PHPCon Poland 2024

IntlChar::totitle

(PHP 7, PHP 8)

IntlChar::totitleMake Unicode character titlecase

Açıklama

public static IntlChar::totitle(int|string $codepoint): int|string|null

The given character is mapped to its titlecase equivalent. If the character has no titlecase equivalent, the original character itself is returned.

Bağımsız Değişkenler

codepoint

int türünde Unicode karakter kodu (örn. U+2603 SNOWMAN için 0x2603) veya string türünde Unicode karakter kodu (örn. "\u{2603}")

Dönen Değerler

Returns the Simple_Titlecase_Mapping of the code point, if any; otherwise the code point itself. Returns null on failure.

Unicode karakter kodu string türünde ise dönüş türü string, Unicode karakter kodu int türündeyse dönüş türü int olacaktır. Başarısızlık durumunda null döner.

Örnekler

Örnek 1 Farklı karakter kodlarının denenmesi

<?php
var_dump
(IntlChar::totitle("DŽ"));
var_dump(IntlChar::totitle("dž"));
var_dump(IntlChar::totitle("Φ"));
var_dump(IntlChar::totitle("φ"));
var_dump(IntlChar::totitle("1"));
var_dump(IntlChar::totitle("ᾳ");
var_dump(IntlChar::totitle(ord("A")));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(1) "Dž"
string(1) "Dž"
string(2) "Φ"
string(2) "φ"
string(1) "1"
string(1) "ᾼ"
int(65)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top