PHP 8.0.0 Released!

xml_set_end_namespace_decl_handler

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7)

xml_set_end_namespace_decl_handlerİsim alanı bildirimi sonlandırma eylemcisini belirler

Açıklama

xml_set_end_namespace_decl_handler ( resource $çözümleyici , callback $eylemci ) : bool

İsim alanı bildirimi etki alanından çıkılırken çağrılacak eylemci işlevi belirler. İsim alanı bildirimi sonlandırma eylemcisi, her isim alanlı başlangıç etiketinin karşılığı olan kapama etiketinin eylemcisinden sonra çağrılır.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

eylemci

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi eylemci değiştirgesiyle belirtilen işlev üç değiştirge kabul etmeli ve bir tamsayı değer döndürmelidir. Eğer FALSE döndürülürse (bir değer dönmemesi hali), XML çözümleyici çözümlemeyi durdurur ve xml_get_error_code() işlevi XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING hatasını döndürür. Eylemci işlev sözdizimi:

eylemci ( resource $çözümleyici , string $kullanıcı_verisi , string $önek )
çözümleyici
İlk değiştirge, eylemci işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
user_data
prefix

eylemci değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya FALSE belirtilirse ilgili eylemci iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top