PHPCon Poland 2024

mcrypt_generic

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_genericVeriyi şifreler

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_generic(resource $şt, string $veri): string

Bu işlev veriyi şifreler ve döndürür. Verinin küme boyunun katları uzunlukta olmasını sağlamak için dolgu olarak "\0" karakteri kullanılır, bu yüzden dönen şifresi çözülmüş veri özgün şifresiz veriden daha uzun olur.

Şifreli veriyi bir veritabanında saklamak isterseniz, işlevden dönen verinin tamamını sakladığınızdan emin olun, yoksa şifresini çözmek mümkün olmayabilir. Özgün dizgeniz 10 karakterlikse ve küme boyu da 8 bayt ise veritabanı alanının genişliği en az 16 bayt olmalıdır (küme boyunu öğrenmek için mcrypt_enc_get_block_size() işlevini kullanın. mdecrypt_generic() işlevi 10 baytlık veri için 16 bayt döndürmüşse fazlalıkları silmek için rtrim($str, "\0") işlevini kullanabilirsiniz.

Veriyi örneğin bir MySQL veritabanında saklıyorsanız varchar alanlarının veriyi saklarken verinin sonundaki fazladan boşlukları kendiliğinden sildiğini unutmayın. Boşluk karakteri (ASCII 32) ile biten bir şifreli veri bu yüzden kullanılmaz hale gelebilir. Bu bakımdan şifreli verileri bir tinyblob/tinytext (veya daha büyük) alanlarda saklamanız önerilir.

Bağımsız Değişkenler

şt

mcrypt_module_open() tarafından döndürülmüş bir şifreleme tanıtıcısı.

Bu işlevi kullanmadan önce şifreleme tanıtıcısını bir anahtar ve bir IV kullanarak mcrypt_generic_init() işlevi ile ilklendirmelisiniz. Şifreleme bittikten sonra şifreleme tampolarını mcrypt_generic_deinit() işlevi ile serbest bırakabilirsiniz. Kullanım örneği için mcrypt_module_open() işlevine bakınız.

veri

Şifrelenecek veri.

Dönen Değerler

Şifrelenmiş veriyi döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
5
tmacedo at linux dot ime dot usp dot br
17 years ago
completing the post from Ryan Thomas, ryanrst at gmail dot com, if u post a cookie w/ HTTP method, its may be encoded;
As some chars in base64 will be encoded to another things, u can just replace them before encode and after decode;
Its a tweak from dawgeatschikin at hotmail dot com to original idea from massimo dot scamarcia at gmail dot com
(see @ http://www.php.net/manual/en/function.base64-encode.php):
<?php
function urlsafe_b64encode($string)
{
$data = base64_encode($string);
$data = str_replace(array('+','/','='),array('-','_','.'),$data);
return
$data;
}
function
urlsafe_b64decode($string)
{
$data = str_replace(array('-','_','.'),array('+','/','='),$string);
$mod4 = strlen($data) % 4;
if (
$mod4) {
$data .= substr('====', $mod4);
}
return
base64_decode($data);
}
?>
up
1
Ryan Thomas, ryanrst at gmail dot com
18 years ago
If you wish to store encrypted data in a cookie variable on the browser you will encounter problems when decrypting the data. This is because cookies will only store US-ASCII characters and your encrypted data may contain non-US-ASCII characters.

The solution:

base64_encode your encrypted string before you store it in the cookie and base64_decode the string stored in the cookie becore decrypting.

Example:

function setEncryptedCookie($cookieName, $data)
{
setcookie($cookieName, base64_encode($this->encrypt($data)), time()+$this->expire);
}

function getEncryptedCookie($cookieName)
{
return $this->decrypt(base64_decode($_COOKIE[$cookieName]));
}
up
1
chad 0x40 herballure 0x2e com
17 years ago
If the data is already n*blocksize long, PHP pads with another full block of "\0", so there will be between 1 and mcrypt_enc_get_block_size($td) bytes of padding.

You can create binary-safe padding by unconditionally adding a 0x80 to the string, then stripping trailing "\0"s PHP added, plus the one 0x80 byte.

<?php
function pad($text) {
// Add a single 0x80 byte and let PHP pad with 0x00 bytes.
return pack("a*H2", $text, "80");
}
function
unpad($text) {
// Return all but the trailing 0x80 from text that had the 0x00 bytes removed
return substr(rtrim($text, "\0"), 0, -1);
}
?>
up
1
chad 0x40 herballure 0x2e com
17 years ago
Addendum to my previous note: apparently there was some sort of character encoding breakage; PHP does not pad if no padding is needed, and the extra padding I saw was the result of chr(X) returning multiple bytes or something.

The pad/unpad functions I gave are still binary-safe, though, and are to the best of my knowledge completely compatible with NIST 800-38a.
up
0
maxximus007 at gmail dot com
16 years ago
Behaviour change: Since 5.2.x mcrypt_generic will issue a warning when the datastring is empty.
up
0
eric at ez-llc dot com
18 years ago
I was able get php and perl to play together with blowfish using cipher block chaining. The blowfish key needs to be atleast 8 chars (even though blowfish min is 8 bits, perl didn't like keys smaller than 8 chars) and max 56. The iv must be exactly 8 chars and padding needs to be null because php pads with nulls. Also, php needs libmcrypt >= 2.4.9 to be compatible with perl.

PERL
----

use Crypt::CBC;
$cipher = Crypt::CBC->new( {'key' => 'my secret key',
'cipher'=> 'Blowfish',
'iv' => '12345678',
'regenerate_key' => 0,
'padding' => 'null',
'prepend_iv' => 0
});
$cc = 'my secret text';
$encrypted = $cipher->encrypt($cc);
$decrypted = $cipher->decrypt($encrypted);

print "encrypted : ".$encrypted;
print "<br>";
print "decrypted : ".$decrypted;

PHP
---

$cc = 'my secret text';
$key = 'my secret key';
$iv = '12345678';

$cipher = mcrypt_module_open(MCRYPT_BLOWFISH,'','cbc','');

mcrypt_generic_init($cipher, $key, $iv);
$encrypted = mcrypt_generic($cipher,$cc);
mcrypt_generic_deinit($cipher);

mcrypt_generic_init($cipher, $key, $iv);
$decrypted = mdecrypt_generic($cipher,$encrypted);
mcrypt_generic_deinit($cipher);

echo "encrypted : ".$encrypted;
echo "<br>";
echo "decrypted : ".$decrypted;
up
-3
pauls at sellingsource dot com
21 years ago
If you are encrypting binary and there is a null terminator partway through your encryption, you will loose the rest of the string. A workaround is to base64_encode your binary string first.

We found this problem while trying to encrypt CC information. Some CC values would not decrypt after we converted them to a binary string.

We were using the MCRYPT_RIJNDAEL_256 module to encrypt with.

Hope this helps someone.
To Top