PHP 8.1.28 Released!

openssl_csr_new

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

openssl_csr_newBir sertifika imzalama isteği (CSR) üretir

Açıklama

openssl_csr_new(
    array $ayırdedici_adlar,
    OpenSSLAsymmetricKey &$gizli_anh,
    ?array $seçenekler = null,
    ?array $ek_seçenekler = null
): OpenSSLCertificateSigningRequest|false

ayırdedici_adlar ile sağlanan bilgilere dayalı olarak yeni bir sertifika imzalama isteği (CSR) üretir.

Bilginize: Bu işlevin gerektiği gibi çalışması için geçerli bir openssl.cnf kurulu olmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için kurulum bölümüne bakılabilir.

Bağımsız Değişkenler

ayırdedici_adlar

Sertifika için kullanılacak ayırt edilebilir isim veya konu alanları.

gizli_anh

openssl_pkey_new() (veya başka bir openssl_pkey işlevi) ile üretilmiş bir gizli anahtar. Anahtar çiftinin genel anahtar parçası CSR'yi imzalamakta kullanılır.

seçenekler

İsteği ilklendirmek için öntanımlı olarak sisteminizdeki openssl.conf kullanılır. seçenekler dizisinin config_section_section anahtarında başka bir yapılandırma dosyası bölümü belirtebileceğiniz gibi config anahtarında başka bir openssl yapılandırma dosyasının yolunu da belirtebilirsiniz. seçenekler dizisi aşağıdaki anahtarları içerebilir. Bu anahtarlar openssl.conf dosyasındaki eşdeğerleri gibi davranırlar.

Yapılandırma Geçersizleştiricileri
seçenekler anahtarı Türü openssl.conf eşdeğeri Açıklama
digest_alg string default_md Özet yöntemi veya imza aşı, genellikle openssl_get_md_methods() yöntemlerinden biridir.
x509_extensions string x509_extensions Bir x509 sertifikası üretilirken kullanılacak eklentileri belirler.
req_extensions string req_extensions Bir CSR üretilirken kullanılacak eklentileri belirler.
private_key_bits int default_bits Bir gizli anahtarın kaç bitlik olacağını belirler.
private_key_type int none Üretilecek gizli anahtarın türünü belirler. Şu sabitlerden biri olabilir: OPENSSL_KEYTYPE_DSA, OPENSSL_KEYTYPE_DH, OPENSSL_KEYTYPE_RSA veya OPENSSL_KEYTYPE_EC. Öntanımlı değer OPENSSL_KEYTYPE_RSA'dır.
encrypt_key bool encrypt_key İhraç edilecek anahtar (bir parola ile) şifrelenececek mi?
encrypt_key_cipher int none şifreleme sabitlerinden biri.
curve_name string none openssl_get_curve_names() adlarından biri.
config string N/A Size özel openssl.conf dosyasının yolu.

ek_seçenekler

CSR için kullanılacak ek seçenekleri belirtmek için kullanılır. ayırdedici_adlar ve ek_seçenekler birer ilişkisel dizi olup anahtarları nesne kimliklerine (OID) dönüştürülerek isteğin ilgili parçasına uygulanır.

Dönen Değerler

Üretilen CSR, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Başarı durumunda artık OpenSSLCertificateSigningRequest örneği dönüyor; evvelce OpenSSL X.509 CSR türünde bir özkaynak dönerdi.
8.0.0 gizli_anh artık OpenSSLAsymmetricKey örneği kabul ediyor; evvelce OpenSSL key türünde bir özkaynak kabul ederdi.
7.1.0 seçenekler artık curve_name seçeneğini destekliyor.

Örnekler

Örnek 1 - Öz-imzalı sertifika üretimi

<?php
// SSL sertifikaları için commonName genellikle sertifikanın kullanılacağı
// alanın ismidir. Fakat S/MIME sertifikalar için commonName, eposta adresi/
// sahibinin ismidir. location ve identification alanları ise güvenceye konu
// alan veya eposta sahibinin ismini içerir.
$dn = array(
"countryName" => "GB",
"stateOrProvinceName" => "Somerset",
"localityName" => "Glastonbury",
"organizationName" => "The Brain Room Limited",
"organizationalUnitName" => "PHP Documentation Team",
"commonName" => "Wez Furlong",
"emailAddress" => "wez@example.com"
);

// Yeni bir gizli/genel anahtar çifti üretelim
$privkey = openssl_pkey_new(array(
"private_key_bits" => 2048,
"private_key_type" => OPENSSL_KEYTYPE_RSA,
));

// Bir sertifika imzalama isteği üretelim
$csr = openssl_csr_new($dn, $privkey, array('digest_alg' => 'sha256'));

// 365 günlük, öz-imzalı sertifika üretelim.
$x509 = openssl_csr_sign($csr, null, $privkey, $days=365, array('digest_alg' => 'sha256'));

// Öz-imzali sertifika, CSR ve gizli anahtarı ileride kullanım için saklayalım.
openssl_csr_export($csr, $csrout); var_dump($csrout);
openssl_x509_export($x509, $certout) and var_dump($certout);
openssl_pkey_export($privkey, $pkeyout, "mypassword"); var_dump($pkeyout);

// Oluşan hatalar varsa gösterelim
while (($e = openssl_error_string()) !== false) {
echo
$e . "\n";
}
?>

Örnek 2 - Öz-imzalı ECC sertifikası oluşrurmak (PHP 7.1.0 ve üstü)

<?php
$subject
= array(
"commonName" => "docs.php.net",
);

// Gizli/Genel Anahtar çiftini üretelim
$private_key = openssl_pkey_new(array(
"private_key_type" => OPENSSL_KEYTYPE_EC,
"curve_name" => 'prime256v1',
));

// Sertifika imzalama isteği (csr) üretelim
$csr = openssl_csr_new($subject, $private_key, array('digest_alg' => 'sha384'));

// Öz-imzalı EC setifikası üretelim
$x509 = openssl_csr_sign($csr, null, $private_key, $days=365, array('digest_alg' => 'sha384'));
openssl_x509_export_to_file($x509, 'ecc-cert.pem');
openssl_pkey_export_to_file($private_key, 'ecc-private.key');
?>

Ayrıca Bakınız

  • openssl_csr_sign() - Bir CSR'yi başka bir sertifika (veya kendisi) ile imzalayıp bir sertifika üretir
add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
11
The_Lost_One
14 years ago
Not sure whether the "bug" (undocumented behavior) I encountered is common to other people, but this comment might save hours of painful debug:
If you can't generate a new private key using openssl_pkey_new() or openssl_csr_new(), your script hangs during the call of these functions and in case you specified a "private_key_bits" parameter, ensure that you cast the variable to an int. Took me ages to notice that.

<?php
$SSLcnf
= array('config' => '/usr/local/nessy2/share/ssl/openssl.cnf',
'encrypt_key' => true,
'private_key_type' => OPENSSL_KEYTYPE_RSA,
'digest_alg' => 'sha1',
'x509_extensions' => 'v3_ca',
'private_key_bits' => $someVariable // ---> bad
'private_key_bits' => (int)$someVariable // ---> good
'private_key_bits' => 512 // ---> obviously good
);
?>
up
6
james at kirk dot com
8 years ago
When in doubt, read the source code to PHP!

$configargs is fairly opaque as to what is going on behind the scenes. That is, until you actually look at php_openssl_parse_config() in '/ext/openssl/openssl.c':

SET_OPTIONAL_STRING_ARG("digest_alg", req->digest_name,
CONF_get_string(req->req_config, req->section_name, "default_md"));
SET_OPTIONAL_STRING_ARG("x509_extensions", req->extensions_section,
CONF_get_string(req->req_config, req->section_name, "x509_extensions"));
SET_OPTIONAL_STRING_ARG("req_extensions", req->request_extensions_section,
CONF_get_string(req->req_config, req->section_name, "req_extensions"));
SET_OPTIONAL_LONG_ARG("private_key_bits", req->priv_key_bits,
CONF_get_number(req->req_config, req->section_name, "default_bits"));

SET_OPTIONAL_LONG_ARG("private_key_type", req->priv_key_type, OPENSSL_KEYTYPE_DEFAULT);

Here we can see that SET_OPTIONAL_STRING_ARG() is called for most inputs but for 'private_key_bits' SET_OPTIONAL_LONG_ARG() is called. Both calls are C macros that expand to code that enforces the expected input type. The generated code ignores the input without warning/notice if an unexpected type is used and just uses the default from the configuration file. This is why using a string with 'private_key_bits' will result in unexpected behavior.

Further inspection of the earlier initialization in the same function:

SET_OPTIONAL_STRING_ARG("config", req->config_filename, default_ssl_conf_filename);
SET_OPTIONAL_STRING_ARG("config_section_name", req->section_name, "req");
req->global_config = CONF_load(NULL, default_ssl_conf_filename, NULL);
req->req_config = CONF_load(NULL, req->config_filename, NULL);

if (req->req_config == NULL) {
return FAILURE;
}

And elsewhere in another function:

/* default to 'openssl.cnf' if no environment variable is set */
if (config_filename == NULL) {
snprintf(default_ssl_conf_filename, sizeof(default_ssl_conf_filename), "%s/%s",
X509_get_default_cert_area(),
"openssl.cnf");
} else {
strlcpy(default_ssl_conf_filename, config_filename, sizeof(default_ssl_conf_filename));
}

Reveals that 'config' in $configargs is an override for any default setting elsewhere. This actually negates the comment in the documentation that says "Note: You need to have a valid openssl.cnf installed for this function to operate correctly. See the notes under the installation section for more information." A more correct sentence would be "Note: You need to either have a valid openssl.cnf set up or use $configargs to point at a valid openssl.cnf file for this function to operate correctly."

All of that goes to show that looking at the PHP source code is the only real way to figure out what is actually happening. Doing so saves time and effort.
up
3
Anonymous
9 years ago
For those of you using Debian-based systems, the openssl configuration file is at: /etc/ssl/openssl.cnf
up
2
main ATT jokester DOTT fr
15 years ago
To set the "basicConstraints" to "critical,CA:TRUE", you have to define configargs, but in the openssl_csr_sign() function !

That's my example of code to sign a "child" certificate :

$CAcrt = "file://ca.crt";
$CAkey = array("file://ca.key", "myPassWord");

$clientKeys = openssl_pkey_new();
$dn = array(
"countryName" => "FR",
"stateOrProvinceName" => "Finistere",
"localityName" => "Plouzane",
"organizationName" => "Ecole Nationale d'Ingenieurs de Brest",
"organizationalUnitName" => "Enib Students",
"commonName" => "www.enib.fr",
"emailAddress" => "ilovessl@php.net"
);
$csr = openssl_csr_new($dn, $clientPrivKey);

$configArgs = array("x509_extensions" => "v3_req");
$cert = openssl_csr_sign($csr, $CAcrt, $CAkey, 100, $configArgs);

openssl_x509_export_to_file($cert, "childCert.crt");

Then if you want to add some more options, you can edit the "/etc/ssl/openssl.cnf" ssl config' file (debian path), and add these after the [ v3_req ] tag.
up
3
alex at nodex dot co dot uk
9 years ago
In the PHP example above it uses "UK" as the country name which is incorrect, the country name must be "GB"
up
0
Richard Lynch
10 years ago
There appears to be no openssl_csr_free function.

At least not here.

If it's in the source, one might be able to just call it.

If it's not in the source, it probably should be.
up
0
Anonymous
18 years ago
If you get the error:

error:0D11A086:asn1 encoding routines:ASN1_mbstring_copy:string too short

then look at your key:value pairs in the $dn (distinguished name) array.

If you have one value (like "organizationalUnitName" = "") set to an empty string, it will throw the above error.

Fix the error by either eliminating that array element from $dn completely, or using a space " " instead of an empty string.
up
0
robertliu AT wiscore DOT com
18 years ago
I am using PHP-4.3.11.
The type of configargs--private_key_bits is a INTEGER, not a string.
An example of configration:
<?php
$config
= array(
"digest_alg" => "sha1",
"private_key_bits" => 2048,
"private_key_type" => OPENSSL_KEYTYPE_DSA,
"encrypt_key" => false
);
?>
up
-1
dankybastard at hotmail
19 years ago
As you probably guessed from the example, the documentation is misinforming. openssl_csr_new returns a CSR resource or FALSE on failure.

mixed openssl_csr_new (assoc_array dn, resource_privkey, [...])
up
-2
@operator
7 years ago
One command to create modern certificate request with 4 SAN subdomain.
According to RFC you can change CN (common name) and subjectAltName. When cert validated searching in CN and subjectAltName.

openssl req -new -nodes -config <( cat <<-EOF
[req]
default_bits = 2048
prompt = no
default_md = sha256
req_extensions = re
distinguished_name = dn
[ dn ]
CN = my.tld
C = country
ST = state
L = location
O = ORGANISATION
[ re ]
subjectAltName = DNS.1: www.my.tld, DNS.2: www2.my.tld, DNS.3: www3.my.tld, DNS.4: www4.my.tld
EOF
) -keyout secret.key -out req.csr
To Top