posix_getlogin

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getloginOturumu açan kullanıcının ismini döndürür

Açıklama

posix_getlogin(): string|false

Oturumu açan (dolayısıyla çalışan sürecin sahibi olan) kullanıcının ismini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Kullanıcı ismi bir dizge olarak döner, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - posix_getlogin() örneği

<?php
echo posix_getlogin(); //apache
?>

Ayrıca Bakınız

  • posix_getpwnam() - Kullanıcı adı belirtilen kullanıcı hakkında bilgi döndürür
  • POSIX getlogin(3) kılavuz sayfası

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
7
Alex P
9 years ago
posix_getlogin() will return boolean false when there is no shell, e.g. when running under an apache process
up
-8
philip
20 years ago
Note that this function returns the owner that the process *started* as. Even if you call posix_setuid (or posix_seteuid) it will still report the username the process started as.

use get_current_user() to get the effective real user.
To Top