CascadiaPHP 2024

mcrypt_get_iv_size

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7 < 7.2.0, PECL mcrypt >= 1.0.0)

mcrypt_get_iv_sizeBelirtilen şifre ve kipe özgü IV uzunluğunu döndürür

Uyarı

Bu işlevin kullanımı PHP 7.1.0 itibariyle ÖNERİLMEMEKTE olup PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR. Bu işleve kesinlikle güvenilmemelidir.

Açıklama

mcrypt_get_iv_size(string $şifre, string $kip): int

Belirtilen şifre ve kipe özgü IV uzunluğunu döndürür.

mcrypt_module_open() ile döndürülen şifreme tanıtıcısını kullanan mcrypt_enc_get_iv_size() işlevi daha kullanışlıdır.

Bağımsız Değişkenler

şifre

MCRYPT_şifreadı sabitlerinden biri veya dizge olarak algoritma adlarından biri.

kip

MCRYPT_MODE_kipadı sabitlerinden biri veya şu dizelerden biri: "ecb", "cbc", "cfb", "ofb", "nofb" veya "stream".

ECB kipi yok sayılır. Şifreleme ve şifre çözme için aynı IV'yi kullanmak zorundasınız, aksi takdirde işlem başarısız olur.

Dönen Değerler

İlklendirme Vektörünün (IV) uzunluğu bayt sayısı olarak döner. Hata durumunda false, belirtilen şifre ve kipte IV yok sayılıyorsa 0 döner.

Örnekler

Örnek 1 - mcrypt_get_iv_size() örneği

<?php
echo mcrypt_get_iv_size(MCRYPT_CAST_256, MCRYPT_MODE_CFB) . "\n";

echo
mcrypt_get_iv_size('des', 'ecb') . "\n";
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
Hernanibus
7 years ago
The size of the initialization vector (iv) will be returned in bytes NOT bits, something to keep in mind specially if the iv is passed together appended or prepended with the encrypted data for decryption
To Top