mb_stristr

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7, PHP 8)

mb_stristrHarf büyüklüğüne duyarsız olarak, bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktaya göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner

Açıklama

mb_stristr(
    string $samanlık,
    string $iğne,
    bool $ilk_parça = false,
    ?string $kodlama = null
): string|false

mb_strstr() işlevi, samanlık içinde iğne'yi bulur ve iğne'nin ilk karakterinin yerine göre samanlık dizgesinin ilk veya son parçası ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa false döndürür. mb_strstr() işlevinden farklı olarak, mb_stristr() harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Bağımsız Değişkenler

samanlık

İlk iğne'nin aranacağı dizge.

iğne

samanlık içinde aranacak dizge.

ilk_parça

samanlık dizgesinin hangi parçasının döndürüleceğini belirler. true atanırsa samanlık dizgesinin ilk karakterinden (dahil) iğne dizgesinin ilk karakterine (hariç) kadar olan parçayla döner. false atanırsa, iğne dizgesinin ilk karakterinden (dahil) samanlık dizgesinin son karakterine (dahil) kadar olan parça döndürülür. false öntanımlıdır.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Eğer samanlık içinde iğne yoksa false, aksi takdirde ilk veya son samanlık parçası ile döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 iğne artık boş dizge kabul ediyor.
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Ayrıca Bakınız

  • stristr() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak ilk alt dizgeyi bulur
  • strstr() - İlk alt dizgeyi bulur
  • mb_strstr() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktaya göre dizgenin ilk veya son bölümü ile döner

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
nowfel dot terki at mailfence dot com
2 years ago
Be aware that if needle is an empty string, mb_stristr return the haystack by default.

For exemple:

<?php
if (mb_stristr("foo", "")) {
echo
"We enter in condition";
}
?>

Because in the above exemple the return of mb_stristr is "foo".

So if we do not want this kind of behaviour, we must set the third argument, ($before_needle) to true.

<?php
if (mb_stristr("foo", "", true)) {
echo
"We do not enter in condition";
}
?>

It can be useful to know it, specially when needle is dynamic.
To Top