PHP 8.0.24 Released!

xml_set_end_namespace_decl_handler

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_end_namespace_decl_handlerİsim alanı bildirimi sonlandırma işleyiciyi belirler

Açıklama

xml_set_end_namespace_decl_handler(XMLParser $çözümleyici, callable $işleyici): bool

İsim alanı bildirimi etki alanından çıkılırken çağrılacak işleyici işlevi belirler. İsim alanı bildirimi sonlandırma işleyicisi, her isim alanlı başlangıç etiketinin karşılığı olan kapama etiketinin işleyicisinden sonra çağrılır.

Dikkat

Bu yöntem libXML tarafından desteklenmemektedir, bu bakımdan kayıtlı işleyici çağrılamaz.

Değiştirgeler

çözümleyici

İşleyiciyi ayarlamak için XML çözümleyiciye başvuru.

işleyici

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi işleyici değiştirgesiyle belirtilen işlev iki değiştirge kabul etmeli ve bir tamsayı değer döndürmelidir. Eğer false döndürülürse (bir değer dönmemesi hali), XML çözümleyici çözümlemeyi durdurur ve xml_get_error_code() işlevi XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING hatasını döndürür. İşleyici işlev sözdizimi:

işleyici(XMLParser $çözümleyici, string $önek)
çözümleyici
İlk değiştirge, işleyici işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
önek
XML nesne içindeki isimalanına başvuru için kullanılan önek dizgesi.

işleyici değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya false belirtilirse ilgili işleyici iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce, resource türünde bir değer beklenirdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top