikanın tutulduğu dosyanın ismi. Bu sadece CURLOPT_SSL_VERIFYPEER ile birlikte kullanıldığında anlamlıdır.
CURLOPT_CAPATH Çok sayıda CA sertifikasının tutulduğu dizinin yolu. CURLOPT_SSL_VERIFYPEER seçeneğiyle birlikte kullanılır.
CURLOPT_COOKIE HTTP isteğinde kullanılacak "Cookie: " başlığının içeriği. Bir noktalı virgülden sonra gelen bir boşlukla ayrılarak çok sayıda çerez belirtilebilir ("meyve=elma; renk=turkuaz" gibi).
CURLOPT_COOKIEFILE Çerez verisini içeren dosyanın adı. Çerez dosyası Netscape biçeminde veya bir dosyaya dökümlenmiş salt HTTP tarzı başlıklar biçeminde olabilir.
CURLOPT_COOKIEJAR Bağlantı kapandığında tüm dahili çerezlerin kaydedileceği dosyanın ismi.
CURLOPT_CUSTOMREQUEST

Bir HTTP isteği yaparken "GET" veya "HEAD" yerine kullanılacak özel istek yöntemi. "DELETE" veya biraz daha çapraşık HTTP istekleri yapmak için kullanışlıdır. Geçerli değerlerin bazıları: "GET", "POST", "CONNECT"; yani, istek satırının tamamını buraya girmeyin. Örneğin, "GET /index.html HTTP/1.0\r\n\r\n" girdisi yanlış olacaktır.

Bilginize:

Belirteceğiniz istek yöntemini sunucunun desteklediğinden emin olmadan bir şey belirtmeyin.

CURLOPT_EGDSOCKET Bozunum değerlerini toplama uygulamasına bir dosya ismi belirtmesi dışında CURLOPT_RANDOM_FILE gibidir.
CURLOPT_ENCODING "Accept-Encoding: " başlığının içeriği. Yanıtın kodlanmasını sağlar. Desteklenen kodlamalar: "identity", "deflate" ve "gzip". Boş bir dizge "" belirtilirse desteklenen tüm kodlamaları içeren bir başlık gönderilir. cURL 7.10'da eklendi.
CURLOPT_FTPPORT FTP "POST" komutu için kullanılacak IP adresini almakta kullanılacak değer. "POST" komutu, uzak sunucunun bizim belirttiğimiz IP adresine bağlanmasını söyler. Dizge bir IP adresi içerebileceği gibi bir konakismi, (Unix altında) bir ağ arayüzü adı veya sistemin öntanımlı IP adresinin kullanılacağı anlamında '-' olabilir.
CURLOPT_INTERFACE Kullanılacak giden ağ arayüzünün ismi. Bir ağ arabirimi ismi, bir IP adresi veya bir konak ismi olabilir.
CURLOPT_KRB4LEVEL KRB4 (Kerberos 4) güvenlik seviyesi. Geçerli değerler (en güçsüzden en güçlüye doğru): "clear", "safe", "confidential", "private".. Dizge bunlardan biri değilse "private" kullanılır. Bu seçeneğe NULL atanması KRB4 güvenliğini iptal eder. Şimdilik KRB4 güvenliği sadece FTP aktarımlarında çalışmaktadır.
CURLOPT_POSTFIELDS Bir HTTP "POST" işleminde gönderilecek verinin tamamı. Bir dosya göndermek için dosya ismini başına @ koyarak tam yoluyla belirtin. 'para1=val1&para2=val2&...' benzeri kodlanmış bir dizge veya alan isimlerinin anahtar, değerlerinin değer olarak yer aldığı bir dizi belirtilebilir. değer bir dizi ise Content-Type başlığına multipart/form-data atanır.
CURLOPT_PROXY İstekleri tünelleyecek HTTP vekili.
CURLOPT_PROXYUSERPWD Vekil bağlantısı için kullanılacak kullanıcı adı ve parola; "[kullanıcı]:[parola]" biçeminde belirtilir.
CURLOPT_RANDOM_FILE SSL için rasgele sayı üretecini tohumlamakta kullanılacak dosya ismi.
CURLOPT_RANGE X ve Y isteğe bağlı olmak üzere "X-Y" biçeminde alınacak veri aralığı. HTTP aktarımları, "X-Y,N-M" biçeminde virgüllerle ayrılmış olarak çok sayıda aralığı destekler.
CURLOPT_REFERER Bir HTTP isteğinde kullanılacak "Referer: " başlığının içeriği.
CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST SSL için kullanılacak şifrelerin listesi. Örneğin, RC4-SHA ve TLSv1 geçerli şifre listeleridir.
CURLOPT_SSLCERT PEM biçemli sertifikayı içeren dosyanın ismi.
CURLOPT_SSLCERTPASSWD CURLOPT_SSLCERT sertifikasını kullanmak için gereken parola.
CURLOPT_SSLCERTTYPE Sertifika biçemi. Desteklenen biçemler: "PEM" (öntanımlı), "DER" ve "ENG". cURL 7.9.3'te eklendi.
CURLOPT_SSLENGINE CURLOPT_SSLKEY ile belirtilmiş gizli SSL anahtarının şifreleme motoru için betimleyici.
CURLOPT_SSLENGINE_DEFAULT Bakışımsız şifreleme işlemleri için kullanılan şifreleme motoru için betimleyici.
CURLOPT_SSLKEY Gizli SSL anahtarını içeren dosyanın ismi.
CURLOPT_SSLKEYPASSWD

CURLOPT_SSLKEY ile belirtilen gizli SSL anahtarını kullanmak için gereken gizli parola.

Bilginize:

Bu seçenekle belirtilen parolayı yetkisiz kişilerin okumaması için PHP betiğini güvenilir bir yerde tutmaya çalışın.

CURLOPT_SSLKEYTYPE CURLOPT_SSLKEYile belirtilen gizli SSL anahtarının anahtar türü. Desteklenen anahtar türleri: "PEM" (öntanımlı), "DER", ve "ENG".
CURLOPT_URL İçeriği alınacak URL. Oturumu curl_init() ile ilklendirirken de belirtilebilir.
CURLOPT_USERAGENT HTTP isteğinde kullanılacak "User-Agent: "başlığının içeriği.
CURLOPT_USERPWD Bağlantı için kullanılmak üzere "[kullanıcı]:[parola]" biçeminde kullanıcı adı ve parola.

değer değiştirgesine aşağıdaki seçenek'ler için bir dizi atanmalıdır:

Seçenek Atanacak değer Ek bilgi
CURLOPT_HTTP200ALIASES Hata değil geçerli yanıtlar olarak ele alınmak üzere HTTP 200 yanıtlarını içeren bir dizi. cURL 7.10.3'te eklendi.
CURLOPT_HTTPHEADER HTTP başlık alanlarını içeren bir dizi.
CURLOPT_POSTQUOTE FTP isteği yapıldıktan sonra sunucu üzerinde çalıştırılacak komutları içeren bir dizi.
CURLOPT_QUOTE FTP isteği yapılmadan önce sunucu üzerinde çalıştırılacak komutları içeren bir dizi.

değer değiştirgesine aşağıdaki seçenek'ler için (örneğin fopen() kullanarak) bir akım özkaynağı atanmalıdır:

Seçenek Atanacak değer Ek bilgi
CURLOPT_FILE Aktarımın yazılacağı dosya. STDOUT (tarayıcı penceresi) öntanımlıdır.
CURLOPT_INFILE Karşıya yükleme sırasında aktarımın okuyacağı dosya.
CURLOPT_STDERR Çıktı hatalarının gönderileceği STDERR yerine kullanılacak dosya.
CURLOPT_WRITEHEADER Aktarımın başlık bölümünün yazılacağı dosya.

değer değiştirgesine aşağıdaki seçenek'ler için bir geriçağırım işlevinin adı atanmalıdır:

Seçenek Atanacak değer Ek bilgi
CURLOPT_HEADERFUNCTION İki değiştirgeli bir geriçağırım işlevinin ismi. Değiştirgelerin ilki bir cURL özkaynağı, ikincisi ise başlık verisinin yazılacağı bir dizge olmalıdır. Başlık verisi bu geriçağırım işlevi kullanılırken yazılmalıdır. İşlevin dönüş değeri yazılan bayt sayısı olmalıdır.
CURLOPT_PASSWDFUNCTION Üç değiştirgeli bir geriçağırım işlevinin ismi. Değiştirgelerin ilki bir cURL özkaynağı, ikincisi parola istemi belirten bir dizge, üçüncüsü ise parolanın azami uzunluğu olmalıdır. İşlevin dönüş değeri parolayı içeren bir dizge olmalıdır.
CURLOPT_PROGRESSFUNCTION Geriçağırım işlevinin üç değiştirge aldığı durumda geriçağırım işlevinin ismi. Değiştirgelerin ilki bir cURL özkaynağı, ikincisi bir dosya tanıtıcısı, üçüncüsü ise uzunluk olmalıdır. İşlevin dönüş değeri veriyi içeren bir dizge olmalıdır.
CURLOPT_READFUNCTION İki değiştirgeli bir geriçağırım işlevinin ismi. Değiştirgelerin ilki bir cURL özkaynağı, ikincisi ise okunacak veriyi iceren bir dizge olmalıdır. Veri bu geriçağırım işlevi kullanılarak okunmalıdır. İşlevin dönüş değeri okunan bayt sayısı olmalıdır. Dosya sonunun bildirmek için ise 0 dönmelidir.
CURLOPT_WRITEFUNCTION İki değiştirgeli bir geriçağırım işlevinin ismi. Değiştirgelerin ilki bir cURL özkaynağı, ikincisi ise yazılacak veriyi içeren bir dizge olmalıdır. Veri bu geriçağırım işlevi kullanılarak yazılmalıdır. İşlevin dönüş değeri yazılan bayt sayısı olmalıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.2.10 CURLOPT_PROTOCOLS ve CURLOPT_REDIR_PROTOCOLS kullanılabilir oldu.
5.1.0 CURLOPT_AUTOREFERER, CURLOPT_BINARYTRANSFER, CURLOPT_FTPSSLAUTH, CURLOPT_AUTOREFERER, CURLOPT_PROXYAUTH ve CURLOPT_TIMECONDITION kullanılabilir oldu.
5.0.0 CURLOPT_FTP_USE_EPRT, CURLOPT_NOSIGNAL, CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH, CURLOPT_BUFFERSIZE, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLOPT_PROXYPORT, CURLOPT_PROXYTYPE, CURLOPT_SSLCERTTYPE ve CURLOPT_HTTP200ALIASES kullanılabilir oldu.

Örnekler

Örnek 1 - Yeni bir cURL oturumunun ilklendirilmesi ve bir HTML sayfasının alınması

<?php
// Yeni bir cURL özkaynağı oluşturalım
$ct curl_init();

// URL'yi ve ilgili seçenekleri belirtelim
curl_setopt($ctCURLOPT_URL"http://www.example.com/");
curl_setopt($ctCURLOPT_HEADERfalse);

// URL'yi tarayıcıya aktaralım
curl_exec($ct);

// cURL özkaynağını kapatıp sistem özkaynaklarını serbest bırakalım
curl_close($ct);
?>

Örnek 2 - Karşıya dosya yüklemek

<?php

/* http://localhost/upload.php:
print_r($_POST);
print_r($_FILES);
*/

$ch curl_init();

$data = array('name' => 'Foo''file' => '@/home/user/test.png');

curl_setopt($chCURLOPT_URL'http://localhost/upload.php');
curl_setopt($chCURLOPT_POST1);
curl_setopt($chCURLOPT_POSTFIELDS$data);

curl_exec($ch);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [name] => Foo
)
Array
(
  [file] => Array
    (
      [name] => test.png
      [type] => image/png
      [tmp_name] => /tmp/phpcpjNeQ
      [error] => 0
      [size] => 279
    )

)

Notlar

Bilginize:

CURLOPT_POSTFIELDS seçeneğine bir dizinin aktarılması verinin multipart/form-data olarak kodlanmasına, bir URL kodlu dizge atanması ise verinin application/x-www-form-urlencoded olarak kodlanmasına sebep olur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 124 notes

up
191
rmckay at webaware dot com dot au
8 years ago
Please everyone, stop setting CURLOPT_SSL_VERIFYPEER to false or 0. If your PHP installation doesn't have an up-to-date CA root certificate bundle, download the one at the curl website and save it on your server:

http://curl.haxx.se/docs/caextract.html

Then set a path to it in your php.ini file, e.g. on Windows:

curl.cainfo=c:\php\cacert.pem

Turning off CURLOPT_SSL_VERIFYPEER allows man in the middle (MITM) attacks, which you don't want!
up
40
joey
4 years ago
It is important that anyone working with cURL and PHP keep in mind that not all of the CURLOPT and CURLINFO constants are documented. I always recommend reading the cURL documentation directly as it sometimes contains better information. The cURL API in tends to be fubar as well so do not expect things to be where you would normally logically look for them.

curl is especially difficult to work with when it comes to cookies. So I will talk about what I found with PHP 5.6 and curl 7.26.

If you want to manage cookies in memory without using files including reading, writing and clearing custom cookies then continue reading.

To start with, the way to enable in memory only cookies associated with a cURL handle you should use:

    curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE, "");

cURL likes to use magic strings in options as special commands. Rather than having an option to enable the cookie engine in memory it uses a magic string to do that. Although vaguely the documentation here mentions this however most people like me wouldn't even read that because a COOKIEFILE is the complete opposite of what we want.

To get the cookies for a curl handle you can use:

    curl_getinfo($curl, CURLINFO_COOKIELIST);

This will give an array containing a string for each cookie. It is tab delimited and unfortunately you will have to parse it yourself if you want to do anything beyond copying the cookies.

To clear the in memory cookies for a cURL handle you can use:

    curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIELIST, "ALL");

This is a magic string. There are others in the cURL documentation. If a magic string isn't used, this field should take a cookie in the same string format as in getinfo for the cookielist constant. This can be used to delete individual cookies although it's not the most elegant API for doing so.

For copying cookies I recommend using curl_share_init.

You can also copy cookies from one handle to another like so:

    foreach(curl_getinfo($curl_a, CURLINFO_COOKIELIST) as $cookie_line)
        curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIELIST, $cookie_line);

An inelegant way to delete a cookie would be to skip the one you don't want.

I only recommend using COOKIELIST with magic strings because the cookie format is not secure or stable. You can inject tabs into at least path and name so it becomes impossible to parse reliably. If you must parse this then to keep it secure I recommend prohibiting more than 6 tabs in the content which probably isn't a big loss to most people.

A the absolute minimum for validation I would suggest:

    /^([^\t]+\t){5}[^\t]+$/D

Here is the format:

    #define SEP  "\t"  /* Tab separates the fields */

    char *my_cookie =
      "example.com"    /* Hostname */
      SEP "FALSE"      /* Include subdomains */
      SEP "/"          /* Path */
      SEP "FALSE"      /* Secure */
      SEP "0"          /* Expiry in epoch time format. 0 == Session */
      SEP "foo"        /* Name */
      SEP "bar";       /* Value */
up
28
Philippe dot Jausions at 11abacus dot com
14 years ago
Clarification on the callback methods:

- CURLOPT_HEADERFUNCTION is for handling header lines received *in the response*,
- CURLOPT_WRITEFUNCTION is for handling data received *from the response*,
- CURLOPT_READFUNCTION is for handling data passed along *in the request*.

The callback "string" can be any callable function, that includes the array(&$obj, 'someMethodName') format.

-Philippe
up
10
JScott jscott401 at gmail dot com
10 years ago
Some additional notes for curlopt_writefunction. I struggled with this at first because it really isn't documented very well.

When you write a callback function and use it with curlopt_writefunction it will be called MULTIPLE times. Your function MUST return the ammount of data written to it each time. It is very picky about this. Here is a snippet from my code that may help you

<?php
curl_setopt
($this->curl_handle, CURLOPT_WRITEFUNCTION, array($this, "receiveResponse"));

// later on in the class I wrote my receive Response method

private function receiveResponse($curlHandle,$xmldata)
                {
                       
$this->responseString = $xmldata;
                       
$this->responseXML .=  $this->responseString;
                       
$this->length = strlen($xmldata);
                       
$this->size += $this->length;
                        return
$this->length;

                }
?>

Now I did this for a class. If you aren't doing OOP then you will obviously need to modify this for your own use.

CURL calls your script MULTIPLE times because the data will not always be sent all at once. Were talking internet here so its broken up into packets. You need to take your data and concatenate it all together until it is all written. I was about to pull my damn hair out because I would get broken chunks of XML back from the server and at random lengths. I finally figured out what was going on. Hope this helps
up
5
Victor Jerlin
11 years ago
Seems like some options not mentioned on this page, but listed on http://curl.haxx.se/libcurl/c/curl_easy_setopt.html is actually supported.

I was happy to see that I could actually use CURLOPT_FTP_CREATE_MISSING_DIRS even from PHP.
up
9
ashw1 - at - no spam - post - dot - cz
13 years ago
In case you wonder how come, that cookies don't work under Windows, I've googled for some answers, and here is the result: Under WIN you need to input absolute path of the cookie file.

This piece of code solves it:

<?php

if ($cookies != '')
    {
    if (
substr(PHP_OS, 0, 3) == 'WIN')
        {
$cookies = str_replace('\\','/', getcwd().'/'.$cookies);}
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, $cookies);
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, $cookies);
    }

?>
up
35
Ed Cradock
10 years ago
PUT requests are very simple, just make sure to specify a content-length header and set post fields as a string.

Example:

<?php
function doPut($url, $fields)
{
  
$fields = (is_array($fields)) ? http_build_query($fields) : $fields;

   if(
$ch = curl_init($url))
   {
     
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
     
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
     
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Length: ' . strlen($fields)));
     
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $fields);
     
curl_exec($ch);

     
$status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

     
curl_close($ch);

      return (int)
$status;
   }
   else
   {
      return
false;
   }
}

if(
doPut('http://example.com/api/a/b/c', array('foo' => 'bar')) == 200)
  
// do something
else
  
// do something else.
?>

You can grab the request data on the other side with:

<?php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'PUT')
{
  
parse_str(file_get_contents('php://input'), $requestData);

  
// Array ( [foo] => bar )
  
print_r($requestData);

  
// Do something with data...
}
?>

DELETE  can be done in exactly the same way.
up
13
dweingart at pobox dot com
17 years ago
If you want to Curl to follow redirects and you would also like Curl to echo back any cookies that are set in the process, use this:

<?php curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, '-'); ?>

'-' means stdout

-dw
up
27
Steve Kamerman
9 years ago
If you want cURL to timeout in less than one second, you can use CURLOPT_TIMEOUT_MS, although there is a bug/"feature"  on "Unix-like systems" that causes libcurl to timeout immediately if the value is < 1000 ms with the error "cURL Error (28): Timeout was reached".  The explanation for this behavior is:

"If libcurl is built to use the standard system name resolver, that portion of the transfer will still use full-second resolution for timeouts with a minimum timeout allowed of one second."

What this means to PHP developers is "You can use this function without testing it first, because you can't tell if libcurl is using the standard system name resolver (but you can be pretty sure it is)"

The problem is that on (Li|U)nix, when libcurl uses the standard name resolver, a SIGALRM is raised during name resolution which libcurl thinks is the timeout alarm.

The solution is to disable signals using CURLOPT_NOSIGNAL.  Here's an example script that requests itself causing a 10-second delay so you can test timeouts:

<?php
if (!isset($_GET['foo'])) {
       
// Client
       
$ch = curl_init('http://localhost/test/test_timeout.php?foo=bar');
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_NOSIGNAL, 1);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT_MS, 200);
       
$data = curl_exec($ch);
       
$curl_errno = curl_errno($ch);
       
$curl_error = curl_error($ch);
       
curl_close($ch);

        if (
$curl_errno > 0) {
                echo
"cURL Error ($curl_errno): $curl_error\n";
        } else {
                echo
"Data received: $data\n";
        }
} else {
       
// Server
       
sleep(10);
        echo
"Done.";
}
?>
up
3
clint at fewbar dot com
10 years ago
If you have turned on conditional gets on a curl handle, and then for a subsequent request, you don't have a good setting for CURLOPT_TIMEVALUE , you can disable If-Modified-Since checking with:

<?php

$ch
= curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $foo);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEVALUE, filemtime($foo_path));
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMECONDITION, CURLOPT_TIMECOND_IFMODIFIEDSINCE);
curl_exec($ch);
// Reuse same curl handle
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $bar);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEVALUE, null); // don't know mtime
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMECONDITION, 0); // set it to 0, turns it off
curl_exec($ch);

?>
up
20
sgamon at yahoo dot com
12 years ago
If you are doing a POST, and the content length is 1,025 or greater, then curl exploits a feature of http 1.1: 100 (Continue) Status.

See http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec8.html#sec8.2.3

* it adds a header, "Expect: 100-continue". 
* it then sends the request head, waits for a 100 response code, then sends the content

Not all web servers support this though.  Various errors are returned depending on the server.  If this happens to you, suppress the "Expect" header with this command:

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Expect:'));
?>

See http://www.gnegg.ch/2007/02/the-return-of-except-100-continue/
up
10
anderseta at gmail dot com
10 years ago
If you wish to find the size of the file you are streaming and use it as your header this is how:

<?php

function write_function($curl_resource, $string)
{
    if(
curl_getinfo($curl_resource, CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD) <= 2000)
    {
       
header('Expires: 0');
       
header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
       
header('Pragma: public');
       
header('Content-Description: File Transfer');
       
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
       
header("Content-Type: ".curl_getinfo($curl_resource, CURLINFO_CONTENT_TYPE)."");
       
header("Content-Length: ".curl_getinfo($curl_resource, CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD)."");
    }
   
    print
$string;

    return
mb_strlen($string, '8bit');
}

?>

1440 is the the default number of bytes curl will call the write function (BUFFERSIZE does not affect this, i actually think you can not change this value), so it means the headers are going to be set only one time.

write_function must return the exact number of bytes of the string, so you can return a value with mb_strlen.
up
7
jancister at gmail dot com
5 years ago
Please note that if you want to handle progress using CURLOPT_PROGRESSFUNCTION option, you need to take into consideration what version of PHP are you using. Since version 5.5.0, compatibility-breaking change was introduced in number/order of the arguments passed to the callback function, and cURL resource is now passed as first argument.

Prior to version 5.5.0:
<?php
// ...
curl_setopt($resource, CURLOPT_PROGRESSFUNCTION, 'progressCallback');
curl_setopt($resource, CURLOPT_NOPROGRESS, false);
// ...
function progressCallback($download_size = 0, $downloaded = 0, $upload_size = 0, $uploaded = 0)
{
   
// Handle progress
}
?>

From version 5.5.0:
<?php
// ...
curl_setopt($resource, CURLOPT_PROGRESSFUNCTION, 'progressCallback');
curl_setopt($resource, CURLOPT_NOPROGRESS, false);
// ...
function progressCallback($resource, $download_size = 0, $downloaded = 0, $upload_size = 0, $uploaded = 0)
{
   
// Handle progress
}
?>

However, if your code needs to be compatible with PHP version both before and after 5.5.0, consider adding a version check:
<?php
// ...
curl_setopt($resource, CURLOPT_PROGRESSFUNCTION, 'progressCallback');
curl_setopt($resource, CURLOPT_NOPROGRESS, false);
// ...
function progressCallback($resource, $download_size = 0, $downloaded = 0, $upload_size = 0, $uploaded = 0)
{
  
/**
    * $resource parameter was added in version 5.5.0 breaking backwards compatibility;
    * if we are using PHP version lower than 5.5.0, we need to shift the arguments
    * @see http://php.net/manual/en/function.curl-setopt.php#refsect1-function.curl-setopt-changelog
    */
   
if (version_compare(PHP_VERSION, '5.5.0') < 0) {
       
$uploaded = $upload_size;
       
$upload_size = $downloaded;
       
$downloaded = $download_size;
       
$download_size = $resource;
    }

   
// Handle progress
}
?>
up
32
jade dot skaggs at gmail dot com
12 years ago
After much struggling, I managed to get a SOAP request requiring HTTP authentication to work.  Here's some source that will hopefully be useful to others.

         <?php

         $credentials
= "username:password";
        
        
// Read the XML to send to the Web Service
        
$request_file = "./SampleRequest.xml";
       
$fh = fopen($request_file, 'r');
       
$xml_data = fread($fh, filesize($request_file));
       
fclose($fh);
               
       
$url = "http://www.example.com/services/calculation";
       
$page = "/services/calculation";
       
$headers = array(
           
"POST ".$page." HTTP/1.0",
           
"Content-type: text/xml;charset=\"utf-8\"",
           
"Accept: text/xml",
           
"Cache-Control: no-cache",
           
"Pragma: no-cache",
           
"SOAPAction: \"run\"",
           
"Content-length: ".strlen($xml_data),
           
"Authorization: Basic " . base64_encode($credentials)
        );
      
       
$ch = curl_init();
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$url);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $defined_vars['HTTP_USER_AGENT']);
       
       
// Apply the XML to our curl call
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml_data);

       
$data = curl_exec($ch);

        if (
curl_errno($ch)) {
            print
"Error: " . curl_error($ch);
        } else {
           
// Show me the result
           
var_dump($data);
           
curl_close($ch);
        }

?>
up
14
badman
7 years ago
Many hosters use PHP safe_mode or/and open_basedir, so you can't use CURLOPT_FOLLOWLOCATION. If you try, you see message like this:
CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when safe_mode is enabled or an open_basedir is set in [you script name & path] on line XXX

First, I try to use zsalab function (http://us2.php.net/manual/en/function.curl-setopt.php#102121) from this page, but for some reason it did not work properly. So, I wrote my own.

It can be use instead of curl_exec. If server HTTP response codes is 30x, function will forward the request as long as the response is not different from 30x (for example, 200 Ok). Also you can use POST.

function curlExec(/* Array */$curlOptions='', /* Array */$curlHeaders='', /* Array */$postFields='')
{
  $newUrl = '';
  $maxRedirection = 10;
  do
  {
    if ($maxRedirection<1) die('Error: reached the limit of redirections');

    $ch = curl_init();
    if (!empty($curlOptions)) curl_setopt_array($ch, $curlOptions);
    if (!empty($curlHeaders)) curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $curlHeaders);
    if (!empty($postFields))
    {
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
      curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields);
    }
   
    if (!empty($newUrl)) curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $newUrl); // redirect needed
   
    $curlResult = curl_exec($ch);
    $code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

    if ($code == 301 || $code == 302 || $code == 303 || $code == 307)
    {
      preg_match('/Location:(.*?)\n/', $curlResult, $matches);
      $newUrl = trim(array_pop($matches));
      curl_close($ch);

      $maxRedirection--;
      continue;
    }
    else // no more redirection
    {
      $code = 0;
      curl_close($ch);
    }
  }
  while($code);
  return $curlResult;
}
up
2
ohcc at 163 dot com
2 years ago
This is howto upload an existing file to an FTP server with cURL in PHP.

You should remember that CURLOPT_URL should contain the file's basename to save on the FTP server. For example, if you upload hello.txt to ftp://www.wuxiancheng.cn/text/, CURLOPT_URL should be ftp://www.wuxiancheng.cn/text/hello.txt rather than ftp://www.wuxiancheng.cn/text/, otherwise you will get an error message like "Uploading to a URL without a file name! " when you call curl_error();

<?php
    $ch
= curl_init();
   
$filepath = 'D:\Web\www\wuxiancheng.cn\hello.txt';
   
$basename = pathInfo($filepath, PATHINFO_BASENAME);
   
$filesize = fileSize($filepath);
   
curl_setopt_array(
       
$ch,
        array(
           
CURLOPT_URL => 'ftp://www.wuxiancheng.cn/text/' . $basename,
           
CURLOPT_USERPWD => 'USERNAME:PASSWORD',
           
CURLOPT_PROTOCOLS => CURLPROTO_FTP,
           
CURLOPT_UPLOAD => true,
           
CURLOPT_INFILE => $filepath,
           
CURLOPT_INFILESIZE => $filesize,
           
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
           
CURLOPT_HEADER => false,
        )
    );
   
curl_exec($ch);
   
$message = curl_errno($ch) === CURLE_OK ? 'success' : 'failure';
    echo
$message;
?>
up
9
Pawel Antczak
10 years ago
Hello.
During problems with "CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set"
I was looking for solution.
I've found few methods on this page, but none of them was good enough, so I made one.
<?php
function curl_redirect_exec($ch, &$redirects, $curlopt_header = false) {
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
   
$data = curl_exec($ch);
   
$http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
    if (
$http_code == 301 || $http_code == 302) {
        list(
$header) = explode("\r\n\r\n", $data, 2);
       
$matches = array();
       
preg_match('/(Location:|URI:)(.*?)\n/', $header, $matches);
       
$url = trim(array_pop($matches));
       
$url_parsed = parse_url($url);
        if (isset(
$url_parsed)) {
           
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
           
$redirects++;
            return
curl_redirect_exec($ch, $redirects);
        }
    }
    if (
$curlopt_header)
        return
$data;
    else {
        list(,
$body) = explode("\r\n\r\n", $data, 2);
        return
$body;
    }
}
?>

Main issue in existing functions was lack of information, how many redirects was done.
This one will count it.
First parameter as usual.
Second should be already initialized integer, it will be incremented by number of done redirects.
You can set CURLOPT_HEADER if You need it.
up
10
PHP at RHaworth dot net
9 years ago
When CURLOPT_FOLLOWLOCATION and CURLOPT_HEADER are both true and redirect/s have happened then the header returned by curl_exec() will contain all the headers in the redirect chain in the order they were encountered.
up
4
skyogre __at__ yandex __dot__ ru
14 years ago
There is really a problem of transmitting $_POST data with curl in php 4+ at least.
I improved the encoding function by Alejandro Moreno to work properly with mulltidimensional arrays.

<?php
function data_encode($data, $keyprefix = "", $keypostfix = "") {
 
assert( is_array($data) );
 
$vars=null;
  foreach(
$data as $key=>$value) {
    if(
is_array($value)) $vars .= data_encode($value, $keyprefix.$key.$keypostfix.urlencode("["), urlencode("]"));
    else
$vars .= $keyprefix.$key.$keypostfix."=".urlencode($value)."&";
  }
  return
$vars;
}

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, substr(data_encode($_POST), 0, -1) );

?>
up
10
Chris at PureFormSolutions dot com
11 years ago
I've found that setting CURLOPT_HTTPHEADER more than once will clear out any headers you've set previously with CURLOPT_HTTPHEADER.

Consider the following:
<?php
   
# ...

   
curl_setopt($cURL,CURLOPT_HTTPHEADER,array (
       
"Content-Type: text/xml; charset=utf-8",
       
"Expect: 100-continue"
   
));

   
# ... do some other stuff ...

   
curl_setopt($cURL,CURLOPT_HTTPHEADER,array (
       
"Accept: application/json"
   
));

   
# ...
?>

Both the Content-Type and Expect I set will not be in the outgoing headers, but Accept will.
up
12
regan dot corey at gmail dot com
8 years ago
I spent a couple of days trying to POST a multi-dimensional array of form fields, including a file upload, to a remote server to update a product. Here are the breakthroughs that FINALLY allowed the script to run as desired.

Firstly, the HTML form used input names like these:
<input type="text" name="product[name]" />
<input type="text" name="product[cost]" />
<input type="file" name="product[thumbnail]" />
in conjunction with two other form inputs not part of the product array
<input type="text" name="method" value="put" />
<input type="text" name="mode" />

I used several cURL options, but the only two (other than URL) that mattered were:
curl_setopt($handle, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);
Pretty standard so far.
Note: headers didn't need to be set, cURL automatically sets headers (like content-type: multipart/form-data; content-length...) when you pass an array into CURLOPT_POSTFIELDS.
Note: even though this is supposed to be a PUT command through an HTTP POST form, no special PUT options needed to be passed natively through cURL. Options such as
curl_setopt($handle, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-HTTP-Method-Override: PUT', 'Content-Length: ' . strlen($fields)));
or
curl_setopt($handle, CURLOPT_PUT, true);
or
curl_setopt($handle, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT);
were not needed to make the code work.

The fields I wanted to pass through cURL were arranged into an array something like this:
$postfields = array("method" => $_POST["method"],
                    "mode" => $_POST["mode"],
                    "product" => array("name" => $_POST["product"],
                                        "cost" => $_POST["product"]["cost"],
                                        "thumbnail" => "@{$_FILES["thumbnail"]["tmp_name"]};type={$_FILES["thumbnail"]["type"]}")
                    );

-Notice how the @ precedes the temporary filename, this creates a link so PHP will upload/transfer an actual file instead of just the file name, which would happen if the @ isn't included.
-Notice how I forcefully set the mime-type of the file to upload. I was having issues where images filetypes were defaulting to octet-stream instead of image/png or image/jpeg or whatever the type of the selected image.

I then tried passing $postfields straight into curl_setopt($this->handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields); but it didn't work.
I tried using http_build_query($postfields); but that didn't work properly either.
In both cases either the file wouldn't be treated as an actual file and the form data wasn't being sent properly. The problem was HTTP's methods of transmitting arrays. While PHP and other languages can figure out how to handle arrays passed via forms, HTTP isn't quite as sofisticated. I had to rewrite the $postfields array like so:
$postfields = array("method" => $_POST["method"],
                    "mode" => $_POST["mode"],
                    "product[name]" => $_POST["product"],
                    "product[cost]" => $_POST["product"]["cost"],
                    "product[thumbnail]" => "@{$_FILES["thumbnail"]["tmp_name"]}");
curl_setopt($handle, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);

This, without the use of http_build_query, solved all of my problems. Now the receiving host outputs both $_POST and $_FILES vars correctly.
up
5
Martin K.
6 years ago
If you only want to enable cookie handling and you don't need to save the cookies for a separate session, just set CURLOPT_COOKIEFILE to an empty string.  I was given the advice to use php://memory but that did not seem to have the same effect.

Although this is stated in the documentation I thought it was worth reiterating since it cause me so much trouble.
up
8
dotpointer at gmail dot com
8 years ago
I noted something when using CURLOPT_POSTFIELDS in combination with arrays from PHP.

You may supply an array, but there may not be any sub-arrays in this array, as this will give Array-to-string-conversion notice.

Example:

<?php
$ch
= curl_init();

# this works
$data = array('name' => 'value');

# this gives "Notice: Array to string conversion..."
$data = array('name' => array('subname' => 'subvalue'));

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://localhost/test.php');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

curl_exec($ch);
?>
up
11
mr at coder dot tv
14 years ago
Sometimes you can't use CURLOPT_COOKIEJAR and CURLOPT_COOKIEFILE becoz of the server php-settings(They say u may grab any files from server using these options). Here is the solution
1)Don't use CURLOPT_FOLLOWLOCATION
2)Use curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1)
3)Grab from the header cookies like this:
preg_match_all('|Set-Cookie: (.*);|U', $content, $results);   
$cookies = implode(';', $results[1]);
4)Set them using curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE,  $cookies);

Good Luck, Yevgen
up
11
luca dot manzo at bbsitalia dot com
14 years ago
If you're getting trouble with cookie handling in curl:

- curl manages tranparently cookies in a single curl session
- the option
<?php curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "/tmp/cookieFileName"); ?>

makes curl to store the cookies in a file at the and of the curl session

- the option
<?php curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "/tmp/cookieFileName"); ?>

makes curl to use the given file as source for the cookies to send to the server.

so to handle correctly cookies between different curl session, the you have to do something like this:

<?php
       $ch
= curl_init();
      
curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
      
curl_setopt ($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, COOKIE_FILE_PATH);
      
curl_setopt ($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, COOKIE_FILE_PATH);

      
curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
      
$result = curl_exec ($ch);
      
curl_close($ch);
       return
$result;
?>

in particular this is NECESSARY if you are using PEAR_SOAP libraries to build a webservice client over https and the remote server need to establish a session cookie. in fact each soap message is sent using a different curl session!!

I hope this can help someone
Luca
up
18
joeterranova at gmail dot com
10 years ago
It appears that setting CURLOPT_FILE before setting CURLOPT_RETURNTRANSFER doesn't work, presumably because CURLOPT_FILE depends on CURLOPT_RETURNTRANSFER being set.

So do this:

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
?>

not this:

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
?>
up
5
ron at ttvavanti dot nl
16 years ago
If you specify a CAINFO, note that the file must be in PEM format! (If not, it won't work).
Using Openssl you can use:
openssl x509 -in <cert> -inform d -outform PEM -out cert.pem
To create a pem formatted certificate from a binary certificate (the one you get if you download the ca somewhere).
up
8
yann dot corno at free dot fr
18 years ago
About the CURLOPT_HTTPHEADER option, it took me some time to figure out how to format the so-called 'Array'. It fact, it is a list of strings. If Curl was already defining a header item, yours will replace it. Here is an example to change the Content Type in a POST:

<?php curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, Array("Content-Type: text/xml")); ?>

Yann
up
8
S\
9 years ago
When using CURLOPT_POSTFIELDS with an array as parameter, you have to pay high attention to user input. Unvalidated user input will lead to serious security issues.

<?php

/**
* test.php:
*/
$ch = curl_init('http://example.com');

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array(
   
'foo' => $_GET['bar']
));

curl_exec($ch);

?>

Requesting "test.php?bar=@/home/user/test.png" will send "test.png" to example.com.
Make sure you remove the leading "@" from user input.
up
10
zsalab
9 years ago
Handling redirections with curl if safe_mode or open_basedir is enabled. The function working transparent, no problem with header and returntransfer options. You can handle the max redirection with the optional second argument (the function is set the variable to zero if max redirection exceeded).
Second parameter values:
- maxredirect is null or not set: redirect maximum five time, after raise PHP warning
- maxredirect is greather then zero: no raiser error, but parameter variable set to zero
- maxredirect is less or equal zero: no follow redirections

<?php
function curl_exec_follow(/*resource*/ $ch, /*int*/ &$maxredirect = null) {
   
$mr = $maxredirect === null ? 5 : intval($maxredirect);
    if (
ini_get('open_basedir') == '' && ini_get('safe_mode' == 'Off')) {
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, $mr > 0);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, $mr);
    } else {
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, false);
        if (
$mr > 0) {
           
$newurl = curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL);

           
$rch = curl_copy_handle($ch);
           
curl_setopt($rch, CURLOPT_HEADER, true);
           
curl_setopt($rch, CURLOPT_NOBODY, true);
           
curl_setopt($rch, CURLOPT_FORBID_REUSE, false);
           
curl_setopt($rch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
            do {
               
curl_setopt($rch, CURLOPT_URL, $newurl);
               
$header = curl_exec($rch);
                if (
curl_errno($rch)) {
                   
$code = 0;
                } else {
                   
$code = curl_getinfo($rch, CURLINFO_HTTP_CODE);
                    if (
$code == 301 || $code == 302) {
                       
preg_match('/Location:(.*?)\n/', $header, $matches);
                       
$newurl = trim(array_pop($matches));
                    } else {
                       
$code = 0;
                    }
                }
            } while (
$code && --$mr);
           
curl_close($rch);
            if (!
$mr) {
                if (
$maxredirect === null) {
                   
trigger_error('Too many redirects. When following redirects, libcurl hit the maximum amount.', E_USER_WARNING);
                } else {
                   
$maxredirect = 0;
                }
                return
false;
            }
           
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $newurl);
        }
    }
    return
curl_exec($ch);
}
?>
up
9
c00lways at gmail dot com
12 years ago
if you would like to send xml request to a server (lets say, making a soap proxy),
you have to set

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, Array("Content-Type: text/xml"));
?>

makesure you watch for cache issue:
the below code will prevent cache...

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_FORBID_REUSE, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, 1);
?>

hope it helps ;)
up
9
joelhy
4 years ago
Please notice that CURLINFO_HEADER_OUT and CURLOPT_VERBOSE option does not work together:
"When CURLINFO_HEADER_OUT is set to TRUE than CURLOPT_VERBOSE does not work."(from https://bugs.php.net/bug.php?id=65348).
This took me an hour or two to figure it out.
up
10
Ojas Ojasvi
13 years ago
<?php
/*
* Author: Ojas Ojasvi
* Released: September 25, 2007
* Description: An example of the disguise_curl() function in order to grab contents from a website while remaining fully camouflaged by using a fake user agent and fake headers.
*/

$url = 'http://www.php.net';

// disguises the curl using fake headers and a fake user agent.
function disguise_curl($url)
{
 
$curl = curl_init();

 
// Setup headers - I used the same headers from Firefox version 2.0.0.6
  // below was split up because php.net said the line was too long. :/
 
$header[0] = "Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,";
 
$header[0] .= "text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5";
 
$header[] = "Cache-Control: max-age=0";
 
$header[] = "Connection: keep-alive";
 
$header[] = "Keep-Alive: 300";
 
$header[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
 
$header[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
 
$header[] = "Pragma: "; // browsers keep this blank.

 
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)');
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, 'http://www.google.com');
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, 'gzip,deflate');
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 10);

 
$html = curl_exec($curl); // execute the curl command
 
curl_close($curl); // close the connection

 
return $html; // and finally, return $html
}

// uses the function and displays the text off the website
$text = disguise_curl($url);
echo
$text;
?>

Ojas Ojasvi
up
6
Aaron Wells
6 years ago
If you use cURL to fetch user-supplied URLs (for instance, in a web-based RSS aggregator), be aware of the risk of server-side request forgery (SSRF). This is an attack where the user takes advantage of the fact that cURL requests are sent from the web server itself, to reach network locations they wouldn't be able to reach from outside the network.

For instance, they could enter a "http://localhost" URL, and access things on the web server via "localhost". Or, "ftp://localhost". cURL supports a lot of protocols!

If you are using CURLOPT_FOLLOWLOCATION, the malicious URL could be in a redirect from the original request. cURL also will follow redirect headers to other protocols! (303 See Other; Location: ftp://localhost).

So if you're using cURL with user-supplied URLs, at the very least use CURLOPT_PROTOCOLS (which also sets CURLOPT_REDIR_PROTOCOLS), and either disable CURLOPT_FOLLOWLOCATION or use the "SafeCurl" library to safely follow redirects.
up
10
Adam Monsen
8 years ago
CURLOPT_POST must be left unset if you want the Content-Type header set to "multipart/form-data" (e.g., when CURLOPT_POSTFIELDS is an array). If you set CURLOPT_POSTFIELDS to an array and have CURLOPT_POST set to TRUE, Content-Length will be -1 and most sane servers will reject the request. If you set CURLOPT_POSTFIELDS to an array and have CURLOPT_POST set to FALSE, cURL will send a GET request.
up
4
ikendra at yken dot nospam dot org
15 years ago
Using cURL, I needed to call a third-party script which was returning binary data as attachment to pass on retrieved data again as attachment.

Problem was that the third-party script occassionally returned HTTP errors and I wanted to avoid passing on zero-length attachment in such case.

Combination of using CURLOPT_FAILONERROR and CURLOPT_HEADERFUNCTION callback helped to process the third-party script HTTP errors neatly:

<?php
function curlHeaderCallback($resURL, $strHeader) {
    if (
preg_match('/^HTTP/i', $strHeader)) {
       
header($strHeader);
       
header('Content-Disposition: attachment; filename="file-name.zip"');
    }
    return
strlen($strHeader);
}

$strURL = 'http://www.example.com/script-whichs-dumps-binary-attachment.php';

$resURL = curl_init();
curl_setopt($resURL, CURLOPT_URL, $strURL);
curl_setopt($resURL, CURLOPT_BINARYTRANSFER, 1);
curl_setopt($resURL, CURLOPT_HEADERFUNCTION, 'curlHeaderCallback');
curl_setopt($resURL, CURLOPT_FAILONERROR, 1);

curl_exec ($resURL);

$intReturnCode = curl_getinfo($resURL, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close ($resURL);

if (
$intReturnCode != 200) {
    print
'was error: ' . $intReturnCode;
}
?>
up
7
fnjordy at gmail dot com
12 years ago
Note that CURLOPT_RETURNTRANSFER when used with CURLOPT_WRITEFUNCTION has effectively three settings: default, true, and false.

default - callbacks will be called as expected.
true - content will be returned but callback function will not be called.
false - content will be output and callback function will not be called.

Note that CURLOPT_HEADERFUNCTION callbacks are always called.
up
1
cmatiasvillanueva at gmail dot com
3 years ago
What is not mentioned in the documentation is that if you want to set  a local-port or local-port-range to establish a connection is possible by adding   CURLOPT_LOCALPORT and CURLOPT_LOCALPORTRANGE options.  

Ex:
$conn=curl_init ('example.com');
curl_setopt($conn, CURLOPT_LOCALPORT, 35000);
curl_setopt($conn, CURLOPT_LOCALPORTRANGE, 200);

CURLOPT_LOCALPORT: This sets the local port number of the socket used for the connection.

CURLOPT_LOCALPORTRANGE:  The range argument is the number of attempts libcurl will make to find a working local port number. It starts with the given CURLOPT_LOCALPORT and adds one to the number for each retry. Setting this option to 1 or below will make libcurl do only one try for the exact port number.

Interface can be also configured using CURLOPT_INTERFACE:

Ex:

curl_setopt($conn,  CURLOPT_INTERFACE, "eth1");
up
4
scy-phpmanual at scytale dot name
10 years ago
In order to reset CURLOPT_HTTPHEADER, set it to array(). The cURL C API says you should set it to NULL, but that doesn’t work in the PHP wrapper.
up
2
mw+php dot net at lw-systems dot de
8 years ago
The description of the use of the CURLOPT_POSTFIELDS option should be emphasize, that using POST with HTTP/1.1 with cURL implies the use of a "Expect: 100-continue" header. Some web servers will not understand the handling of chunked transfer of post data.

To disable this behavior one must disable the use of the "Expect:" header with

    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,array("Expect:"));
up
7
Madcat
7 years ago
If you have a mixture of strings starting with @ (at character) and files in CURLOPT_POSTFIELDS you have a problem (such as posting a tweet with attached media) because curl tries to interpret anything starting with @ as a file.

<?php

$postfields
= array(
   
'upload_file' => '@file_to_upload.png',
   
'upload_text' => '@text_to_upload'
);

$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://example.com/upload-test');
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);
curl_exec($curl);
curl_close($curl);

?>

To get around this, prepend the text string with the NULL character like so:

<?php
    $postfields
= array(
       
'upload_file' => '@file_to_upload.png',
       
'upload_text' => sprintf("\0%s", '@text_to_upload')
    );
?>

Original source: http://bit.ly/AntMle
up
3
Sylvain R
11 years ago
When you are using CURLOPT_FILE to download directly into a file you must close the file handler after the curl_close() otherwise the file will be incomplete and you will not be able to use it until the end of the execution of the php process.

<?php

$fh
= fopen('/tmp/foo', 'w');
$ch = curl_init('http://example.com/foo');
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fh);
curl_exec($ch);
curl_close($ch);

# at this point your file is not complete and corrupted

fclose($fh);

# now you can use your file;

read_file('/tmp/foo');

?>
up
3
rob at infoglobe dot net
13 years ago
Options not included in the above, but that work (Taken from the libcurl.a C documentation)

CURLOPT_FTP_SSL

Pass a long using one of the values from below, to make libcurl use your desired level of SSL for the ftp transfer. (Added in 7.11.0)

CURLFTPSSL_NONE

Don't attempt to use SSL.

CURLFTPSSL_TRY

Try using SSL, proceed as normal otherwise.

CURLFTPSSL_CONTROL

Require SSL for the control connection or fail with CURLE_FTP_SSL_FAILED.

CURLFTPSSL_ALL

Require SSL for all communication or fail with CURLE_FTP_SSL_FAILED.
up
1
Tyranoweb
11 years ago
There is a function to send POST data in page with five parameters :

$post must be an array
$page is the page where POST datas will be send.
$n must be true to continue if they are php redirection (Location: )
$session must be define true if you want to use cookies
$referer must be a link to get a wrong referer or only to have a referer.

<?php
function curl_data_post($post, $page, $n, $session, $referer)
    {
        if(!
is_array($post))
        {
         return
false;
        }
       
       
$DATA_POST = curl_init();
       
curl_setopt($DATA_POST, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       
curl_setopt($DATA_POST, CURLOPT_URL, $page);
       
curl_setopt($DATA_POST, CURLOPT_POST, true);
        if(
$n)
        {
        
curl_setopt($DATA_POST, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
        }
        if(
$session)
        {
        
curl_setopt($DATA_POST, CURLOPT_COOKIEFILE, 'cookiefile.txt');
        
curl_setopt($DATA_POST, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookiefile.txt');
        }
       
        if(
$referer)
        {
        
curl_setopt($DATA_POST, CURLOPT_REFERER, $referer);
        }
       
       
curl_setopt($DATA_POST, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
       
$data = curl_exec($DATA_POST);
        if(
$data == false)
        {
         echo
'Warning : ' . curl_error($DATA_POST);
        
curl_close($DATA_POST);
         return
false;
        }
        else
        {
        
curl_close($DATA_POST);
         return
$data;
        }
    }
?>
up
10
saidk at phirebranding dot com
12 years ago
Passing in PHP's $_SESSION into your cURL call:

<?php
session_start
();
$strCookie = 'PHPSESSID=' . $_COOKIE['PHPSESSID'] . '; path=/';
session_write_close();

$curl_handle = curl_init('enter_external_url_here');
curl_setopt( $curl_handle, CURLOPT_COOKIE, $strCookie );
curl_exec($curl_handle);
curl_close($curl_handle);
?>

This worked great for me.  I was calling pages from the same server and needed to keep the $_SESSION variables.  This passes them over.  If you want to test, just print_r($_SESSION);

Enjoy!
up
1
paczor
13 years ago
How to get rid of response after POST: just add callback function for returned data (CURLOPT_WRITEFUNCTION) and make this function empty.

<?php
function curlHeaderCallback($ch, $strHeader) {
}
curl_setopt($ch, CURLOPT_WRITEFUNCTION, 'curlHeaderCallback');
?>
up
1
php at miggy dot org
14 years ago
Note that if you want to use a proxy and use it as a _cache_, you'll have to do:

<?php curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Pragma: ")); ?>

else by default Curl puts a "Pragma: no-cache" header in and thus force cache misses for all requests.
up
2
michaeledwards.com
15 years ago
Problems can occur if you mix CURLOPT_URL with a 'Host:' header in CURLOPT_HEADERS on redirects because cURL will combine the host you explicitly stated in the 'Host:' header with the host from the Location: header of the redirect response.

In short, don't do this:

<?php
$host
= "www.example.com";
$url = "http://$host/";

$headers = array("Host: $host");

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

Do
this instead:

$host = "www.example.com";
$url = "http://$host/";

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
?>
up
3
tim dot php at ebw dot ca
17 years ago
The page http://curl.haxx.se/libcurl/c/curl_easy_setopt.html at the cURL site has a list of all the CURLOPTS, including many not mentioned here. Also see http://curl.haxx.se/libcurl/php/examples/ for cURL examples in PHP.
up
4
eion at bigfoot dot com
14 years ago
If you are trying to use CURLOPT_FOLLOWLOCATION and you get this warning:
Warning: curl_setopt() [function.curl-setopt]: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set...

then you will want to read http://www.php.net/ChangeLog-4.php which says "Disabled CURLOPT_FOLLOWLOCATION in curl when open_basedir or safe_mode are enabled." as of PHP 4.4.4/5.1.5.  This is due to the fact that curl is not part of PHP and doesn't know the values of open_basedir or safe_mode, so you could comprimise your webserver operating in safe_mode by redirecting (using header('Location: ...')) to "file://" urls, which curl would have gladly retrieved.

Until the curl extension is changed in PHP or curl (if it ever will) to deal with "Location:" headers, here is a far from perfect remake of the curl_exec function that I am using.

Since there's no curl_getopt function equivalent, you'll have to tweak the function to make it work for your specific use.  As it is here, it returns the body of the response and not the header.  It also doesn't deal with redirection urls with username and passwords in them.

<?php
   
function curl_redir_exec($ch)
    {
        static
$curl_loops = 0;
        static
$curl_max_loops = 20;
        if (
$curl_loops++ >= $curl_max_loops)
        {
           
$curl_loops = 0;
            return
FALSE;
        }
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
       
$data = curl_exec($ch);
        list(
$header, $data) = explode("\n\n", $data, 2);
       
$http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
        if (
$http_code == 301 || $http_code == 302)
        {
           
$matches = array();
           
preg_match('/Location:(.*?)\n/', $header, $matches);
           
$url = @parse_url(trim(array_pop($matches)));
            if (!
$url)
            {
               
//couldn't process the url to redirect to
               
$curl_loops = 0;
                return
$data;
            }
           
$last_url = parse_url(curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL));
            if (!
$url['scheme'])
               
$url['scheme'] = $last_url['scheme'];
            if (!
$url['host'])
               
$url['host'] = $last_url['host'];
            if (!
$url['path'])
               
$url['path'] = $last_url['path'];
           
$new_url = $url['scheme'] . '://' . $url['host'] . $url['path'] . ($url['query']?'?'.$url['query']:'');
           
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $new_url);
           
debug('Redirecting to', $new_url);
            return
curl_redir_exec($ch);
        } else {
           
$curl_loops=0;
            return
$data;
        }
    }
?>
up
3
xektrum at gmail dot com
11 years ago
As of php 5.3 CURLOPT_PROGRESSFUNCTION its supported here's how:

<?php

function callback($download_size, $downloaded, $upload_size, $uploaded)
{
   
// do your progress stuff here
}

$ch = curl_init('http://www.example.com');

// This is required to curl give us some progress
// if this is not set to false the progress function never
// gets called
curl_setopt($ch, CURLOPT_NOPROGRESS, false);

// Set up the callback
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROGRESSFUNCTION, 'callback');

// Big buffer less progress info/callbacks
// Small buffer more progress info/callbacks
curl_setopt($ch, CURLOPT_BUFFERSIZE, 128);

$data = curl_exec($ch);

?>

Hope this help.
up
9
Richard
6 years ago
CURL_SSLVERSION_TLSv1_0 (4), CURL_SSLVERSION_TLSv1_1 (5) or CURL_SSLVERSION_TLSv1_2 (6) only work for PHP versions using curl 7.34 or newer.
up
2
heyrocker at yahoo dot com
14 years ago
The examples below for HTTP file upload work great, but I wanted to be able to post multiple files through HTTP upload using HTML arrays as specified in example 38.3 at

http://php.net/features.file-upload

In this case, you need to set the arrays AND keys in the $post_data, it will not work with just the array names. The following example shows how this works:

<?php

    $post_data
= array();
   
   
$post_data['pictures[0]'] = "@cat.jpg";
   
$post_data['pictures[1]'] = "@dog.jpg";
   

   
$ch = curl_init();
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://example.com/my_url.php" );
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1 );
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
   
$postResult = curl_exec($ch);

    if (
curl_errno($ch)) {
       print
curl_error($ch);
    }
   
curl_close($ch);
    print
"$postResult";
?>
up
3
Dustin Hawkins
14 years ago
To further expand upon use of CURLOPT_CAPATH and CURLOPT_CAINFO...

In my case I wanted to prevent curl from talking to any HTTPS server except my own using a self signed certificate. To do this, you'll need openssl installed and access to the HTTPS Server Certificate (server.crt by default on apache)

You can then use a command simiar to this to translate your apache certificate into one that curl likes.

$ openssl x509 -in server.crt -out outcert.pem -text

Then set CURLOPT_CAINFO equal to the the full path to outcert.pem and turn on CURLOPT_SSL_VERIFYPEER.

If you want to use the CURLOPT_CAPATH option, you should create a directory for all the valid certificates you have created, then use the c_rehash script that is included with openssl to "prepare" the directory.

If you dont use the c_rehash utility, curl will ignore any file in the directory you set.
up
4
m at mar dot lt
8 years ago
Be careful when changing CURLOPT_SSL_VERIFYHOST or other options to true (boolean). It may cause insecure behavior [1]

This is because boolean true casts into integer 1, and CURLOPT_SSL_VERIFYHOST = 1 is not secure behavior.

The *correct* value here is CURLOPT_SSL_VERIFYHOST = 2. By setting this value equal to 1 the peer certificate must contain a Common Name field, but it doesn't matter what name it says.

[1] Martin Georgiev and Subodh Iyengar and Suman Jana and Rishita Anubhai and Dan Boneh and Vitaly Shmatikov, The most dangerous code in the world: validating SSL certificates in non-browser software, ACM CCS '12, pp. 38-49, 2012
up
4
urkle at outoforder dot cc
11 years ago
To send a post as a different content-type (ie.. application/json or text/xml) add this setopt call

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,array('Content-Type: application/json'));
?>
up
1
juozaspo at gmail dot com
8 years ago
I've created an example that gets the file on url passed to script and outputs it to the browser.

<?php
//get the file (e.g. image) and output it to the browser
$ch = curl_init(); //open curl handle
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $_GET['url']); //set an url
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); //do not output directly, use variable
curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER, 1); //do a binary transfer
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, 1); //stop if an error occurred
$file=curl_exec($ch); //store the content in variable
if(!curl_errno($ch))
{
   
//send out headers and output
   
header ("Content-type: ".curl_getinfo($ch, CURLINFO_CONTENT_TYPE)."");
   
header ("Content-Length: ".curl_getinfo($ch, CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD)."");
    echo
$file;
} else echo
'Curl error: ' . curl_error($ch);
curl_close($ch); //close curl handle
?>

p.s. Make sure that there're no new lines before and after code or script may not work.
up
1
Joey Hewitt
8 years ago
Note that if you put a certificate chain in a PEM file, the certificates need to be ordered so that each certificate is followed by its issuer (i.e., root last.)

Source: http://publib.boulder.ibm.com/tividd/td/ITIM/SC32-1493-00/en_US/HTML/im451_config09.htm
up
1
gskluzacek at gmail dot com
9 years ago
FYI... unless you specifically set the user agent, no user agent will be sent in your request as there is no default value like some of the other options.

As others have said, not sending a user agent may cause you to not  get the results that you expected, e.g., 0 byte length content, different content, etc.
up
3
fred at themancan dot com
12 years ago
To find what encoding a given HTTP POST request uses is easy -- passing an array to CURLOPT_POSTFIELDS results in  multipart/form-data:

<?php
curl_setopt
(CURLOPT_POSTFIELDS, array('field1' => 'value'));
?>

Passing a URL-encoded string will result in application/x-www-form-urlencoded:

<?php
curl_setopt
(CURLOPT_POSTFIELDS, array('field1=value&field2=value2'));
?>

I ran across this when integrating with both a warehouse system and an email system; neither would accept multipart/form-data, but both happily accepted application/x-www-form-urlencoded.
up
1
john dot david dot steele at gmail dot com
9 years ago
A note on the way Curl posts files...

<?php
  curl_setopt
($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array('file' => '@/path/to/file.ext');
?>

will post the FULL PATH of the file in the filename field:

Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="/path/to/file.ext"

Whereas typical browser behavior only sends the filename:

Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="file.ext"

Workaround:
<?php
  curl_setopt
($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array('file' => '@file.ext');
 
$cwd = getcwd();
 
chdir('/path/to/');
 
$receivedData = curl_exec($ch);
 
chdir($cwd);
?>
up
2
phpnet at wafflehouse dot de
15 years ago
Resetting CURLOPT_FILE to STDOUT won't work by calling curl_setopt() with the STDOUT constant or a php://output stream handle (at least I get error messages when trying the code from phpnet at andywaite dot com). Instead, one can simply reset it as a side effect of CURLOPT_RETURNTRANSFER. Just say

<?php curl_setopt($this->curl,CURLOPT_RETURNTRANSFER,0); ?>

and following calls to curl_exec() will output to STDOUT again.
up
2
ROXORT at TGNOOB dot FR
15 years ago
<?php
/*
  Here is a script that is usefull to :
  - login to a POST form,
  - store a session cookie,
  - download a file once logged in.
*/

// INIT CURL
$ch = curl_init();

// SET URL FOR THE POST FORM LOGIN
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com/Members/Login.php');

// ENABLE HTTP POST
curl_setopt ($ch, CURLOPT_POST, 1);

// SET POST PARAMETERS : FORM VALUES FOR EACH FIELD
curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'fieldname1=fieldvalue1&fieldname2=fieldvalue2');

// IMITATE CLASSIC BROWSER'S BEHAVIOUR : HANDLE COOKIES
curl_setopt ($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, 'cookie.txt');

# Setting CURLOPT_RETURNTRANSFER variable to 1 will force cURL
# not to print out the results of its query.
# Instead, it will return the results as a string return value
# from curl_exec() instead of the usual true/false.
curl_setopt ($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// EXECUTE 1st REQUEST (FORM LOGIN)
$store = curl_exec ($ch);

// SET FILE TO DOWNLOAD
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com/Members/Downloads/AnnualReport.pdf');

// EXECUTE 2nd REQUEST (FILE DOWNLOAD)
$content = curl_exec ($ch);

// CLOSE CURL
curl_close ($ch);

/*
  At this point you can do do whatever you want
  with the downloaded file stored in $content :
  display it, save it as file, and so on.
*/
?>
up
3
rob
11 years ago
Whats not mentioned in the documentation is that you have to set CURLOPT_COOKIEJAR to a file for the CURL handle to actually use cookies, if it is not set then cookies will not be parsed.
up
2
mavook at gmail dot com
12 years ago
If you try to upload file to a server, you need do CURLOPT_POST first and then fill CURLOPT_POSTFIELDS.

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postvars);
// ^^ This will post multipart/form-data
?>
up
2
tceburashka at yandex dot ru
4 years ago
Send body file use RFC7578 ("multipart/form-data")

// class contain file
class oFile
{
     private $name;
     private $mime;
     private $content;

     public function __construct($name, $mime=null, $content=null)
      {
          if(is_null($content))
           {
               $info = pathinfo($name);
// check is exist and readable file
               if(!empty($info['basename']) && is_readable($name))
                {
                    $this->name = $info['basename'];
// get MIME
                    $this->mime = mime_content_type($name);
// load file
                    $content = file_get_contents($name);
                    if($content!==false) $this->content = $content;
                        else throw new Exception('Don`t get content - "'.$name.'"');
                } else throw new Exception('Error param');
           } else
              {
                   $this->name = $name;
                   if(is_null($mime)) $mime = mime_content_type($name);
                   $this->mime = $mime;
                   $this->content = $content;
              };
      }

    public function Name() { return $this->name; }

    public function Mime() { return $this->mime; }

    public function Content() { return $this->content; }

};

// create body for POST request
class BodyPost
{
// part "multipart/form-data"
    public static function PartPost($name, $val)
     {
         $body = 'Content-Disposition: form-data; name="' . $name . '"';
// check instance of oFile
         if($val instanceof oFile)
          {
              $file = $val->Name();
              $mime = $val->Mime();
              $cont = $val->Content();

              $body .= '; filename="' . $file . '"' . "\r\n";
              $body .= 'Content-Type: ' . $mime ."\r\n\r\n";
              $body .= $cont."\r\n";
          } else $body .= "\r\n\r\n".urlencode($val)."\r\n";
         return $body;
     }

    public static function Get(array $post, $delimiter='-------------0123456789')
     {
         if(is_array($post) && !empty($post))
          {
              $bool = false;
              foreach($post as $val) if($val instanceof oFile) {$bool = true; break; };
              if($bool)
               {
                   $ret = '';
                   foreach($post as $name=>$val)
                       $ret .= '--' . $delimiter. "\r\n". self::PartPost($name, $val);
                   $ret .= "--" . $delimiter . "--\r\n";
               } else $ret = http_build_query($post);
          } else throw new \Exception('Error input param!');
         return $ret;
     }
};

$delimiter = '-------------'.uniqid();
$file = new oFile('sample.txt', 'text/plain', 'Content file');
$post = BodyPost::Get(array('field'=>'text', 'file'=>$file), $delimiter);

var_dump($post);

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://server/upload/');
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: multipart/form-data; boundary=' . $delimiter,
    'Content-Length: ' . strlen($post)));

curl_exec($ch);
up
1
markandrewslade at gmail dot com
3 years ago
Contrary to the documentation, CURLOPT_STDERR should be set to a handle to the file you want to write to, not the file's location.
up
1
Joan
6 years ago
Using CURLOPT_NOPROXY to avoid using the proxy for some urls is very convenient.
For example when the page is trying to look for itself.
The parameter can be found at least in version 5.5.7, (probably earlier)
Unfortunately it's not present on debian wheezy (5.4.4) but it will be on jessie (it's already there)

A related bug: https://bugs.php.net/bug.php?id=53543
up
2
qeremy [atta] gmail [dotta] com
8 years ago
If you are trying to update something on your server and you need to handle this update operation by PUT;

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PUT, 1);
?>

are "useless" without;

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-HTTP-Method-Override: PUT'));
?>

Example;

Updating a book data in database identified by "id 1";

--cURL Part--
<?php
$data
= http_build_query($_POST);
// or
$data = http_build_query(array(
  
'name'  => 'PHP in Action',
  
'price' => 10.9
));

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://api.localhost/rest/books/1");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
// curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT"); // no need anymore
// or
// curl_setopt($ch, CURLOPT_PUT, 1); // no need anymore
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('X-HTTP-Method-Override: PUT'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
$ce = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
print_r($ce);
?>

--API class--
<?php
public function putAction() {
    echo
"putAction() -> id: ". $this->_getParam('id') ."\n";
   
print_r($_POST);
   
// do stuff with post data
   
...
?>

--Output--
putAction() -> id: 15
Array
(
    [name] => PHP in Action
    [price] => 10.9
)

---Keywords--
rest, restfull api, restfull put, curl put, curl customrequest put
up
1
S.F.
7 years ago
I spent a couple of days trying to upload a file using a curl post.

The problem I ran into was the filename had an '@' in the middle of it.  It turned out that at least on my system if I encoded the file path using the quoted_printable_encode() function the upload works.

I'm posting this in the hopes that it will help someone else, and for my own future reference.

Code:
<?php

$filepath
= '/tmp/test@example.txt';
$postdata['file'] = '@' . quoted_printable_encode($filepath);

//... supporting code.

$result = curl_exec($ch);

?>
I'm not exactly sure why this works when escaping the '@' doesn't work but it does for me.

If anyone can offer insight into why this works or a better way to handle the '@' symbol in a filename when using curl to upload I would love to hear it.

Thanks
up
3
Tim Severien
8 years ago
I've been stuck when using the CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS constant. In fact, on my PHP version (5.3.1) it's not a number but rather a string. Same thing for CURLOPT_TIMEOUT_MS.

I got this error: Warning: curl_setopt() expects parameter 2 to be long, string given

If you are experiencing simular problems, you can replace the constant with the actual number or (re)define the constant.

CURLOPT_TIMEOUT_MS should be 155
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS should be 156

curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS, 2500); // error
curl_setopt($ch, 156, 2500); // problem solved
up
3
julien veneziano
10 years ago
If you need to send deta in a DELETE request, use:

<?php
$request_body
= 'some data';
$ch = curl_init('http://www.example.com');
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $request_body);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "DELETE");
       
$response = curl_exec($ch);
var_dump($response);
?>
up
1
jID
12 years ago
if you use
<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_INTERFACE, "XXX.XXX.XXX.XXX");
?>
to specify IP adress for request, sometimes you need to get list of all your IP's.

ifconfig command will output something like:

rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    options=8<VLAN_MTU>
    inet 82.146.XXX.XXX netmask 0xffffffff broadcast 82.146.XXX.XXX
    inet 78.24.XXX.XXX netmask 0xffffffff broadcast 78.24.XXX.XXX
    inet 82.146.XXX.XXX netmask 0xffffffff broadcast 82.146.XXX.XXX
    inet 82.146.XXX.XXX netmask 0xffffffff broadcast 82.146.XXX.XXX
    inet 82.146.XXX.XXX netmask 0xffffffff broadcast 82.146.XXX.XXX
    inet 78.24.XXX.XXX netmask 0xffffffff broadcast 78.24.XXX.XXX
    inet 78.24.XXX.XXX netmask 0xffffffff broadcast 78.24.XXX.XXX
    ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
    media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
    status: active
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
tun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    Opened by PID 564
tun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    Opened by PID 565
    Opened by PID 565

My solution for FreeBSD 6 and PHP 5 was:
<?php
  ob_start
();
 
$ips=array();
 
$ifconfig=system("ifconfig");
  echo
$ifconfig;
 
$ifconfig=ob_get_contents();
 
ob_end_clean();
 
$ifconfig=explode(chr(10), $ifconfig);
  for (
$i=0; $i<count($ifconfig); $i++) {
   
$t=explode(" ", $ifconfig[$i]);
    if (
$t[0]=="\tinet") {
     
array_push($ips, $t[1]);
    }    
  }
  for (
$i=0; $i<count($ips); $i++) {
    echo
$ips[$i]."\n";
  }
?>

You will get list of IP adresses in $ips array, like:
82.146.XXX.XXX
78.24.XXX.XXX
82.146.XXX.XXX
82.146.XXX.XXX
82.146.XXX.XXX
78.24.XXX.XXX
78.24.XXX.XXX
up
1
anonymous
8 years ago
This may be not obvious, but if you specify the CURLOPT_POSTFIELDS and don't specify the CURLOPT_POST - it will still send POST, not GET (as you might think - since GET is default).
So the line:

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

is synonym to:

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

Even if you set the options like this (in this order):

curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

it will send POST, since CURLOPT_POSTFIELDS is latter.
So if you want GET - make sure you don't have CURLOPT_POSTFIELDS specified somewhere.
up
2
ac at an dot y-co dot de
12 years ago
If you want to connect to a server which requires that you identify yourself with a certificate, use following code. Your certificate and servers certificate are signed by an authority whose certificate is in ca.ctr.

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_VERBOSE, '1');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, '2');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, '1');
curl_setopt($ch, CURLOPT_CAINFOgetcwd().'/cert/ca.crt');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERT, getcwd().'/cert/mycert.pem');
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLCERTPASSWD, 'password');
?>

If your original certificate is in .pfx format, you have to convert it to .pem using following commands
# openssl pkcs12 -in mycert.pfx -out mycert.key
# openssl rsa -in mycert.key -out mycert.pem
# openssl x509 -in mycert.key >> mycert.pem
up
1
adrian at foeder dot de
8 years ago
if you want to do a GET request with additional body data it will become tricky not to implicitly change the request to a POST, like many notes below correctly state.
So to do the analogy of command line's

curl -XGET 'http://example.org?foo=bar' -d '<baz>some additional data</baz>'

in PHP you'll do, besides your other necessary stuff,

<?php
    curl_setopt
($curlHandle, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'GET');
   
curl_setopt($curlHandle, CURLOPT_POSTFIELDS, '<baz>some additional data</baz>');
?>

during my experiments, every other "similar" way, like e.g. CURLOPT_HTTPGET, didn't send the additional data or fell into POST.
up
0
qwertz182
25 days ago
As the "example #2 Uploading file" says it is deprecated as of PHP 5.5.0 but doesn't tell you how it's done right,
here is a really easy example using the CURLFile class:

<?php
$request
= [
   
'firstName' => 'John',
   
'lastName' => 'Doe',
   
'file' => new CURLFile('example.txt', 'text/plain') // or use curl_file_create()
];

$curlOptions = [
   
CURLOPT_URL => 'http://example.com/upload.php',
   
CURLOPT_POST => true,
   
CURLOPT_HEADER => false,
   
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
   
CURLOPT_POSTFIELDS => $request,
];

$ch = curl_init();
curl_setopt_array($ch, $curlOptions);

$response = curl_exec($ch);
?>

This is just like posting a html form with an input[type=file] field.
The result on windows could look like this:

<?php
// $_POST
Array
(
    [
firstName] => John
   
[lastName] => Doe
)

// $_FILES
Array
(
    [
file] => Array
        (
            [
name] => example.txt
           
[type] => text/plain
           
[tmp_name] => C:\wamp64\tmp\php3016.tmp
           
[error] => 0
           
[size] => 14
       
)

)
?>

Since the request is an array (and not a string), curl will automatically encode the data as "multipart/form-data".
Please be aware that if you pass an invalid file path to CURLFile, setting the CURLOPT_POSTFIELDS option will fail.
So if you are using curl_setopt_array for setting the options at once, according to the manual, "If an option could not be successfully set, FALSE is immediately returned, ignoring any future options in the options array.".
So you should make sure that the file exists or set CURLOPT_POSTFIELDS with curl_setopt() and check if it returns false and act accordingly.
up
0
JM
1 year ago
Note that CURLOPT_TIMEOUT takes integers, so you cannot use it to set a timeout smaller than one second.
up
-1
bash at noemailaddress dot com
2 years ago
Be sure not to set CURLOPT_POST to 1 (or True) if you are uploading a file, even if you are also providing textual Post data in your request. Took two hours to discover that including this option was the cause of my receiving script not having $_FILES set. The documentation explains it, but many examples around the web incorrectly include the CURLOPT_POST option in their example code. (Their examples only work because they happen to set this option first, and curl automatically resets it if you set CURLOPT_POSTFIELDS and it includes a file. Set your post fields first and then the CURLOPT_POST option however, and your code will not work.)

Per the documentation:
CURLOPT_POST: "TRUE to do a regular HTTP POST. This POST is the normal application/x-www-form-urlencoded kind, most commonly used by HTML forms. "
up
0
nabikaz at gmail dot com
3 years ago
About this post in here:
http://php.net/manual/en/function.curl-setopt.php#102121
>Handling redirections with curl if safe_mode or open_basedir is enabled.
>...
>function curl_exec_follow(/*resource*/ $ch, /*int*/ &$maxredirect = null) {
>...
~~~~~~~~~~~~~
IMPORTANT:
This is not work if set "CURLOPT_FILE".
For resolve this issue, can return $ch instead of curl_exec($ch), and after then set CURLOPT_FILE and use curl_exec($ch).
up
-2
eric dot van dot eldik at peercode dot nl
2 years ago
When you get this error using a PUT request: "SSL read: error:00000000:lib(0):func(0):reason(0), errno 104")

It could be caused by:
<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_PUT, TRUE);
?>

Instead try:
<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
?>
up
-1
steve at websmithery dot co dot uk
3 years ago
It may not be an issue which affects anyone, but I think it’s worth noting that using the CURLOPT_POSTFIELDS option has the side effect of setting the CURLOPT_POST option to TRUE.

When testing some code that required the post method, I commented out my CURLOPT_POST line to see how it failed and it didn't. Further investigation using curl_getinfo revealed that setting the CURLOPT_POSTFIELDS option was also setting the POST option.
up
0
alvaro at demogracia dot com
5 years ago
With the legacy file upload feature, Curl sends the file name of the actual file and there isn't a documented way to change that behaviour. If you aren't able to use the CURLFile class there's a workaround that apparently works: append "; filename=" after the value (and make sure it comes after "type=").

<?php

$postfields
= array(
   
'document[]' => '@/tmp/upload_qm5ee8FBxi; type=image/jpeg; filename=Kitten.jpg',
);
up
-1
mikko dot rantalainen at peda dot net
4 years ago
If you need to do DELETE request, use CURLOPT_CUSTOMREQUEST with "DELETE" and use CURLOPT_POSTFIELDS for parameters. Do not put request parameters into the URL (GET-like) or bad things will happen (at least Apache+mod_php does not like such requests).
up
0
lachlan at radelaide dot net
6 years ago
For those using CURLAUTH_NTLM, it may come to no surprise  that NTLM request will fail if you have set CURLOPT_FORBID_REUSE to true.

This is because NTLM authorisation is connect-based, not request-based. If the connection is not kept alive and re-used, cURL can never complete the request.

You may notice this if you get a 401 status code or max out the number of redirects.
up
-1
White Gandalf
6 years ago
to complement shiplu's  comment on the neccessary option sequence of CURLOPT_POST before CURLOPT_POSTFIELDS:

The crux is not some error on nginx, but that nothing at all will be send over the line by curl. Parameters set by a "CURLOPT_POSTFIELDS" option setting will be completely ignored, as long as no "CURLOPT_POST" has been encountered beforehand: Neigther the Content-Type header will be set/generated accordingly nor Content-Length nor any data will be send in the body.

When using curl_setopt_array, the sequence in the array matters as well.
up
-1
Martin K.
6 years ago
If you need to read page contents in between file downloads, while still using the same curl handle, you'll probably need this code:
<?php
    curl_setopt
($handle, CURLOPT_FILE, fopen('php://stdout','w'));   // 'php://output' didn't work for me
   
curl_setopt($handle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);  // using CURLOPT_FILE sets this to false automatically
?>
up
0
miloshio at gmail dot com
8 years ago
Remember:

- 'Server-side' cookies exists as information even before they were set on browser agent(HTTP COOKIE HEADER),
- javascript cookies does NOT exists as information before they were set on browser agent,

so, if you're trying to save cookies using CURLOPT_COOKIEJAR to a local file, that cookie must be server - side cookie, otherwise you are wasting time, javascript-produced cookies only exists when client browser's JS interpreter set them.
up
0
ellert at _removeme_ vankoperen dot nl
8 years ago
If you are using curl to do a soap request and consistently get the following error back:
The server cannot service the request because the media type is unsupported.
You are sending the Content-type of soap 1.2 to a 1.1 server.
Soap 1.1 needs Content-Type: text/xml;
Soap 1.2 should have Content-Type: application/soap+xml;
up
0
v dot tverdun at gmail dot com
8 years ago
Make sure to set keys for array if passing to CURLOPT_POSTFIELDS.

<?php
//This can cause errors
$data = array('bar');

//Use this instead
$data = array('foo' => 'bar');

curl_setopt(CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
?>
up
0
kavih7 at yahoo dot com
10 years ago
When POSTing with cURL, my POSTs were magically being converted to GETs and I debugged it until finding the issue. I was setting the CURLOPT_MUTE option. Not sure why this conflicts, since the documentation doesn't specify as such. Anyways, if your $_POST is empty, make sure you aren't setting CURLOPT_MUTE.

Cheers!
up
0
sam at def dot reyssi dot net
10 years ago
Be careful when setting the CURLOPT_POSTFIELDS setting using an array. The array used to set the POST fields must only contain scalar values. Multidimentional arrays or objects lacking a __toString implementation will cause Curl to error.

If there is a need to send non-scalar values using a POST request, consider serializing them before transmission.

<?php
$ch
= curl_init('http://host.example.com');

// Data to post
$multiDimensional = array(
  
'name' = 'foo',
  
'data' = array(1,2,3,4),
  
'value' = 'bar'
);

// Will error
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $multiDimensional);

// Data to post
$postData = array(
 
'name' = 'foo',
 
'data' = serialize(array(1,2,3,4)),
 
'value' = 'bar'
);

// Will not error
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postData);
?>
up
0
starosielec at googlemail dot com
10 years ago
You can use also use object methods as callback functions. This is usefull if your curl ressource is part of an object handling transfers.
Instead of curl_setopt($curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, "curl_handler_recv") you can use array($object, "method") as value for callback options.

For example:

<?php
class downloader {
    private
$curl;

    function
__construct() {
       
$this->curl = curl_init();
       
curl_setopt($this->curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION, array($this, "curl_handler_recv"));
    }

     function
curl_handler_recv($res, $data) {
     
//...
    
}
  
//...
}
?>
up
0
Andrew
11 years ago
I noticed that if you want to get current cookie file after curl_exec() - you need to close current curl handle (like it said in manual), but if you want cookies to be dumped to file after any curl_exec (without curl_close) you can:

<?php
#call it normally
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookiefile");
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookiefile");
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.example.com/');
$result1 = curl_exec($ch);

#and then  make a temp copy
$ch_temp=curl_copy_handle(ch);
curl_close($ch);
$ch=$ch_temp;
?>

Only this way, if you close $ch_temp - cookies wont be dumped.
up
0
ericbianchetti at gmail dot com
11 years ago
if you need to send a SOAP string that is the CURL you must use :

<?php
$ch
= curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, XML_POST_URL);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('SOAPAction: ""'));   
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, XML_PAYLOAD);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

$output = curl_exec($ch);
?>

Note : Having based my snipet on Chemo demonstration (oscommerce user know who he is), XML_POST_URL and XML_PAYLOAD where defined as constant with define().

The point is : at the opposite of .xml , SOAP must send the header 'SOAPAction: ""' that can be a valid URI, an empty string (that is here) or nothing ('SOAPAction: '). The later case baing not accepted by all server, the second one indicating the target is the URI used to post the SOAP.
http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/#_Toc478383528
up
0
ashooner - - gmail , com
11 years ago
When passing CURLOPT_POSTFIELDS a url-encoded string in order to use Content-Type: application/x-www-form-urlencoded, you can pass a string directly:
<?php
curl_setopt
(CURLOPT_POSTFIELDS, 'field1=value&field2=value2');
?>

rather than passing the string in an array, as in fred at themancan dot com's example.
up
0
w dot danford at electronics-software dot com
12 years ago
Just a small detail I too easily overlooked.
<?php
/*  If you set:  */
curl_setopt ($ch, CURLOPT_POST, 1);
/* then you must have the data: */
curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $PostData);
?>
I found with only the CURLOPT_POST set (from copy, paste editing of course) cookies were not getting sent with CURLOPT_COOKIE.  Just something subtle to watch out for.
up
0
Salil Kothadia
12 years ago
In PHP5, for the "CURLOPT_POSTFIELDS" option, we can use:

<?php
$ch
= curl_init($URI);
$Post = http_build_query($PostData);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Post);
$Output = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
?>
up
0
andrabr at gmail dot com
13 years ago
This is very clear in hindsight, but it still cost me several hours:

<?php curl_setopt($session, CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL, 1); ?>

means that you will tunnel THROUGH the proxy, as in "your communications will go as if the proxy is NOT THERE".

Why do you care? - Well, if you are trying to use, say, Paros, to debug HTTP between your cURL and the server, with CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL set to TRUE Paros will not see or log your traffic thus defeating the purpose and driving you nuts.

There are other cases, of course, where this option is extremely useful...
up
0
mcbreen at gmail dot com
13 years ago
If you are getting the following error:

SSL: certificate subject name 'example.com' does not match target host name 'example.net'

Then you can set the following option to get around it:

<?php curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE); ?>
up
0
alfredoaguirre dot v at gmail dot com
13 years ago
Seems that CURLOPT_RETURNTRANSFER Option set to TRUE, returns a "1" when the transaction returns a blank page.

I think is for eliminate the FALSE to can be with a blank page as return
up
0
petelu $ post dot sk
14 years ago
load https:// or  http://example.com/exam.php 
with  POST  data (name=alex&year=18) and apply COOKIEs

<?php
$sessions
= curl_init();
curl_setopt($sessions,CURLOPT_URL,'http://example.com/exam.php');
curl_setopt($sessions, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($sessions,CURLOPT_POSTFIELDS,'name=alex&year=18');
curl_setopt($sessions,CURLOPT_COOKIEJAR,
dirname(__FILE__).'/cookie.txt');
curl_setopt($sessions,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,0);
curl_setopt($sessions, CURLOPT_HEADER , 1);
curl_setopt($sessions, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
$my_load_page = curl_exec($this->sessions);
?>
up
0
phpnet at andywaite dot com
15 years ago
After setting CURLOPT_FILE, you may want want to revert back to the normal behaviour of displaying the results. This can be achieved using:

<?php
$fp
= fopen ("php://output", "w") or die("Unable to open stdout for writing.\n");
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
?>
up
0
Jakub Horky <jakub dot php at horky dot net>
16 years ago
A bit more documentation (without minimum version numbers):

- CURLOPT_WRITEFUNCTION
- CURLOPT_HEADERFUNCTION
  Pass a function which will be called to write data or headers respectively. The callback function prototype:

long write_callback (resource ch, string data)

The ch argument is CURL session handle. The data argument is data received. Note that its size is variable. When writing data, as much data as possible will be returned in all invokes. When writing headers, exactly one complete header line is returned for better parsing.
The function must return number of bytes actually taken care of. If that amount differs from the amount passed to this function, an error will occur.

- CURLOPT_READFUNCTION
  Pass a function which will be called to read data. The callback function prototype:

string read_callback (resource ch, resource fd, long length)

The ch argument is CURL session handle. The fd argument is file descriptor passed to CURL by CURLOPT_INFILE option. The length argument is maximum length which can be returned.
The function must return string containing the data which were read. If length of the data is more than maximum length, it will be truncated to maximum length. Returning anything else than a string means an EOF.

[Note: there is more callbacks implemented in current cURL library but they aren't unfortunately implemented in php curl interface yet.]
up
-1
OPALA
12 years ago
To fetch (or submit data to) multiple pages during one session,use this:

<?php
$ch
= curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIESESSION, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookiefile");
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookiefile");
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, session_name() . '=' . session_id());
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://example.com/page1.php');
$result1 = curl_exec($ch);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://example.com/page2.php');
$result2 = curl_exec($ch);

curl_close($ch);
?>
up
-1
shiplu at programmer dot net
7 years ago
CURLOPT_POST should be set before CURLOPT_POSTFIELDS. Otherwise you might encounter 411 Length required error.

Following code generates "411 Length Required" on nginx/1.1.15
<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_POST, 1);
?>

But this one works.

<?php
curl_setopt
($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postfields);
?>
up
-1
support at lostair dot com
9 years ago
Force Curl Request To Go To A Particular IP Address

Yes, there is a method of passing an IP address to curl.  Excellent for services with multiple IP addresses and also to take DNS out of the equation for testing/debugging.

<?php
   
function fetch_page($url, $host_ip = NULL)
    {

     
$ch = curl_init();

      if (!
is_null($host_ip))
      {
       
$urldata = parse_url($url);

       
//  Ensure we have the query too, if there is any...
       
if (!empty($urldata['query']))
         
$urldata['path'] .= "?".$urldata['query'];

       
//  Specify the host (name) we want to fetch...
       
$headers = array("Host: ".$urldata['host']);
       
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

       
//  create the connecting url (with the hostname replaced by IP)
       
$url = $urldata['scheme']."://".$host_ip.$urldata['path'];
      }

     
curl_setopt($chCURLOPT_URL, $url);
     
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
     
curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

     
$result = curl_exec ($ch);
     
curl_close ($ch);

      return
$result;
    }
?>
up
-1
W at RHaworth dot net
9 years ago
I had problems with the Wikimedia software and sending a POST request where the data was more than 1024 bytes long. I traced this to cURL adding: Expect: 100-continue to the headers.

I added curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,array("Expect:")); and that suppresses the Expect line.
up
-1
obones_remove_me at free dot fr
10 years ago
For those of you wondering how to specify the content-type for a file uploaded via curl, the syntax is as follows:

<?php

$data
= array('file' => '@/home/user/test.png;type=image/png');

?>

Simply adding a semicolon with the type= at the end.
Note that this has been reported not to work in all versions of PHP and I have done the following tests:

5.2.6 (libcurl 7.18.2) : Does not work
5.2.13 (libcurl 7.20.0) : Works just fine

So it might be worth updating your installation of PHP and/or libcurl if you want to be able to use this syntax
up
-1
sjungwirth at google mail dot com
10 years ago
I couldn't find a way to force a curl request to go to a particular IP address, but you can do it with fsockopen:
<?php
    $ip
= '123.45.67.89';
   
$fp = fsockopen($ip, 80, $errno, $errstr, 5);
   
$result = '';
    if (!
$fp) {
        echo
"$errstr ($errno)<br />\n";
    } else {
       
$out = "GET /path/to/the/file.ext HTTP/1.1\r\n";
       
$out .= "Host: www.exampl.com\r\n";
       
$out .= "Connection: Close\r\n\r\n";
       
fwrite($fp, $out);
        while (!
feof($fp)) {
           
$result .= fgets($fp, 128);
        }
       
fclose($fp);
    }
?>
I needed it to test the response from a set of servers behind a load balancer.
up
-1
joey
4 years ago
Sorry, I made a mistake. For validating cookie entries it is best to use at least:

/^([^\t]+\t){6}[^\t]+$/

There was not enough space for me to put in the rationale for not using persistent storage with cookies but it should be obvious. It's YAGNI for most scenarios. In this case at best it complicate things, at the worst you perform an operation using the wrong cookie session. It can also increase the chance of failure, waste resources, reduce performance and create mess in the file system.

The plus of persistent is that In some cases it may be used to accelerate across processes but not many people actually need that and when they do there tend to be better options such as using memcached.

If someone can edit and merge the comments it would be appreciated.
up
-1
Simeon Anastasov
6 years ago
One note of importance when you open several cURL handles simultaneously: If you want to share cookies via cookie-jar file among all your handles - be sure to curl_close() one before using the cookie-jar file from the other.

It appears that during cURL handler execution the cookies are kept in some sort of handler specific internal session storage and only upon explicit curl_close() call or interpreter exit garbage collection these cookies are actually flushed to the file on the hard disk ( I guess for performance reasons ).

I hope this note will save you couple of hours debugging :)
up
-1
xuyan83121 at gmail dot com
7 years ago
when use curl_multi_exec, the CURLOPT_TIMEOUT need curl version newer than 7.21.2.
this can be found at curl changelog.
up
-1
wonderfish+php at gmail dot com
8 years ago
As of at least PHP 5.3.9, if you are continuing to use a cURL session handle after downloading a file and closing the file handle, you will need to change CURLOPT_FILE back to stdout, and cannot count simply on a side effect of CURLOPT_RETURNTRANSFER to do so, even if you are setting it.  For example:

<?php
$ch
= curl_init();
$fh = fopen('/path/to/stored/file/example_file.dat', 'w');
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fh);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://example.com/example_file.dat');
curl_exec($ch);
fflush($fh);
fclose($fh);

//must reset cURL file handle. Not doing so will cause a warning to be
//thrown and for cURL to default to output regardless
//for our example, we'll set return transfer.
curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, fopen('php://stdout', 'w'));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://example.org/index.html');
$html = curl_exec($ch); //this will now work
?>
up
-1
patryk at do dot not dot spam dot com
10 years ago
CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL means curl will use CONNECT method of the HTTP protocol to make a tunnel through a proxy, which is most likely not the one you want to do.
up
-1
Stan van de Burgt
11 years ago
If you get a "failed creating formpost data" upon curl_exec() when POSTing a form, check if one of the field values starts with the @ character.

Took me an hour or so to find out as I wanted to post a @reply tweet to twitter which typically start with @screenname.
up
-1
Anonymous
2 years ago
If you have problems with CURLOPT_SSL_VERIFYPEER and using Apache.
Download certificate bundle:
http://curl.haxx.se/docs/caextract.html

Then set a path not in your php.ini, but in phpForApache.ini file.
Example:
curl.cainfo=c:\php\cacert.pem
up
-1
chris at ocproducts dot com
3 years ago
On recent versions of MacOS CURLOPT_SSL_VERIFYPEER cannot be disabled, unless you have compiled PHP yourself with the official cURL library and OpenSSL.

Why?
1) MacOS is bundling its own version of cURL which has Apple SecureTransport as the SSL handling.
2) The implementation will complain if CURLOPT_SSL_VERIFYPEER is disabled but CURLOPT_CAINFO is set ("CA certificate set, but certificate verification is disabled").
3) The implementation will consider CURLOPT_CAINFO set even if it is set to blank/null/false ("can't load CA certificate file").  This error comes from ""SSL: can't load CA certificate file %s"" in https://opensource.apple.com/source/curl/curl-95/curl/lib/vtls/darwinssl.c, you can see there's no blank verification.

To confirm this is what is affecting you look for what "SSL Version" is set at in the PHP-info. This is under the cURL settings.

To resolve you need to compile cURL (e.g. using Homebrew) with OpenSSL enabled:
brew install curl --with-openssl

Then compile PHP with something like this in the configure command:
'--with-curl=/usr/local/opt/curl'

It may also be possible to use Homebrew to compile PHP using it's own cURL, I haven't checked this.

Once resolved "SSL Version" will report something like "OpenSSL/1.0.2l".

Of course you shouldn't disable certificate validation. I am only doing it because I'm writing code to detect if a site's SSL is broken (works with verify peer, doesn't work without). Others maybe are using self-signed certificates and don't want to work out how to make them a root authority. Never ever use live.
up
-1
chris at ocproducts dot com
3 years ago
Never provide a CURLOPT_CUSTOMREQUEST value of 'HEAD'. It will cause cURL to timeout. Instead set CURLOPT_NOBODY to true.

The problem occurs because CURLOPT_CUSTOMREQUEST directly substitutes what cURL sends in transit, but not the response handling logic. It causes it to stall waiting for data that will never come.
up
-1
jeffb at nospam dot videx dot com
8 years ago
When trying to pass a multi-dimensional array to CURLOPT_POSTFIELDS, first run it through http_build_query().  That will get rid of the Array to String conversion notice.
up
-1
prohfesor at gmail dot com
10 years ago
This function helps to parse netscape cookie file, generated by cURL into cookie array:

<?php
 
function _curl_parse_cookiefile($file) {
   
$aCookies = array();
   
$aLines = file($file);
    foreach(
$aLines as $line){
      if(
'#'==$line{0})
        continue;
     
$arr = explode("\t", $line);
      if(isset(
$arr[5]) && isset($arr[6]))
       
$aCookies[$arr[5]] = $arr[6];
    }
   
    return
$aCookies;
  }
?>
up
-2
joel at mojamail dot com
2 years ago
In the long documentation, it's easy to miss the fact that CURLOPT_POSTFIELDS will set the Content-Type to "multipart/form-data" (instead of the usual "application/x-www-form-urlencoded") IFF you supply an array (instead of a query string)!

Some servers will return weird errors (like "SSL read: error:00000000:lib(0):func(0):reason(0), errno 104") for the wrong Content-Type, and you may waste many hours of time trying to figure out why!
up
-2
Manasi
7 years ago
CURLAUTH_ANY is not an alias for CURLAUTH_NTLM. I had to specify CURLAUTH_NTLM for a Windows authenticated URL
up
-5
starrychloe at oliveyou dot net
4 years ago
You may also specify the certificate authority file with an environment variable.

export SSL_CERT_FILE=/path/to/cacert.pem
To Top