CascadiaPHP 2024

mcrypt_get_block_size

(PHP 4, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_block_sizeBelirtilen şifrenin küme uzunluğunu döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_get_block_size(int $şifre): int|false
mcrypt_get_block_size(string $şifre, string $kip): int|false

İlk sözdizimi libmcrypt 2.2.x için, ikincisi libmcrypt 2.4.x ve üstü içindir.

mcrypt_get_block_size() işlevi belirtilen kip ve şifre için küme uzunluğunu döndürür.

mcrypt_module_open() ile döndürülen şifreleme tanıtıcısını kullanması nedeniyle mcrypt_enc_get_block_size() işlevi daha kullanışlıdır.

Bağımsız Değişkenler

şifre

MCRYPT_şifreadı sabitlerinden biri veya dizge olarak algoritma adlarından biri.

kip

MCRYPT_MODE_kipadı sabitlerinden biri veya şu dizelerden biri: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" veya "stream".

Dönen Değerler

Blok uzunluğunu bayt sayısı olarak döndürür, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_get_block_size() örneği

Bu örnekteki işlev libmcrypt 2.4.x ve üstü içindir.

<?php

echo mcrypt_get_block_size('tripledes', 'ecb'); // çıktısı: 8

?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
mehaase at gmail dot com
9 years ago
You should explain that the block size is return in BYTES, not the more commonly used unit, bits. Many readers are not going to know the DES block size and figure this out on their own.
To Top