PHP Velho Oeste 2024

mb_eregi

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

mb_eregiHarf büyüklüğüne duyarsız çok baytlı düzenli ifade eşleştirmesi uygular

Açıklama

mb_eregi(string $kalıp, string $dizge, array &$sonuç = null): bool

Bir düzenli ifadeyi harf büyüklüğüne duyarsız olarak çok baytlı bir dizge ile eşleştirir.

Bağımsız Değişkenler

kalıp

Düzenli ifade kalıbı.

dizge

Kalıbın aranacağı dizge.

sonuç

Kalıbın parantezli alt dizeleri için eşleşmeler bulunursa ve işlev üçüncü bağımsız değişken belirtilerek çağrılırsa, eşleşmeler sonuç dizisinin elemanlarında saklanır. Eşleşme bulunmazsa, sonuç boş bir dizi içerir.

$sonuç[1], ilk sol parantezden başlayan alt dizeyi içerecektir; $sonuç[2], alt dizeyi ikinciden başlayarak içerecektir ve bu böyle devam eder. $sonuç[0], eşleşen dizenin tamamının bir kopyasını içerecektir.

Dönen Değerler

kalıp ile dizge eşleşiyorsa true yoksa false döner..

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu işlev başarılı olursa artık true döndürüyor. Evvelce sonuç atlanmışsa, kalıp ve dizge eşleşirse veya dizge uzunluğu 0 ise işlev 1 döndürürdü. sonuç bağımsız değişkeni belirtilmişse, eşleşen alt dizge sonuç bağımsız değişkenine yerleştirilip uzunluğu dönüş değeri olarak döndürülürdü.
7.1.0 mb_ereg() hiçbir eşleşme olmazsa sonuç bağımsız değişkenine atık boş bir dizi yerleştiriyor. Evvelce, böyle bir durumda sonuç bağımsız değişkeninde değişiklik yapılmazdı.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev karakter kodlaması olarak dahili kodlamayı veya mb_regex_encoding() işlevi tarafından belirtilen karakter kodlamasını kullanır.

Ayrıca Bakınız

  • mb_regex_encoding() - Çok baytlı düzenli ifade işlevleri için geçerli kodlamayı dizge olarak atar/döndürür
  • mb_ereg() - Düzenli ifadeyi çok baytlı karakter desteğiyle eşleştirir

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
5
bubalula at gmail dot com
13 years ago
This function does not work - it is not case insensitive for non latin characters.
up
0
steve at brainwashstudios dot com
20 years ago
When this function is perfected, and is not experimental, it may be very usefull in the searching and pinpointing of places inside large text files.
up
-9
lasmit at what dot com
12 years ago
I simulated it:
<?php
$text
= 'Äpfel';
mb_internal_encoding( 'utf-8' );
printf( "%d\n", mb_eregi( 'äpfel', $text ) ); // Output: 0
printf( "%d\n", mb_ereg( 'äpfel', mb_strtolower( $text ) ) ); // Output: 1
printf( "%d\n", mb_eregi( 'äpfel', mb_strtolower( $text ) ) ); // Output: 1
?>
To Top