mb_ereg

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_eregDüzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir

Açıklama

mb_ereg(string $kalıp, string $dizge, array &$sonuç = null): bool

Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir.

Bağımsız Değişkenler

kalıp

Aranacak kalıp.

dizge

Kalıbın aranacağı dizge.

sonuç

Kalıbın parantezli alt dizeleri için eşleşmeler bulunursa ve işlev üçüncü bağımsız değişken belirtilerek çağrılırsa, eşleşmeler sonuç dizisinin elemanlarında saklanır. Eşleşme bulunmazsa, sonuç boş bir dizi içerir.

$sonuç[1], ilk sol parantezden başlayan alt dizeyi içerecektir; $sonuç[2], alt dizeyi ikinciden başlayarak içerecektir ve bu böyle devam eder. $sonuç[0], eşleşen dizenin tamamının bir kopyasını içerecektir.

Dönen Değerler

kalıp ile dizge eşleşiyorsa true yoksa false döner..

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu işlev başarılı olursa artık true döndürüyor. Evvelce sonuç atlanmışsa, kalıp ve dizge eşleşirse veya dizge uzunluğu 0 ise işlev 1 döndürürdü. sonuç bağımsız değişkeni belirtilmişse, eşleşen alt dizge sonuç bağımsız değişkenine yerleştirilip uzunluğu dönüş değeri olarak döndürülürdü.
7.1.0 mb_ereg() hiçbir eşleşme olmazsa sonuç bağımsız değişkenine atık boş bir dizi yerleştiriyor. Evvelce, böyle bir durumda sonuç bağımsız değişkeninde değişiklik yapılmazdı.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_eregi() - Harf büyüklüğüne duyarsız çok baytlı düzenli ifade eşleştirmesi uygular

add a note

User Contributed Notes 11 notes

up
4
Anonymous
7 years ago
Old link to Oniguruma regex syntax is not working anymore, there is a working one:
https://github.com/geoffgarside/oniguruma/blob/master/Syntax.txt
up
2
pressler at hotmail dot de
11 years ago
Note that mb_ereg() does not support the \uFFFF unicode syntax but uses \x{FFFF} instead:

<?PHP

$text
= 'Peter is a boy.'; // english
$text = 'بيتر هو صبي.'; // arabic
//$text = 'פיטר הוא ילד.'; // hebrew

mb_regex_encoding('UTF-8');

if(
mb_ereg('[\x{0600}-\x{06FF}]', $text)) // arabic range
//if(mb_ereg('[\x{0590}-\x{05FF}]', $text)) // hebrew range
{
echo
"Text has some arabic/hebrew characters.";
}
else
{
echo
"Text doesnt have arabic/hebrew characters.";
}

?>
up
1
Anonymous
2 years ago
One of the differences between preg_match() & mb_ereg()
about "captured parenthesized subpattern".

<?php

preg_match
('/(abc)(.*)/', 'abc', $match);
var_dump($match);

mb_ereg('(abc)(.*)', 'abc', $match);
var_dump($match);

?>

array(3) {
[0]=>
string(3) "abc"
[1]=>
string(3) "abc"
[2]=>
string(0) "" // <-- "string"(0) "" : preg_match()
}

array(3) {
[0]=>
string(3) "abc"
[1]=>
string(3) "abc"
[2]=>
bool(false) // <-- "bool"(false) : mb_ereg()
}
up
0
Anonymous
1 year ago
If adding ".*" at the end of the pattern returns "false"
whereas only one "." returns "true",

Suspect the string is too long for the pattern matching.

In this case, using preg_match() returns "true" when putting ".*"
, but adding more "$" or "\z" returns "false" as expected.
up
0
Anonymous
2 years ago
mb_ereg() with a named-subpattern
never catches non-named-subpattern.
(Oniguruma's restriction)

<?php

$str
= 'abcdefg';
$patternA = '\A(abcd)(.*)\z'; // both caught [1]abcd [2]efg
$patternB = '\A(abcd)(?<rest>.*)\z'; // non-named 'abcd' never caught

mb_ereg($patternA, $str, $match);
echo
'<pre>'.print_r($match, true).'</pre>';

mb_ereg($patternB, $str, $match);
echo
'<pre>'.print_r($match, true).'</pre>';
?>

Array
(
[0] => abcdefg
[1] => abcd
[2] => efg
)

Array
(
[0] => abcdefg
[1] => efg
[rest] => efg
)
up
0
Anonymous
3 years ago
<?php

# What mb_ereg() returns & changes $_3rd_argument into
# (Just run this script)

function dump2str($var) {
ob_start();
var_dump($var);
$output = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return
$output;
}

# (PHP7)empty pattern returns bool(false) with Warning
# (PHP8)empty pattern throws ValueError
$emp_ptn = '';
try{
$emp_ptn.= dump2str(mb_ereg('', 'abcde'));
}catch(
Exception | Error $e){
$emp_ptn.= get_class($e).'<br>';
$emp_ptn.= $e->getMessage();
$emp_ptn.= '<pre>'.$e->getTraceAsString().'</pre>';
}

echo
'PHP '.phpversion().'<br><br>'.

'# match<br>'.
dump2str(mb_ereg("bcd", "abcde")).
' : mb_ereg("bcd", "abcde")<br><br>'.

'# match with 3rd argument<br>'.
dump2str(mb_ereg("bcd", "abcde", $_3rd)).
' : mb_ereg("bcd", "abcde", $_3rd) // '.dump2str($_3rd).'<br><br>'.

'# match (0 byte)<br>'.
dump2str(mb_ereg("^", "abcde")).
' : mb_ereg("^", "abcde")<br><br>'.

'# match (0 byte) with 3rd argument<br>'.
dump2str(mb_ereg("^", "abcde", $_3rd)).
' : mb_ereg("^", "abcde", $_3rd) // '.dump2str($_3rd).'<br><br>'.

'# unmatch<br>'.
dump2str(mb_ereg("f", "abcde")).
' : mb_ereg("f", "abcde")<br><br>'.

'# unmatch with 3rd argument<br>'.
dump2str(mb_ereg("f", "abcde", $_3rd)).
' : mb_ereg("f", "abcde", $_3rd) // '.dump2str($_3rd).'<br><br>'.

'# empty pattern<br>'.
$emp_ptn.
' : mb_ereg("", "abcde")<br><br>'.

'# empty pattern with 3rd argument<br>'.
$emp_ptn.
' : mb_ereg("", "abcde", $_3rd) // '.dump2str($_3rd).'<br><br>';

?>
up
0
lastuser at example dot com
6 years ago
I hope this information is shown somewhere on php.net.

According to "https://github.com/php/php-src/tree/PHP-5.6/ext/mbstring/oniguruma",
the bundled Oniguruma regex library version seems ...
4.7.1 between PHP 5.3 - 5.4.45,
5.9.2 between PHP 5.5 - 7.1.16,
6.3.0 since PHP 7.2 - .
up
0
mb_ereg() seems unable to Use &#34;named sub
9 years ago
mb_ereg() seems unable to Use "named subpattern".
preg_match() seems a substitute only in UTF-8 encoding.

<?php

$text
= 'multi_byte_string';
$pattern = '.*(?<name>string).*'; // "?P" causes "mbregex compile err" in PHP 5.3.5

if(mb_ereg($pattern, $text, $matches)){
echo
'<pre>'.print_r($matches, true).'</pre>';
}else{
echo
'no match';
}

?>

This code ignores "?<name>" in $pattern and displays below.

Array
(
[0] => multi_byte_string
[1] => string
)

$pattern = '/.*(?<name>string).*/u';
if(preg_match($pattern, $text, $matches)){

instead of lines 2 & 3
displays below (in UTF-8 encoding).

Array
(
[0] => multi_byte_string
[name] => string
[1] => string
)
up
-1
Anonymous
5 years ago
<?php

// in PHP_VERSION 7.1

// WITHOUT $regs (3rd argument)
$int = mb_ereg('abcde', '_abcde_'); // [5 bytes match]
var_dump($int); // int(1)

$int = mb_ereg('ab', '_ab_'); // [2 bytes match]
var_dump($int); // int(1)

$int = mb_ereg('^', '_ab_'); // [0 bytes match]
var_dump($int); // int(1)

$int = mb_ereg('ab', '__'); // [not match]
var_dump($int); // bool(false)

$int = mb_ereg('', '_ab_'); // [error : empty pattern]
// Warning: mb_ereg(): empty pattern in ...
var_dump($int); // bool(false)

$int = mb_ereg('ab'); // [error : fewer arguments]
// Warning: mb_ereg() expects at least 2 parameters, 1 given in ...
var_dump($int); // bool(false)

// Without 3rd argument, mb_ereg() returns either int(1) or bool(false).

// WITH $regs (3rd argument)
$int = mb_ereg('abcde', '_abcde_', $regs);// [5 bytes match]
var_dump($int); // int(5)
var_dump($regs); // array(1) { [0]=> string(5) "abcde" }

$int = mb_ereg('ab', '_ab_', $regs); // [2 bytes match]
var_dump($int); // int(2)
var_dump($regs); // array(1) { [0]=> string(2) "ab" }

$int = mb_ereg('^', '_ab_', $regs); // [0 bytes match]
var_dump($int); // int(1)
var_dump($regs); // array(1) { [0]=> bool(false) }

$int = mb_ereg('ab', '__', $regs); // [not match]
var_dump($int); // bool(false)
var_dump($regs); // array(0) { }

$int = mb_ereg('', '_ab_', $regs); // [error : empty pattern]
// Warning: mb_ereg(): empty pattern in ...
var_dump($int); // bool(false)
var_dump($regs); // array(0) { }

$int = mb_ereg('ab'); // [error : fewer arguments]
// Warning: mb_ereg() expects at least 2 parameters, 1 given in ...
var_dump($int); // bool(false)
var_dump($regs); // array(0) { }

// With 3rd argument, mb_ereg() returns either int(how many bytes matched) or bool(false)
// and 3rd argument is a bit complicated.

?>
up
-1
Riikka K
9 years ago
While hardly mentioned anywhere, it may be useful to note that mb_ereg uses Oniguruma library internally. The syntax for the default mode (ruby) is described here:

http://www.geocities.jp/kosako3/oniguruma/doc/RE.txt
up
-2
Jon
15 years ago
Hebrew regex tested on PHP 5, Ubuntu 8.04.
Seems to work fine without the mb_regex_encoding lines (commented out).
Didn't seem to work with \uxxxx (also commented out).

<?php
echo "Line ";
//mb_regex_encoding("ISO-8859-8");
//if(mb_ereg(".*([\u05d0-\u05ea]).*", $this->current_line))
if(mb_ereg(".*([א-ת]).*", $this->current_line))
{
echo
"has";
}
else
{
echo
"doesn't have";
}
echo
" Hebrew characters.<br>";
//mb_regex_encoding("UTF-8");
?>
To Top