imap_open

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_openBelirtilen posta kutusuna yeni bir IMAP akımı açar

Açıklama

imap_open(
    string $pk,
    string $kullanıcı,
    string $parola,
    int $bayraklar = NIL,
    int $dnm_sayısı = 0,
    array $seçenekler = []
): IMAP\Connection|false

Belirtilen posta kutusuna (pk) bir IMAP akımı açar.

Bu işlev POP3 ve NNTP sunucularına oturum açmak için de kullanılabilirse de bazı işlevler ve özellikler sadece IMAP sunucularında kullanılabilmektedir.

Bağımsız Değişkenler

pk

Bir posta kutusu ismi, bir sunucu ve sunucu üzerindeki bir posta kutusu yolundan oluşur. INBOX özel bir isim olup kullanıcıların kişisel posta kutularını betimler. Uluslararası karakterler içeren posta kutusu isimleri, ASCII bölgesinde basılabilir hale getirilmek üzere imap_utf7_encode() ile kodlanır.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

Posta kutusu isminin sunucu parçası '{' ve '}' ayraçları arasına yazılmış sunucu adı veya IP adresine iki nokta imi ile eklemlenebilen isteğe bağlı bir port ve '/' ile eklemlenebilen yine isteğe bağlı bir protokol belirtiminden oluşur.

Tüm posta kutusu bağımsız değişkenlerinde sunucu parçasının belirtilmesi zorunludur.

Tüm isimler { ayracı ile başlar ve genelde şu sözdizimine sahiptir: "{" uzak_sistem_adı [":" port] [imler] "}" [pk_ismi]. Sözdizimini oluşturan parçaların açıklamaları:

 • uzak_sistem_adı - Genel Ağ alan adı veya sunucunun IP adresi.
 • port - İsteğe bağlı TCP port numarası; öntanımlı değeri hizmetin öntanımlı port numarasıdır.
 • imler - İsteğe bağlı imlerin açıklamaları için aşağıdaki tabloya bakınız.
 • pk_ismi - Uzak posta kutusu ismi; INBOX öntanımlı isimdir.

İsimler için seçimlik imler
İm Açıklama
/service=hizmet Posta kutusuna erişimi sağlayan hizmetin adı; "imap" öntanımlı değerdir.
/user=kullanıcı Sunucuya oturum açmak için uzak kullanıcı ismi
/authuser=kullanıcı Kimlik doğrulaması için kullanılacak kullanıcı ismi; belirtilirse parola olarak bu kullanıcının parolası kullanılır.
/anonymous Bir anonim kullanıcı olarak erişim
/debug Uygulamanın hata ayıklama günlüğündeki protokol uzaktan ölçümü kaydedilir.
/secure Salt metin bir parola ağ üzerinden aktarılmaz.
/imap, /imap2, /imap2bis, /imap4, /imap4rev1 /service=imap'a eşdeğerdir.
/pop3 /service=pop3'e eşdeğerdir.
/nntp /service=nntp'ye eşdeğerdir.
/norsh Ön kimlik doğrulamalı IMAP oturumu oluşturmak için rsh veya ssh kullanılmaz
/ssl Oturumu şifrelemek için use the SSL kullanılır.
/validate-cert TLS/SSL sunucusundaki sertifikaları doğrular (bu öntanımlı davranıştır)
/novalidate-cert TLS/SSL sunucusundaki sertifikalar doğrulanmaz; sunucu öz- imzalı sertifikalar kullanıyorsa gerekir.
/tls Oturumu şifrelemek için start-TLS kullanımı zorlanır ve bunu desteklemeyen sunuculara bağlantı reddedilir.
/notls Oturumu şifrelemek için sunucular desteklese bile start-TLS kullanılmaz.
/readonly Salt-okunur posta kutusu açma isteği yapılır. (Sadece IMAP içindir. NNTP'de yoksayılır, SMTP ve POP3 ile kullanıldığında ise hata oluşur).

kullanıcı

Kullanıcı ismi.

Parola

kullanıcı ile ilişkili parola.

bayraklar

Aşağıdakilerden bir veya birkaçını içeren bir bit maskesidir:

 • OP_READONLY - Posta kutusu salt-okunu açılır.
 • OP_ANONYMOUS - Haberler (sadece NNTP) için .newsrc kullanılmaz ve güncellenmez.
 • OP_HALFOPEN - IMAP ve NNTP isimleri için bir posta kutusu değil bir bağlantı açar.
 • CL_EXPUNGE - Kapatmadan önce posta kutusu sessizce silinir (ayrıca bakınız: imap_delete() ve imap_expunge())
 • OP_DEBUG - Hata ayıklama protokolü pazarlığı yapılır.
 • OP_SHORTCACHE - Küçük (sadece elt) önbellekleme
 • OP_SILENT - Olaylar aktarılmaz (dahili kullanım)
 • OP_PROTOTYPE - Sürücü önörneği döner.
 • OP_SECURE - Güvenilir olmayan bağlantıyla kimlik doğrulaması yapılmaz.

dnm_sayısı

Azami bağlantı denemesi sayısı.

seçenekler

Bağlantı bağımsız değişkenleri. Aşağıdaki anahtarlar bunlardan biri veya bir kaçını atamakta kullanılabilir:

 • DISABLE_AUTHENTICATOR - Kimlik kanıtlama özelliklerini iptal eder.

Dönen Değerler

Hata durumunda false yoksa bir IMAP\Connection nesnesi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 Artık IMAP\Connection nesnesi dönüyor; evvelce imap akımı özkaynağı dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - imap_open() işlevinin farklı kullanımları

<?php
// Yerel makinenin 143. portunda çalışan IMAP sunucusuna bağlan
$mbox = imap_open("{localhost:143}INBOX", "birey", "parola");

// Yerel makinenin 110. portunda çalışan POP3 sunucusuna bağlan
$mbox = imap_open ("{localhost:110/pop3}INBOX", "birey", "parola");

// Protokol belirtimi olarak /ssl kullanarak
// bir SSL IMAP veya POP3 sunucusuna bağlan
$mbox = imap_open ("{localhost:993/imap/ssl}INBOX", "birey", "parola");

// Protokol belirtimi olarak /ssl/novalidate-cert kullanarak öz-imzalı
// sertifika kullanan bir SSL IMAP veya POP3 sunucusuna bağlan
$mbox = imap_open ("{localhost:995/pop3/ssl/novalidate-cert}",
"birey", "parola");

// Yerel makinenin 119. portunda çalışan NNTP sunucusuna bağlan
$nntp = imap_open ("{localhost:119/nntp}comp.test", "", "");
// Bir uzak sunucuya bağlanmak için "localhost" yerine sunucunun adını
// veya IP adresini yazın.
?>

Örnek 2 - imap_open() örneği

<?php
$mbox
= imap_open("{imap.example.org:143}", "birey", "parola");

echo
"<h1>Posta kutuları</h1>\n";
$folders = imap_listmailbox($mbox, "{imap.example.org:143}", "*");

if (
$folders == false) {
echo
"İşlem başarısız oldu<br />\n";
} else {
foreach (
$folders as $val) {
echo
$val . "<br />\n";
}
}

echo
"<h1>INBOX içindeki başlıklar</h1>\n";
$headers = imap_headers($mbox);

if (
$headers == false) {
echo
"İşlem başarısız oldu<br />\n";
} else {
foreach (
$headers as $val) {
echo
$val . "<br />\n";
}
}

imap_close($mbox);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 40 notes

up
29
php at dsgvoseidank dot de
1 year ago
Google dropped the support of user/password authentication as of 30 may 2022.
imap_open can not be used anymore, without the support of xoauth2.
https://support.google.com/accounts/answer/6010255

There is a ToDo from 2020 that didn't make it.
https://wiki.php.net/todo/ext/imap/xoauth2

The only way is to switch to a third party lib. "php-imap"
This is so sad.
up
7
neekToO
1 year ago
To reply to "dsgvoseidank" saying it doesnt work anymore with Gmail :

As today 26 august 2022 it is still working but you need to use google parameters to generate a password for your app on a 2FA account
up
13
kay at rrr dot de
14 years ago
imap_open is very simple to use, but struggles a litte bit on setups with ssl and tls.

this are tested examples for different hosts and protocols.

uncomment the host/protocol line and fill in correct username and password.

Kay

<?php

#######
# localhost pop3 with and without ssl
# $authhost="{localhost:995/pop3/ssl/novalidate-cert}";
# $authhost="{localhost:110/pop3/notls}";

# localhost imap with and without ssl
# $authhost="{localhost:993/imap/ssl/novalidate-cert}";
# $authhost="{localhost:143/imap/notls}";
# $user="localuser";

# localhost nntp with and without ssl
# you have to specify an existing group, control.cancel should exist
# $authhost="{localhost:563/nntp/ssl/novalidate-cert}control.cancel";
# $authhost="{localhost:119/nntp/notls}control.cancel";

######
# web.de pop3 without ssl
# $authhost="{pop3.web.de:110/pop3/notls}";
# $user="kay.marquardt@web.de";

#########
# goggle with pop3 or imap
# $authhost="{pop.gmail.com:995/pop3/ssl/novalidate-cert}";
# $authhost="{imap.gmail.com:993/imap/ssl/novalidate-cert}";
# $user="username@gmail.com";

$user="username like above";
$pass="yourpass";

if (
$mbox=imap_open( $authhost, $user, $pass ))
{
echo
"<h1>Connected</h1>\n";
imap_close($mbox);
} else
{
echo
"<h1>FAIL!</h1>\n";
}

?>
up
12
jeff at newscloud dot com
10 years ago
One of the issues with gmail IMAP SSL authentication is related to Google's account security.

Once you get the login error once, sign out of all your google accounts. Then, visit this link:
http://www.google.com/accounts/DisplayUnlockCaptcha

Log in with the account you're attempting to access via imap.

Follow the steps and you'll then be able to login in to gmail with php imap.

It's visually shown here:
http://jeffreifman.com/filtered-open-source-imap-mail-filtering-software-for-php/configuring-gmail/
up
13
guilherme dot geronimo at gmail dot com
13 years ago
Using:
<?php
imap_open
( "{server.example.com:143}INBOX" , 'login' , 'password' );
?>

Got this error:
"Couldn't open stream {server.example.com:143}INBOX"

Solved by adding the flag "novalidate-cert":
<?php
imap_open
( "{server.example.com:143/novalidate-cert}INBOX" , 'login' , 'password' );
?>

=D
up
6
hashampel at yahoo dot de
9 years ago
Subfolders of INBOX have to be seperate by dot like this: 'INBOX.test'
$mailbox = '{example.example.com:143/imap/novalidate-cert}INBOX.test'
up
4
dominic_mayers at yahoo dot com
7 years ago
This code demonstrates features that are not well documented at this time. The main feature is that the selected mailbox in imap_open (or reopen) and the specified mailbox in other imap functions are unrelated. It has been tested with Gmail and with a Dovecot IMAP server. The mailbox separator depends on the server. Gmail: "/" Dovecot: "." If you want to test with Gmail, you need to turn on "Access for less secure apps" in your account.

<?php
// Change these.
$server = "{imap.gmail.com:993/imap/ssl/novalidate-cert}";
$email = "example@gmail.com";
$password = "password";

// The code assumes that the folders Test/Sub1/Sub11, etc. exist.
$selected = "{$server}Test/Sub1/Sub12";
$conn = imap_open($selected, $email , $password);

// This returns the $specified mailbox and its sub mailboxes,
// even if the $specified mailbox is outside the $selected mailbox.
$specified = "{$server}Test/Sub1";
$boxes = imap_list($conn, $specified , '*');
print_r($boxes);

// This appends the message in the $specified mailbox.
// It ignores the $selected mailbox.
imap_append($conn, $specified
, "From: me@example.com\r\n"
. "To: you@example.com\r\n"
. "Subject: test\r\n"
. "\r\n"
. "this is a test message, please ignore\r\n");

// This changes the $selected mailbox
$selected = "{$server}Test/Sub1";
imap_reopen($conn, $selected);

// This moves a message from the $selected to the $specified mailbox
// In this case, the specified mailbox does not include the server.
imap_mail_move ($conn , "1" , "Test");
imap_expunge($conn);
imap_close($conn);
// If you executed this code with a real IMAP server,
// the message is now in the Test mailbox !
?>
up
1
LANGE.LUDO
5 years ago
If you get Kerberos errors like:
« Notice: Unknown: Kerberos error: Credentials cache file '/tmp/krb5cc_0123' not found (try running kinit) ».

Try to add as a $param:
<?php array('DISABLE_AUTHENTICATOR' => 'GSSAPI') ?>

eg.
<?php
$imap_stream
= imap_open('{mail.domain.tld:993/imap/ssl}' , 'username' , 'password', null, 1, array('DISABLE_AUTHENTICATOR' => 'GSSAPI'));
?>
up
4
Amit
17 years ago
None of the above comments explain the configuration issues on Apache/Windows combination. I thought it might be helpful to list my findings here so that Windows people's time is saved.

There is a bug in Windows php_imap.dll that prevents it from connecting it to the SSL IMAP/POP3 server.

http://bugs.php.net/bug.php?id=36496&edit=1
up
1
Lisboa
9 years ago
The error: Unknown: Mailbox is empty (errflg=1) in Unknown on line 0
appears when:

1) use imap_open to connect
2) then use imap_search ALL to retrieve emails

but there are no messages available. To avoid this error, check first the number of messages in a mailbox using imap_status. Only if there are messages available then you can use the imap_search.
up
5
Martin Eckardt
12 years ago
Since Version 5.3.2 there's a 6th parameter available to disable authentication with GSSAPI or NTLM:

Example:
<?php
$mbox
= imap_open("{w2010ExchangeServer:993/imap/ssl}", $user, $password, NULL, 1, array('DISABLE_AUTHENTICATOR' => 'GSSAPI'));
?>

This solves the problem with Exchange 2010 for me. As a reference see https://bugs.php.net/bug.php?id=33500
up
2
Anonymous
6 years ago
Function to test most of the possible options of a connection:

function imapConfig($options, $i=0, $till = array()) {
if(sizeof($options)==$i)
return $till;

if(sizeof($till)==0)
$till[] = '';

$opt = $options[$i];
$new = array();
foreach($till as $t) {
foreach($opt as $o) {
if(strlen($o)==0)
$new[] = $t;
else
$new[] = $t.'/'.$o;
}
}
return imapConfig($options, $i+1, $new);
}

function imap_test($server, $port, $dir, $username, $passw) {
$options = array();
//$options[] = array('debug');
$options[] = array('imap', 'imap2', 'imap2bis', 'imap4', 'imap4rev1', 'pop3'); //nntp
$options[] = array('', 'norsh');
$options[] = array('', 'ssl');
$options[] = array('', 'validate-cert', 'novalidate-cert');
$options[] = array('', 'tls', 'notls');

$configOptions = imapConfig($options);
foreach($configOptions as $c) {
$mbox = @imap_open("{".$server.":".$port.$c."}".$dir, $username, $passw);
echo "<b>{".$server.":".$port.$c."}".$dir."</b> ... ";
if (false !== $mbox) {
echo '<span style="color: green"> success</span>';
}
else {
echo '<span style="color: red"> failed</span>';
}
echo '<br>';
}
}

imap_test('mail.server.de', 143, 'INBOX', 'username', 'pwd');
up
3
me at achronos dot ca
9 years ago
Do not bother using "/debug" flag in $mailbox or OP_DEBUG in $options. They do not do anything.

When you set either one, the underlying IMAP c-client library will gather protocol debugging data and pass it back to PHP.
However, the debug handler defined by PHP is an empty function, it doesn't do anything.

So unless you're using a customized version of the IMAP extension that does something with that handler (mm_dlog), there is no point using "/debug" or OP_DEBUG.
up
2
liamr at umich dot edu
19 years ago
To authenticate using kerberos V / GSSAPI, you might need to add "user=" to the connection string.. eg:

$mbox = imap_open( "\{imap.example.com:143/imap/notls/user=" . $user . "}INBOX", $user, $passwd );

Our IMAP servers won't allow a user other than the user specified in the kerberos credentials connect using those credentials unless you specify that extra "user=" in the connection string. Passing it as an argument to imap_open() doesn't seem to be enough.
up
1
Stefano
1 year ago
``There is one thing I learned over the years,
if someone says: "it's not possible", prove them wrong.`` ~ Stefano Kocka '99

test date: 2022-11-20
php version: PHP 8.0.10 (cli)
extension=imap
extension=openssl

imap: IMAP c-Client Version => 2007f
SSL Support => enabled

https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=en

<?php
$cnx
= '{imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}';
$mbox = imap_open($cnx, 'user@gmail.com', 'MyAppPassword');
$folders = imap_listmailbox($mbox, $cnx, '*');
print_r($folders);
/*
Array
(
[0] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}INBOX
[1] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}LABEL1
[2] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}LABEL2
[3] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}Queue
[4] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}[Gmail]/All
[5] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}[Gmail]/Drafts
[6] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}[Gmail]/Sent
[7] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}[Gmail]/Spam
[8] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}[Gmail]/Starred
[9] => {imap.gmail.com:993/imap/ssl/readonly}[Gmail]/Trash
)
*/
?>
Kind regards
up
2
shaikh_zaid at yahoo dot com
18 years ago
imap_open will not open a stream if your server operates with Transport Layer Security (i.e. TLS) imap_open connects with SSL if its there. So try opening mailbox as

$mailbox="{mail.domain.com:143/imap/notls}";
or
$mailbox="{mail.domain.com:110/pop3/notls}"; This works...

Some mail server requires you to provide username@domain.com so you can always use. user@doamin.com

$conn=imap_open($mailbox, $username, $password);

Some server may ask for username as "user=user@domain.com"

:)
up
2
rvarkelen AT hortimax.nl
20 years ago
In order to make a IMAP connection to a Microsoft Exchange Server 5.5, I used this connection-string :

<?php
if(imap_open ("{192.168.1.6:143/imap}Inbox", "DOMAIN/USERNAME/ALIAS", "PASSWORD"))
{
echo
'Connection success!';
}
else
{
echo
'Connection failed';
}
?>

By replacing "Inbox" with, e.g. "Tasks", its possible to see all your tasks. I Hope this helps anybody!

Regards
up
3
frederik at roal dot no
22 years ago
For all imap functions where you specify the mailbox string it is important that you ALWAYS use IP (not hostname) and the portnumber. If you do not do this imap functions will be painfully slow.
Using hostname instead of IP adds 3 seconds to each IMAP call, not using portnumber adds 10 seconds to each imap call. (hint: use gethostbyname() )
up
1
mightycpa
14 years ago
My script kept on timing out, even though the syntax was spot on... ultimately, I figured out that the port was blocked by my webhost, where I ran this on a shared server...

I post this just in case you miss this obvious, like I did.
up
1
avizion at relay dot dk
19 years ago
For FreeBSD users...

If you want to have SSL support, you want to install the ports:

mail/php5-imap
security/php5-openssl

Cheers :)

- avizion
up
2
brojann at netscape dot com
22 years ago
You can do

<? $foo = imap_errors(); ?>

to clear unwanted warning messages like 'Mailbox is empty'
up
1
m dot stoel at cyberkinetic dot nl
19 years ago
a little tip for those who get really frustrated even after reading all the right solutions and implementing them but still get the same errors or none at all..:
after having changed the code.. restart the httpd deamon..

for Fedora or any other Red Hat Linux OS (/etc/init.d/httpd restart).

After this you will be able to make a imap/pop3 stream from apache..
up
1
kaper at nexgc dot com
21 years ago
I had been having lots of trouble trying to get imap_open to connect to an imap server. Then I found another post online that suggested this and it worked, so I am going to post it here. I hope this helps others..

"I have tried with the following strings instead and it works:

for pop3: {www.server.com:110/pop3/notls}INBOX

and for imap: {www.server.com:143/notls}INBOX.
up
0
Ap.Muthu
8 years ago
An old archived 2006 PHP script to retrieve IMAP POP3 email into a MySQL database and as files is at:
http://web.archive.org/web/20060411020022/http://www.sellchain.com/phPOP3/phPOP3.txt
up
0
egoman69 at hotmail
13 years ago
"Couldn't open stream {127.0.0.1:143/imap/notls}INBOX"

Solved by only replacing 127.0.0.1 with localhost, php and IMAP server both in same machine, not through Proxy or anything. Weird!
up
-1
askalski at synacor dot com
16 years ago
By default, imap_open() will retry an incorrect password 3 times before giving up. This is a feature built into the c-client library intended for interactive mail clients (which can prompt the end user for a new username/password combo.)

The new optional parameter "$n_retries" allows PHP to override the default retry limit. There is absolutely no reason to leave this at default, or to set it to any value other than 1. This is especially important if the mail server you're using locks users out after too many login failures.
up
-1
itstooloud
16 years ago
Works with Gmail's new IMAP function for personal and for Google Apps.

$mbox = imap_open ("{imap.gmail.com:993/imap/ssl}INBOX", "username@gmail.com", "password")
or die("can't connect: " . imap_last_error());
up
-1
david at brayworth dot com dot au
13 years ago
I managed to use this function against Exchange 2010 without recompiling to disable kerberos

It's important to me that php installs per the standard package (yum install php)

Exchange 2010 triggers kerberos in php, and you require the kinit thing (search around google for "imap_open kinit exchange 2010" and you will find this)

To get it working I had to:
1. setup the krb5.conf file correctly
2. do a kinit username@DOMAIN.DOM with a valid username / password
3. rename the ticket file to reflect the user id of apache (usually 48)
/tmp/krb5cc_48
4. fix ownership
chown apache.apache /tmp/krb5cc_48

but the exchange server will use the kerberos ticket and not the username password - unless you use ssl

<?php

$imap_user
= "username";
$imap_pass = "password";
$imap_server = "{w2010kExchangeServer:993/novalidate-cert/ssl}";

$mbox = imap_open("{$imap_server}INBOX", $imap_user, $imap_pass);

$sorted_mbox = imap_sort($mbox, SORTDATE, 0);
$totalrows = imap_num_msg($mbox);
print
"$imap_server\n";

$startvalue = 0;
while (
$startvalue < $totalrows) {

$headers = imap_fetchheader($mbox, $sorted_mbox[ $startvalue ] );
$subject = array();
preg_match_all('/^Subject: (.*)/m', $headers, $subject);
print
$subject[1][0] . "\n";

$startvalue++;
}
?>

One small step for php / exchange, one Giant leap for David ....
up
-1
Tim
9 years ago
Hi

I was struggling with the Gmail Imap/pop connection. It keeps saying too many failed login connections were made.

Thing I did:
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
Clicked "Turn on"
> worked!

So last step could be used but remember your account will be at a certain security risk. Anyway it comes in handy to develop...
up
-2
jeff1326
12 years ago
If your connection is too slow, try it with port and without domain.

<?php
//Normal connection
$mailbox = imap_open("{SERVER}INBOX", $username, $password);

//Faster connection
$mailbox = imap_open("{SERVER:143}INBOX", $username, $password);

//Very slow connection
$mailbox = imap_open ("{SERVER.DOMAIN}INBOX", "DOMAIN/".$username, $password);
?>
up
-1
bandpay at hotmail dot com
23 years ago
I have a single comment to add about imap_open.
If you want to connect to a news server, without specifying any news gruop, you can use the following:

<?php
$server
= "{news.servername.com/nntp:119}";
$nntp = imap_open($server,"","",OP_HALFOPEN);
?>

and $nntp will become the connection ID.

Regards
//Babak
up
-2
phpnet at danepowell dot com
12 years ago
If you are accessing a local mailbox file, i.e. imap_open('/var/mail/www-data', '', ''), you may be restricted in what files you can access.

If PHP IMAP was compiled with the restrictBox option (which I believe most packages are these days), you can only access files relative to $HOME. Paths starting with '/' or '../' will be rejected.
up
-1
reg1barclay at REMOVETHIS dot live dot it
5 years ago
On Windows, this function does not use certificates in directories listed by openssl_get_cert_locations(): it use system's certificates store. If you want to use a certificate signed by a test authority, you must add root certificate of your test authority to Window's certificates store.
up
-1
Valerio Pulese
8 years ago
If you get slow imap4/pop3 authentication step
i.e. 5-10 sec just for response, maybe you are connecting to an imap server which is advertising GSSAPI auth mechanism.
Martin Eckardt note could help to speed it up.
<?php
$mbox
= imap_open("{imap server with GSSAPI :993/imap/ssl}", $user, $password, NULL, 1, array('DISABLE_AUTHENTICATOR' => 'GSSAPI'));
?>

Disable GSSAPI if you dont use it.
If your imap/pop server is Dovecot
/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
...
auth_mechanisms = plain login gssapi
-> auth_mechanisms = plain login
up
-1
Brian Law
10 years ago
imap_open()
validate SSL certificate does not support Subject Alternative Name (SAN) certificate. It only validate against the Subject/Common name.
up
-1
oz49erfan
14 years ago
Make sure your PHP is enabled with imap via the phpinfo() function

'--with-imap-dir=/opt/lampp' '--with-imap-ssl' '--with-imap=/opt/lampp'

and

IMAP c-Client Version 2007e
SSL Support Yes

I noticed that my apache script was working but my cli script was not. Turns out my php cli executable didn't have imap setup so I had to use another php cli executable.
up
-1
Jason Pires
16 years ago
Dears.
In my case, e-mail host was the IMAP enabled.
So, just use the imap_open as the very simple form like:

$mailbox = "{mail.myhost.com:143/notls}INBOX";
$user = "me@myhost.com";
$pass = "mypassword";

$connection = imap_open($mailbox,$user,$pass) or die(imap_last_error()."<br>Connection Faliure!");

thanks!
up
-2
gasaunde at vcu dot edu
19 years ago
I've found that on my servers I _must_ use imap_errors() and imap_alerts() after an imap_open or this error is thrown in the logs when the mailbox is empty: [error] PHP Warning: (null)(); Mailbox is empty (errflg=1) in Unknown on line 0
up
-3
marshall /AT\ pacdemon.org
20 years ago
Thanks for all your comments. The user comments have saved me countless times.

I'd like to give back in my small way by providing this little tip. To test your pop or imap services you can use telnet (almost all operating systems should come with a command line telnet client).

Here's the pop3 example (the lines that start with + are the server's response):

telnet your.pop.host.com 110
+OK POP3 your.pop.host.com v2001.78 server ready
user your_username
+OK User name accepted, password please
pass your_password
+OK Mailbox open, 23 messages

Note that your pop server may be on some other port than 110 but that is the default/standard.

Here's the imap example (Lines that have OK near the begining are server responses):

telnet your.imap.host.com 143
* OK [CAPABILITY IMAP4REV1...]
1 LOGIN "your_username" "your_password"
1 OK [CAPABILITY...] ... User your_username authenticated

This might be old news to some people but I hope it's helpful for many.
up
-5
chris at ocproducts dot com
3 years ago
imap_open supports SSL/TLS and start-TLS, and also totally unencrypted sessions.

The documentation here slightly conflates things.

Where it is referring to SSL (/ssl) it is really referring to SSL/TLS of the immediate variety. The initial connection will immediately be SSL/TLS, rather than later upgraded. (I don't know the specifics about which versions of SSL/TLS c-client is going to be negotiating/using.)

The '/tls' and '/notls' options are just about start-TLS, i.e. upgraded connections.

Note there is a '/notls' option but not a '/nossl' option. That is because by default c-client is going to upgrade to TLS (start-TLS) when it sees it as an advertised option by the IMAP server. i.e. it is going to do it based on auto-detection. The '/notls' option disables that auto-detection, which is sometimes necessary. For example, I just helped someone whose IMAP server advertises start-TLS to connections on port 143 but it actually only works on port 993. Regular SSL/TLS doesn't do any auto-detection as the connection mode has to be explicitly made upfront anyway.
To Top