mcrypt_get_iv_size

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_iv_sizeBelirtilen şifre ve kipe özgü IV uzunluğunu döndürür

Açıklama

mcrypt_get_iv_size ( string $şifre , string $kip ) : int

Belirtilen şifre ve kipe özgü IV uzunluğunu döndürür.

mcrypt_module_open() ile döndürülen şifreme tanıtıcısını kullanan mcrypt_enc_get_iv_size() işlevi daha kullanışlıdır.

Değiştirgeler

şifre

Bir dizge olarak kullanılacak algoritmanın ismi veya MCRYPT_şifre_adı sabitlerinden biri.

kip

MCRYPT_MODE_kipadı sabitlerinden biri veya şu isimlerden biri: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" veya "stream". Gerekli olmadığından ECB kipi yok sayılır. Şifreleme ve şifre çözme için aynı IV'yi kullanmak zorundasınız, aksi takdirde işlem başarısız olur.

Dönen Değerler

İlklendirme Vektörünün (IV) uzunluğu bayt sayısı olarak döner. Hata durumunda FALSE, belirtilen şifre ve kipte IV yok sayılıyorsa 0 döner.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_get_iv_size() örneği

<?php
    
echo mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_CAST_256MCRYPT_MODE_CFB) . "\n";

    echo 
mcrypt_get_iv_size('des''ecb') . "\n";
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top