ftp_rmdir

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ftp_rmdirBir dizini siler

Açıklama

ftp_rmdir(FTP\Connection $ftp, string $dizin): bool

Belirtilen dizin FTP sunucusundan silinir.

Bağımsız Değişkenler

ftp

Bir FTP\Connection nesnesi.

dizin

Silinecek dizin. Mutlak bir yol olarak veya boş bir dizin için göreli bir yol olarak belirtilebilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ftp bağımsız değişkeni artık FTP\Connection nesnesi kabul ediyor; evvelce ftp özkaynağı kabul ediyordu.

Örnekler

Örnek 1 - ftp_rmdir() örneği

<?php

$dir
= 'www/';

// Temel bağlantıyı kuralım
$ftp = ftp_connect($ftp_server);

// kullanıcı adı ve parola ile oturum açalım
$login_result = ftp_login($ftp, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// $dir dizinini silmeye çalışalım
if (ftp_rmdir($ftp, $dir)) {
echo
"$dir sorunsuz silindi\n";
} else {
echo
"$dir silinirken bir sorun çıktı\n";
}

ftp_close($ftp);

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
4
johan dot kerreneur at gmail dot com
4 years ago
ftp_rmdir() delete only empty folders...

if you want to delete the entire contents of a folder try its.

Exemple...

<?php
$ftp_server
= "YourIP";
$ftp_user_name = "YourUsername";
$ftp_user_pass = "YourPassword";

// Connection
echo "Connecting to $ftp_server";
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

//Enable PASV ( Note: must be done after ftp_login() )
ftp_pasv($conn_id, true);

// check connection
if((!$conn_id) || (!$login_result)){
die(
"FTP connection has failed !");
}
echo
"<br/>Login Ok.";

// Function to delete an entire folder
function ftp_rrmdir($conn_id, $directory){
$lists = ftp_mlsd($conn_id, $directory);
unset(
$lists[0]);
unset(
$lists[1]);

foreach(
$lists as $list){
$full = $directory . '/' . $list['name'];

if(
$list['type'] == 'dir'){
ftp_rrmdir($conn_id, $full);
}else{
ftp_delete($conn_id, $full);
}
}

ftp_rmdir($conn_id, $directory);
return
true;
}

//Now run ftp_rrmdir()
if(ftp_rrmdir($conn_id, 'YOUR/PATH/')){
echo =
"Folder deleted !";
}

//close
ftp_close($conn_id);

?>
up
4
karl AT karlgroves.com
12 years ago
Please note that this function, like rmdir, requires that the directory be empty.
To Top