ftp_alloc

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_allocKarşıya dosya yüklemek için bir FTP sunucusuna yer ayırma isteği yapar

Açıklama

ftp_alloc(FTP\Connection $ftp, int $boyut, string &$yanıt = null): bool

Yüklenecek dosyaya yer ayırmasi için FTP sunucusuna bir ALLO komutu gönderir.

Bilginize:

Her FTP sunucusu bu komutu desteklemez. Bu sunucular komutun desteklenmediğini veya önceden yer ayırmanın gerekmediğini ve istemcinin işleme devam ederse sorun çıkmayacağını belirten bir başarısızlık kodu (false) döndürebilir. Bu bakımdan, açıkça yer ayırmayı gerektiren sunucuları hesaba katarak bu işlevi de kullanmakta yarar vardır.

Değiştirgeler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

boyut

Ayrılacak bayt sayısı.

yanıt

Değiştirge belirtildiği takdirde sunucunun yanıtıyla ilgili ileti bu değiştirgeye yerleştirilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp değiştirgesi artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_alloc() örneği

<?php

$file 
"/home/user/myfile";

// Sunucuya bağlanalım
$ftp ftp_connect('ftp.example.com');
$login_result ftp_login($ftp'anonymous''user@example.com');

if (
ftp_alloc($ftpfilesize($file), $result)) {
  echo 
"Sunucuda yer ayrıldı. $file gönderiliyor.\n";
  
ftp_put($ftp'/incoming/myfile'$fileFTP_BINARY);
} else {
  echo 
"Sunucuda yer ayrılamadı. Sunucunun yanıtı: $result\n";
}

ftp_close($ftp);

?>

Ayrıca Bakınız

  • ftp_put() - FTP sunucusuna bir dosya yükler
  • ftp_fput() - FTP sunucusuna dosya tanıtıcısı belirtilen dosyayı yükler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top