mb_ord

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

mb_ordKarakterin Unicode karakter kodunu döndürür

Açıklama

mb_ord(string $dizge, ?string $kodlama = null): int|false

Belirtilen karakter kodlamasına göre belirtilen karakterin Unicode karakter kodunu döndürür.

mb_chr() işlevinin tersiniridir.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Bir dizge.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda belirtilen dizgenin ilk karakterinin Unicode karakter kodu, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

<?php
var_dump
(mb_ord("A", "UTF-8"));
var_dump(mb_ord("🐘", "UTF-8"));
var_dump(mb_ord("\x80", "ISO-8859-1"));
var_dump(mb_ord("\x80", "Windows-1252"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:


int(65)
int(128024)
int(128)
int(8364)

Ayrıca Bakınız

  • mb_internal_encoding() - Dahili karakter kodlamasını tanımlar/döndürür
  • mb_chr() - Unicode karakter koduna göre karakteri döndürür
  • IntlChar::ord() - Return Unicode code point value of character
  • ord() - Dizgenin ilk baytını 0-255 arasında bir değere dönüştürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top